Punkt i protokollet
PR
90
2018 rd
Plenum
Onsdag 26.9.2018 kl. 14.02—17.20
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
För remissdebatten reserveras 30 minuter. Om vi inte inom den utsatta tiden hinner gå igenom hela talarlistan avbryts behandlingen av ärendet och fortsätter under dagens plenum efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten om ärendet däremot avslutas före den reserverade tiden gått ut går vi över till nästa ärende på dagordningen, det vill säga ärende 6. 
Debatt
16.44
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys on varsin tekninen luonteeltaan, ja sen tavoitteena on poistaa byrokratiaa ja sujuvoittaa menettelyjä.  
Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että verotusmenettelylaista poistettaisiin säännös rakennuttajan velvollisuudesta esittää katselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Rakennuttajana toimimivan luonnollisen henkilön ei jatkossa tarvitsisi esittää rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antamaa todistusta rakentamisilmoituksen tekemisestä rakentamisluvan alaisesta rakentamisesta. Kehittyneen tiedonsaannin johdosta rakennusvalvontaviranomaisen ilmoituksen merkitys ilmoitusvalvonnassa on vähentynyt. Verohallinto saa tietoa aikaisempaa joustavammin näistäkin asioista. 
Toinen tärkeä asia on, että verotusmenettelystä annettuun lakiin ja ennakkoperintälakiin lisättäisiin säännös, joka antaa Verohallinnolle mahdollisuuden antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti, jos verovelvollinen on antanut tähän suostumuksen.  
Nämä asiat ovat olleet jo ennakkokäsittelyssä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa, ja uskallan tässä ennakoida, että nämä viedään suuressa sovussa eteenpäin. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 16.10.2018 10:27