Punkt i protokollet
PR
92
2018 rd
Plenum
Fredag 28.9.2018 kl. 13.00—13.26
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2018. 
Senast publicerat 28.9.2018 14:27