Punkt i protokollet
PR
93
2018 rd
Plenum
Tisdag 2.10.2018 kl. 14.05—22.06
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 3.10.2018 16:03