Senast publicerat 04-06-2021 21:49

Punkt i protokollet PR 95/2016 rd Plenum Onsdag 5.10.2016 kl. 13.59—17.00

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.