Senast publicerat 05-06-2021 15:51

Punkt i protokollet PR 97/2018 rd Plenum Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00—17.39

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 30/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 30/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.