Punkt i protokollet
PR
98
2018 rd
Plenum
Onsdag 10.10.2018 kl. 14.01—17.12
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 10.10.2018 17:39