Senast publicerat 06-06-2021 12:28

Punkt i protokollet PR 98/2020 rd Plenum Måndag 22.6.2020 kl. 14.02—18.02

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 94/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2020 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
16.43 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on tarkoitus jatkaa jo aiemmin voimaan saatettua lainsäädäntöä, jossa työntekijän omavastuuaikaa lyhennetään ja toisaalta myöskin työssäoloehtoa supistetaan, ja tämän vuoden loppuun saakka on tarkoitus tätä lainsäädäntöä jatkaa. 

Arvoisa puhemies! Olen ymmärtänyt, että tässä työmarkkinajärjestöt ovat tehneet hyvää yhteistyötä tämän taustalla, ja lainsäädäntö on varmasti kannatettava ja eteenpäin vietävä. 

16.44 
Arja Juvonen ps :

Herra puhemies! Kyseessä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen, ja tämän esityksen tarkoituksena on jatkaa kuluvan vuoden loppuun saakka työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia muutoksia, joiden avulla turvataan palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan. Lisäksi ehdotetaan, että paitsi lomautuksen myöskään työttömyyden ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahakauden enimmäisaikaa. 

Mietintöön kirjasimme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa luvut siitä, että viimeisimpien tietojen mukaan — tämä oli 7.6.2020 — kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 144 237 henkilöä ja muita työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 291 394 henkilöä, elikkä puhumme suuresta määrästä ihmisiä. TE-toimistolle keväällä saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli 8.6.2020 mennessä kirjattu noin 5 800 työnantajalta ja ne koskivat noin 540 000:ta työntekijää, elikkä tämäkin lakiesitys koskettaa lukuisia ihmisiä. On toivottavaa, että mahdollisimman pian tämän syvän koronakuilun jälkeen ihmiset pääsisivät palaamaan työpaikoilleen, saisivat pitkäaikaisia työsuhteita ja lomautukset ja yt-neuvottelut päättyisivät. Se on meidän kaikkien etu ja suomalaisten etu, ja on hyvä, että hallitus on tukenut näillä erilaisilla esityksillä ihmisten pärjäämistä ja jaksamista. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 94/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.