Riksdagens skrivelse
RSk
13
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016
RP 88/2016 rd
FiUB 11/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016 (RP 88/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 11/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2016: 
II tilläggsbudgeten för 2016
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
156 000 000
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
156 000 000
02.
Samfundsskatt, tillägg
206 000 000
04.
Skatt på arv och gåva, avdrag
-50 000 000
Avdelning 12
12.
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
66 140 000
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
1 140 000
88.
Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tillägg
1 140 000
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
65 000 000
30.
Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
65 000 000
Avdelning 15
15.
LÅN
233 180 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
233 180 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg
233 180 000
Inkomstposternas totalbelopp:
455 320 000
ANSLAG
Huvudtitel 22
euro
22.
REPUBLIKENS PRESIDENT
-19 000
02.
Republikens presidents kansli
-19 000
01.
Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag
-19 000
Huvudtitel 23
23.
STATSRÅDETS KANSLI
2 998 000
01.
Förvaltning
1 927 000
01.
Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag
-73 000
23.
Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)
2 000 000
10.
Ägarstyrningen
88.
Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
30.
Justitiekanslersämbetet
-29 000
01.
Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-29 000
90.
Övriga utgifter
1 100 000
21.
Ordnar (förslagsanslag), tillägg
100 000
26.
Finland 100 (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 000 000
Huvudtitel 24
24.
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
6 482 000
01.
Utrikesförvaltningen
-964 000
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-964 000
10.
Krishantering
7 446 000
20.
Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg
7 446 000
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
66.
Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
89.
Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Huvudtitel 25
25.
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-2 284 000
01.
Ministeriet och förvaltningen
-4 745 000
01.
Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-174 000
03.
Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), avdrag
-49 000
05.
Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-40 000
20.
Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg
2 000 000
29.
Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), avdrag
-6 500 000
50.
Understöd (fast anslag), tillägg
18 000
10.
Domstolar och rättshjälp
3 767 000
01.
Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-49 000
02.
Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-67 000
03.
Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag
-1 526 000
04.
Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 109 000
50.
Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg
4 300 000
20.
Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
-777 000
01.
Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-777 000
30.
Åklagarna
-282 000
01.
Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-282 000
40.
Verkställighet av straff
-250 000
01.
Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-250 000
50.
Valutgifter
3 000
20.
Valutgifter (förslagsanslag), tillägg
3 000
Huvudtitel 26
26.
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
146 636 000
01.
Förvaltning
11 847 000
01.
Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-134 000
29.
Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg
11 981 000
66.
Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
10.
Polisväsendet
-975 000
01.
Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-895 000
02.
Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-80 000
20.
Gränsbevakningsväsendet
1 117 000
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 117 000
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
-426 000
01.
Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-61 000
02.
Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-365 000
40.
Invandring
135 073 000
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
4 631 000
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg
130 442 000
Huvudtitel 27
27.
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-1 724 000
01.
Försvarspolitik och förvaltning
-102 000
01.
Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-102 000
10.
Militärt försvar
-826 000
01.
Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-17 708 000
18.
Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg
16 882 000
30.
Militär krishantering
-796 000
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag
-796 000
Huvudtitel 28
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
60 536 000
01.
Förvaltning
-1 074 000
01.
Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-264 000
21.
Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag
-810 000
10.
Beskattningen och Tullen
36 583 000
01.
Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
36 881 000
02.
Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-298 000
20.
Tjänster för statssamfundet
-37 000
01.
Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-37 000
88.
Senatfastigheter
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
-418 000
01.
Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-367 000
02.
Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-26 000
03.
Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-25 000
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
-316 000
01.
Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-339 000
02.
Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
23 000
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
-17 050 000
01.
Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), tillägg
800 000
03.
Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)
20.
Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag
-7 000 000
22.
Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag
-10 850 000
80.
Överföringar till landskapet Åland
-4 400 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg
1 000 000
31.
Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag
-5 400 000
90.
Stöd till kommunerna
44 848 000
20.
Statens och kommunernas gemensamma informationssystemprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
4 000 000
30.
Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg
40 848 000
92.
EU och internationella organisationer
2 400 000
95.
Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg
2 400 000
Huvudtitel 29
29.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-680 000
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
-398 000
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-186 000
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-182 000
03.
Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag
-7 000
04.
Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år), avdrag
-23 000
21.
Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
-738 000
01.
Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag
-734 000
02.
Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-4 000
20.
Yrkesutbildning
-118 000
01.
Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag
-118 000
40.
Högskoleundervisning och forskning
-156 000
01.
Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-50 000
02.
Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-86 000
03.
Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg
11 000
04.
Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-25 000
22.
Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)
51.
Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag
-6 000
70.
Studiestöd
-6 000
01.
Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), avdrag
-6 000
80.
Konst och kultur
736 000
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), avdrag
-23 000
03.
Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), avdrag
-13 000
04.
Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
981 000
05.
Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), avdrag
-26 000
06.
Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), avdrag
-31 000
20.
Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år), avdrag
-163 000
53.
Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg
11 000
90.
Idrottsverksamhet
50.
Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)
Huvudtitel 30
30.
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
7 778 000
01.
Förvaltning och forskning
-699 000
01.
Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-192 000
05.
Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-507 000
21.
Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år)
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
604 000
02.
Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-285 000
03.
Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
889 000
40.
Naturresursekonomi
8 444 000
44.
Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg
8 444 000
70.
Lantmäteri och datalager
-571 000
01.
Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-571 000
Huvudtitel 31
31.
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
22 970 000
01.
Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
-112 000
01.
Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-112 000
10.
Trafiknätet
9 243 000
01.
Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-512 000
77.
Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg
4 699 000
78.
Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 000 000
79.
Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
3 056 000
20.
Myndighetstjänster för trafiken
-163 000
01.
Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-163 000
40.
Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
14 231 000
01.
Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-65 000
50.
Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg
14 296 000
50.
Forskning
-229 000
01.
Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-229 000
Huvudtitel 32
32.
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
178 320 000
01.
Förvaltning
150 676 000
01.
Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-86 000
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-190 000
21.
Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 700 000
29.
Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), avdrag
-200 000
41.
Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), tillägg
972 000
42.
Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)
88.
Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital (förslagsanslag), tillägg
4 480 000
89.
Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
144 000 000
20.
Närings- och innovationspolitik
589 000
01.
Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-225 000
06.
Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), avdrag
-296 000
43.
Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), tillägg
1 110 000
89.
Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
12 092 000
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-1 008 000
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg
13 100 000
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
77 000
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-89 000
05.
Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-134 000
95.
Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag), tillägg
300 000
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
40 000 000
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg
40 000 000
60.
Energipolitik
-25 036 000
01.
Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-36 000
44.
Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag
-25 000 000
70.
Integration
-78 000
03.
Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), avdrag
-78 000
Huvudtitel 33
33.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
89 944 000
01.
Förvaltning
-121 000
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-244 000
02.
Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg
93 000
03.
Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg
167 000
06.
Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), avdrag
-137 000
02.
Tillsyn
-295 000
03.
Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-32 000
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg
12 000
06.
Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), avdrag
-26 000
07.
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), avdrag
-249 000
03.
Forskning och utveckling
5 697 000
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), avdrag
-248 000
31.
Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg
6 000 000
63.
Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag
-55 000
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
27 821 000
51.
Barnbidrag (förslagsanslag), tillägg
1 610 000
54.
Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg
26 210 000
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 000
20.
Utkomstskydd för arbetslösa
61 000 000
52.
Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg
61 000 000
30.
Sjukförsäkring
442 000
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg
442 000
40.
Pensioner
-4 600 000
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag
-4 600 000
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
52.
Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Huvudtitel 35
35.
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
363 000
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
-382 000
01.
Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-183 000
04.
Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-199 000
10.
Miljö- och naturvård
520 000
20.
Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg
520 000
21.
Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
61.
Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
20.
Samhällen, byggande och boende
225 000
01.
Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), avdrag
-25 000
02.
Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)
250 000
60.
Överföring till statens bostadsfond
Huvudtitel 36
36.
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
-56 000 000
01.
Ränta på statsskulden
-56 000 000
90.
Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag
-56 000 000
Anslagens totalbelopp:
455 320 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
02.
Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 206 000 000 euro. 
04.
Skatt på arv och gåva
Under momentet dras det av 50 000 000 euro. 
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88.
Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 140 000 euro. 
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
30.
Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Till momentet överförs 65 000 000 euro från försörjningsberedskapsfonden. 
Avdelning 15
LÅN
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 233 180 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT
02.
Republikens presidents kansli
01.
Omkostnader för republikens presidents kansli
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 19 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet på så sätt att anslaget också får användas för utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde, och under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delat ut till delägarna. 
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01.
Förvaltning
01.
Omkostnader för statsrådets kansli
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 73 000 euro.  
23.
Digitalt främjande av försöksverksamhet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för projektet för en digital finansieringsplattform för försöksverksamhet 
2) till utgifter som gäller inrättandet av en organisation med ansvar för administrationen av finansieringsplattformen, inklusive vid behov betalning av teckningspriset för aktier, och till andra utgifter i samband med ägar- och företagsarrangemangen 
3) till främjande av försök. 
Dessutom får anslaget användas till löneutgifter och andra konsumtionsutgifter i en omfattning motsvarande högst fem årsverken.  
10.
Ägarstyrningen
88.
Aktieförvärv
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sitt innehav i Arctia Ab, Gasum Oy, Fingrid Oyj och Posti Group Abp på så sätt att statens ägarandel i varje bolag är minst 50,1 %. I Kemijoki Oy får staten avstå från sitt innehav helt och hållet efter att delägaravtalet gällande bolaget har undertecknats. 
30.
Justitiekanslersämbetet
01.
Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 29 000 euro. 
90.
Övriga utgifter
21.
Ordnar
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
26.
Finland 100
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till löneutgifter och andra utgifter i en omfattning motsvarande högst elva årsverken som behövs för beredningen av 100-årsjubileet för Finlands självständighet. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Utrikesförvaltningen
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 964 000 euro. 
10.
Krishantering
20.
Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 446 000 euro. 
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
01. 
Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 
2 345 000 
04. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 
2 190 000 
05. 
Gemensamma utgifter 
5 792 000 
06. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 
990 000 
08. 
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 
5 678 000 
09. 
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 
570 000 
10. 
Utgifter för Atalanta-insatsen 
715 000 
11. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 
1 164 000 
14. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 
25 180 000 
15. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 
1 210 000 
16. 
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 
676 000 
18. 
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 
7 244 000 
19. 
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 
2 692 000 
Sammanlagt 
56 446 000 
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
66.
Egentligt utvecklingssamarbete
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att namnet på punkt 8 i dispositionsplanen ändras till Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det obetalda kapitalet för de utvecklingskrediter som beviljats Kuba och de upplupna avtalsräntorna på kapitalet, sammanlagt 2,953 miljoner euro enligt avstämningsdagen 31.10.2015, omstruktureras enligt det samförståndsavtal som ingåtts i Paris. I överensstämmelse med samförståndsavtalet omstruktureras Finlands fordran så att Kuba återbetalar den med en återbetalningstid på 18 år och betalar ränta på fordran från och med 31.10.2020.  
Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal under momentet ändras dessutom som följer: 
Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro) 
 
 
 
1. 
Multilateralt utvecklingssamarbete 
192 850 000 
2. 
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 
80 350 000 
3. 
Europeiska utvecklingsfonden 
4. 
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 
11 200 000 
5. 
Humanitärt bistånd 
6. 
Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information 
3 000 000 
7. 
Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision 
8. 
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 
32 600 000 
9. 
Räntestödsinstrumentet 
Sammanlagt 
320 000 000 
89.
Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas för ett lån som beviljas Finnfund och som kan beviljas utan krav på säkerhet och på det villkor att staten kan byta lånet mot aktier i Finnfund. Lånet kan i fråga om företräde efterställas Finnfunds övriga lån i form av främmande kapital. Av lånet kan ett belopp som motsvarar högst 104 000 000 euro (80 %) beviljas i US-dollar, räknat enligt kursen den dag som lånet lyfts. 
Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Ministeriet och förvaltningen
01.
Justitieministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 174 000 euro. 
03.
Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 49 000 euro. 
05.
Rättsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 40 000 euro. 
20.
Särskilda utgifter
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av skadestånd enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen. 
29.
Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 500 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det andra stycket i beslutsdelen stryks. 
50.
Understöd
(fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (1 000 euro) 
 
 
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 
2 806 
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 
3 182 
Övriga understöd (högst) 
190 
Sammanlagt 
6 178 
10.
Domstolar och rättshjälp
01.
Högsta domstolens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 49 000 euro. 
02.
Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 67 000 euro. 
03.
Omkostnader för övriga domstolar
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 526 000 euro.  
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det från och med den 1 augusti 2016 kan inrättas två tjänster som hovrättsråd (T14) och en tjänst som tingsdomare (T13), förutsatt att det från och med samma tidpunkt dras in två tjänster som hovrättslagman (T16) och en tjänst som lagman vid tingsrätterna (T15). 
04.
Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 109 000 euro. 
50.
Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 
4) till ett belopp av högst 1 100 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
20.
Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01.
Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 777 000 euro. 
30.
Åklagarna
01.
Åklagarväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 282 000 euro. 
40.
Verkställighet av straff
01.
Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 250 000 euro. 
50.
Valutgifter
20.
Valutgifter
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 euro. 
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Inrikesministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 134 000 euro. 
29.
Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 981 000 euro. 
66.
Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av medlemsavgiften till organisationen Policy Planners Network. 
10.
Polisväsendet
01.
Polisväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 895 000 euro. 
02.
Skyddspolisens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 80 000 euro. 
20.
Gränsbevakningsväsendet
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 117 000 euro. 
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.
Räddningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 61 000 euro. 
02.
Nödcentralsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 365 000 euro. 
40.
Invandring
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 631 000 euro. 
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 130 442 000 euro. 
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Försvarspolitik och förvaltning
01.
Försvarsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 102 000 euro. 
10.
Militärt försvar
01.
Försvarsmaktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 17 708 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.  
18.
Anskaffning av försvarsmateriel
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 882 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 71 766 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.  
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 1 134 000 euro. 
Fullmakt 
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2013 (PVKEH 2013) sänks med 1 200 000 euro till 495 240 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras. 
30.
Militär krishantering
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 796 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
01. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 
932 000 
02. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 
148 000 
03. 
Utgifter för militärobservatörsverksamheten 
3 355 000 
04. 
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 
5 000 000 
05. 
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 
12 600 000 
07. 
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 
5 671 000 
08. 
Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 
1 000 
09. 
Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt för överföringsersättningar 
300 000 
10. 
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 
1 003 000 
11. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 
296 000 
13. 
Utgifter för Atalanta-insatsen 
31 000 
15. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 
5 744 000 
16. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 
209 000 
17. 
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 
61 000 
20. 
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 
410 000 
Sammanlagt 
35 761 000 
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Finansministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 264 000 euro. 
21.
Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 810 000 euro. 
10.
Beskattningen och Tullen
01.
Skatteförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 881 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 13 900 000 euro. 
02.
Tullens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 298 000 euro.  
20.
Tjänster för statssamfundet
01.
Statskontorets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 37 000 euro.  
88.
Senatfastigheter
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter bemyndigas att till Lapis Rakennus Oy för det bolag eller de bolag som ska bildas överlåta fastighet nr 91-4-61-4 jämte byggnader i Helsingfors för en köpesumma på 26 500 000 euro och i övrigt på de villkor som Senat-fastigheter bestämmer. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Senatfastigheter bemyndigas att till Technopolis Oyj för det bolag eller de bolag som ska bildas överlåta 35/57 av den obebyggda andelen av fastighet nr 49-10-19-2 i Esbo för en köpesumma på 14 385 000 euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.  
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01.
Statistikcentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 367 000 euro. 
02.
Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 26 000 euro.  
03.
Befolkningsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro. 
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
01.
Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 339 000 euro. 
02.
Magistraternas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000 euro. 
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
01.
Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT)
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro. 
03.
Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken för nationella lösningar i informationsbranschen (IKT). 
20.
Främjande av produktiviteten
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro. 
22.
Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 10 850 000 euro. 
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
31.
Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 400 000 euro. 
90.
Stöd till kommunerna
20.
Statens och kommunernas gemensamma informationssystemprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 4 688 000 euro och av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 3 478 000 euro.  
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas vid beredningen av landskapsförvaltningen till sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationsteknik i samband med förvaltnings- och servicestrukturerna. Anslaget får också användas för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet. Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning, för främjande av digitaliseringen av kommunala uppgifter samt för utveckling av och utvecklingsprojekt som gäller information- och kommunikationsteknik i samband med förvaltnings- och servicestrukturerna och landsskapsförvaltningen. 
30.
Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 848 000 euro. 
92.
EU och internationella organisationer
95.
Prestationer i samband med statsborgen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 400 000 euro. 
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
Motiveringen till kapitlet ändras så att staten får avstå från sitt monopol i CSC-Tieteen tietotekniikka keskus Oy till ett pris som understiger gängse värde. 
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 186 000 euro. 
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 182 000 euro. 
03.
Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 7 000 euro. 
04.
Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 23 000 euro. 
21.
Internationellt samarbete
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01.
Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 734 000 euro. 
02.
Studentexamensnämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 4 000 euro. 
20.
Yrkesutbildning
01.
Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 118 000 euro. 
40.
Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet ändras så att det för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får ingås förbindelser 2016 till ett värde av 338 370 000 euro. 
01.
Finlands Akademis omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 50 000 euro. 
02.
Arkivverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 86 000 euro. 
03.
Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 000 euro. 
04.
Depåbibliotekets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro. 
22.
Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras på basis av beslutet om beviljande. 
51.
Finlands Akademis forskningsanslag
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 000 euro. 
70.
Studiestöd
01.
Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 000 euro. 
80.
Konst och kultur
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 23 000 euro. 
03.
Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 13 000 euro. 
04.
Museiverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 981 000 euro.  
05.
Omkostnader för biblioteket för synskadade
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 26 000 euro. 
06.
Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 31 000 euro. 
20.
Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 163 000 euro. 
53.
Statsunderstöd för lokalkostnader
(fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 000 euro. 
90.
Idrottsverksamhet
50.
Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till betalning av träningsstipendier till idrottare till ett belopp av högst 1 750 000 euro. 
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning och forskning
01.
Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 192 000 euro. 
05.
Naturresursinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 507 000 euro. 
21.
Internationellt samarbete
(reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet i statsbudgeten för 2015 ändras till ett treårigt reservationsanslag. 
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
02.
Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 285 000 euro. 
03.
Landsbygdsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 889 000 euro. 
40.
Naturresursekonomi
44.
Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 444 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras på så sätt att år 2016 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 88 000 000 euro.  
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet med att fullmakten också får användas för att korrigera fel i stödbeslut som fattats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). 
70.
Lantmäteri och datalager
01.
Lantmäteriverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 571 000 euro. 
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.
Kommunikationsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 112 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget även får användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
10.
Trafiknätet
01.
Trafikverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 512 000 euro. 
77.
Utveckling av trafikledsnätet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 699 000 euro. 
78.
Vissa trafikledsprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får ingå nya avtal i anslutning till projektet Rv 12 Tammerfors strandled så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 66 miljoner euro.  
79.
Livscykelsfinansieringsprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 056 000 euro. 
20.
Myndighetstjänster för trafiken
01.
Trafiksäkerhetsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 163 000 euro. 
40.
Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01.
Kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 65 000 euro. 
50.
Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 296 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå avtal för 841 000 euro för finansiering av bredbandsprojekt. 
50.
Forskning
01.
Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 229 000 euro. 
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Arbets- och näringsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 86 000 euro. 
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 190 000 euro.  
21.
Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro. 
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.  
29.
Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till utgifter som betalas av budgetmedel för 2015 under moment 32.30.51.  
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 200 000 euro. 
41.
Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 972 000 euro. 
42.
Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
88.
Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 480 000 euro. 
Anslaget får användas för höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital med ett belopp som motsvarar den återstående skillnaden mellan de fordringar och de skulder som med stöd av lagen om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen till aktiebolag (762/2014) överförs till Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. 
89.
Aktieförvärv
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 144 000 000 euro. 
20.
Närings- och innovationspolitik
01.
Geologiska forskningscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 225 000 euro.  
06.
Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 296 000 euro. 
43.
Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 110 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya understöd får beviljas till ett belopp av högst 3 780 000 euro 2016.  
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att fullmakten och anslaget får användas för deltagande i världsutställningen i Astana 2017.  
89.
Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att Tekes Kapitalinvestering Ab tillsammans med andra offentliga aktörer får göra investeringar i av dem förvaltade kapitalfonder som gör investeringar tillsammans med privata tillväxtföretagsinvesterare eller i kapitalfonder som förvaltas av privata tillväxtföretagsinvesterare. 
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 008 000 euro.  
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 100 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för anskaffning av utbildning och inkvartering hos Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och för de kostnader för resor och inkvartering anställda vid Nordkalottens Gränstjänsts kontor har inom ramen för Utbildning Nord-samarbetet. 
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att mervärdesskatteutgifterna för anslag som överförts från 2015 betalas under förvaltningsområdets mervärdesskattemoment 32.01.29. 
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 89 000 euro. 
05.
Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 134 000 euro. 
95.
Vissa rättegångskostnader och ersättningar
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i SMF-företagsinitiativprogrammet och till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts i samband med andra projekt. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att 2016 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 372 446 000 euro. 
60.
Energipolitik
01.
Energimyndighetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 36 000 euro. 
44.
Produktionsstöd för förnybar energi
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 25 000 000 euro. 
70.
Integration
03.
Främjande av invandrares integration och sysselsättning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 78 000 euro. 
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 244 000 euro. 
02.
Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 93 000 euro. 
03.
Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 167 000 euro. 
06.
Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 137 000 euro. 
02.
Tillsyn
03.
Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 32 000 euro. 
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 euro. 
06.
Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 26 000 euro. 
07.
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 249 000 euro.  
03.
Forskning och utveckling
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 248 000 euro. 
31.
Främjande av hälsa och välfärd
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att statsunderstöd och finansieringsunderstöd som beviljas under momentet också kan betalas till företag. 
63.
Vissa specialprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 55 000 euro. 
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
51.
Barnbidrag
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 610 000 euro. 
54.
Bostadsbidrag
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 210 000 euro. 
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 euro. 
20.
Utkomstskydd för arbetslösa
52.
Statsandel till arbetsmarknadsstöd
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 61 000 000 euro. 
30.
Sjukförsäkring
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 442 000 euro. 
40.
Pensioner
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 600 000 euro. 
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
52.
Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd för styrnings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet samt för andra konsumtionsutgifter. 
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
01.
Miljöministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 183 000 euro. 
04.
Finlands miljöcentrals omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 199 000 euro. 
10.
Miljö- och naturvård
20.
Bekämpning av miljöskador
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 520 000 euro. 
21.
Vissa utgifter för naturvård
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i punkt 3) får användas även till betalning av understöd. 
61.
Främjande av vatten- och miljövård
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till åtgärden "Utbudet av trä ska utökas och trä ska användas på ett mångsidigare sätt" i spetsprojektet "Fram för trä och nya skogsprodukter". 
20.
Samhällen, byggande och boende
01.
Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.  
02.
Digitalisering av den byggda miljön och byggandet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro. 
Anslaget får användas till miljöministeriets, de statliga ämbetsverkens, kommunernas, landskapsförbundens, företags och organisationers utgifter inom ramen för projektet för digitalisering av den byggda miljön och byggandet och till kostnader och avgifter för internationellt samarbete. 
Anslaget får även användas till betalning av understöd. 
60.
Överföring till statens bostadsfond
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser 
Motiveringen till momentet kompletteras så att lån enligt lagen om kortvarigt räntestöd för lån för byggande av hyresbostäder 2016 får godkännas som sådana räntestödslån som understöds med medel ur statens bostadsfond till ett belopp av högst 80 000 000 euro. 
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2016 får beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 110 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2016 av statens bostadsfonds medel får beviljas understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) till ett belopp av sammanlagt högst 15 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2016 av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 20 000 000 euro till dem som bygger hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) för andra än grupper med särskilda behov i de kommuner som förbundit sig till avtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Startbidraget uppgår till 10 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
01.
Ränta på statsskulden
90.
Ränta på statsskulden
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 56 000 000 euro. 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2016 tillämpas från och med den 27 juni 2016. 
Helsingfors 22.6.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 22.6.2016 16:18