Riksdagens skrivelse
RSk
16
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015
RP 101/2015 rd
FiUB 7/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015 (RP 101/2015 rd). 
Utskottsbehandling
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 7/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 2015: 
IV tilläggsbudgeten för 2015
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
-135 000 000
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
-135 000 000
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag
-135 000 000
Avdelning 12
12.
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
-95 435 000
25.
Justitieministeriets förvaltningsområde
5 000 000
20.
Utsökningsavgifter, tillägg
5 000 000
26.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
8 000 000
98.
Inkomster från EU, tillägg
8 000 000
28.
Finansministeriets förvaltningsområde
-1 050 000
87.
Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg
5 850 000
92.
Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, avdrag
-6 900 000
30.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
-116 000 000
02.
Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, avdrag
-116 000 000
31.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
3 615 000
10.
Trafikverkets inkomster, tillägg
2 105 000
99.
Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg
1 510 000
39.
Övriga inkomster av blandad natur
5 000 000
01.
Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, tillägg
5 000 000
Avdelning 13
13.
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
160 000 000
05.
Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
160 000 000
01.
Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg
160 000 000
Avdelning 15
15.
LÅN
72 096 000
01.
Lån som återbetalas till staten
103 425 000
04.
Amorteringar på övriga lån, tillägg
103 425 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
-31 329 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag
-31 329 000
Inkomstposternas totalbelopp:
1 661 000
ANSLAG
Huvudtitel 23
euro
23.
STATSRÅDETS KANSLI
157 000
01.
Förvaltning
157 000
01.
Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag
-145 000
29.
Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg
302 000
90.
Övriga utgifter
26.
Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Huvudtitel 24
24.
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
553 000
01.
Utrikesförvaltningen
553 000
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
553 000
10.
Krishantering
20.
Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
90.
Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
95.
Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Huvudtitel 25
25.
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
23 250 000
01.
Ministeriet och förvaltningen
01.
Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-100 000
04.
Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)
05.
Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
100 000
21.
Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
10.
Domstolar och rättshjälp
23 250 000
03.
Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
150 000
50.
Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg
23 100 000
Huvudtitel 26
26.
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
77 833 000
01.
Förvaltning
8 104 000
01.
Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
104 000
24.
EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg
8 000 000
20.
Gränsbevakningsväsendet
15 577 000
70.
Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg
15 577 000
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
800 000
01.
Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-800 000
02.
Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 600 000
40.
Invandring
53 352 000
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg
40 246 000
63.
Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg
13 106 000
Huvudtitel 27
27.
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
55 992 000
01.
Försvarspolitik och förvaltning
-23 000
01.
Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-23 000
10.
Militärt försvar
56 015 000
01.
Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
900 000
18.
Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg
55 115 000
30.
Militär krishantering
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Huvudtitel 28
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-162 334 000
01.
Förvaltning
95 000
01.
Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
95 000
10.
Beskattningen och Tullen
7 663 000
01.
Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
02.
Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
6 463 000
63.
Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg
1 200 000
20.
Tjänster för statssamfundet
88.
Senatfastigheter
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
-500 000
03.
Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-500 000
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
1 300 000
02.
Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 300 000
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
-17 000 000
12.
Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år), avdrag
-17 000 000
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
-800 000
20.
Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag
-800 000
80.
Överföringar till landskapet Åland
-3 642 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag
-642 000
40.
Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag
-3 000 000
90.
Stöd till kommunerna
550 000
20.
Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)
30.
Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg
550 000
92.
EU och internationella organisationer
-150 000 000
69.
Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år), avdrag
-150 000 000
Huvudtitel 29
29.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
29 614 000
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
207 000
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
207 000
10.
Allmänbildande utbildning
-90 000
20.
Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år), avdrag
-90 000
20.
Yrkesutbildning
01.
Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
40.
Högskoleundervisning och forskning
28 457 000
50.
Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg
941 000
51.
Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag
-10 000 000
54.
Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag), avdrag
-4 000 000
55.
Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg
39 469 000
66.
Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg
2 047 000
80.
Konst och kultur
1 040 000
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg
90 000
75.
Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg
950 000
Huvudtitel 30
30.
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-26 487 000
01.
Förvaltning och forskning
636 000
01.
Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
56 000
05.
Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
550 000
66.
Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg
30 000
10.
Utveckling av landsbygden
-31 000 000
41.
Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag
-3 000 000
44.
Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 000 000
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag
-29 000 000
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
3 720 000
42.
Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg
3 400 000
62.
Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg
320 000
40.
Naturresursekonomi
157 000
22.
Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 2 år)
51.
Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg
157 000
Huvudtitel 31
31.
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
29 056 000
01.
Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
15 665 000
01.
Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
17 000
29.
Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg
15 648 000
10.
Trafiknätet
3 342 000
70.
Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)
77.
Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
78.
Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
100 000
79.
Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
3 242 000
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
4 000 000
43.
Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag), tillägg
4 000 000
40.
Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
2 549 000
50.
Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 549 000
50.
Forskning
3 500 000
01.
Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
3 500 000
Huvudtitel 32
32.
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-74 089 000
01.
Förvaltning
322 000
01.
Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-780 000
41.
Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
1 102 000
20.
Närings- och innovationspolitik
36 355 000
41.
Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år)
80.
Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
44 355 000
83.
Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag
-8 000 000
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
2 800 000
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg
2 800 000
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
64 000
05.
Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
64 000
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
-60 000 000
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag
-60 000 000
60.
Energipolitik
-63 030 000
40.
Energistöd (förslagsanslag), avdrag
-10 000 000
41.
Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag
-19 030 000
44.
Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag
-36 000 000
87.
Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
2 000 000
70.
Integration
9 400 000
30.
Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg
9 400 000
Huvudtitel 33
33.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
48 038 000
01.
Förvaltning
838 000
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-162 000
02.
Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg
300 000
03.
Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg
700 000
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
80 000 000
54.
Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg
80 000 000
20.
Utkomstskydd för arbetslösa
-30 000 000
51.
Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg
15 000 000
52.
Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag
-45 000 000
40.
Pensioner
1 900 000
51.
Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg
1 900 000
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
-4 700 000
31.
Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), avdrag
-4 700 000
Huvudtitel 35
35.
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
78 000
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
78 000
01.
Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
78 000
10.
Miljö- och naturvård
21.
Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
22.
Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
61.
Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
63.
Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Anslagens totalbelopp:
1 661 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet dras det av 135 000 000 euro. 
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
25.
Justitieministeriets förvaltningsområde
20.
Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 000 000 euro. 
26.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
98.
Inkomster från EU
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 8 000 000 euro. 
28.
Finansministeriets förvaltningsområde
87.
Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 850 000 euro. 
92.
Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet dras det av 6 900 000 euro. 
30.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
02.
Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet dras det av 116 000 000 euro. 
31.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10.
Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 2 105 000 euro.  
99.
Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 510 000 euro. 
39.
Övriga inkomster av blandad natur
01.
Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 000 000 euro. 
Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
05.
Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
01.
Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 160 000 000 euro. 
Avdelning 15
LÅN
01.
Lån som återbetalas till staten
04.
Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 103 425 000 euro. 
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 31 329 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01.
Förvaltning
01.
Omkostnader för statsrådets kansli
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 145 000 euro.  
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Avdrag i dispositionsplanen (euro) 
 
 
I tilläggs-budgeten 
IV tilläggs-budgeten  
Ändrad dispositionsplan 
 
 
 
 
 
1. 
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter (fr.o.m. 1.3.2015) 
104 712 000 
-145 000 
104 567 000 
2. 
Statsrådets kanslis övriga utgifter 
10 000 000 
10 000 000 
Sammanlagt 
114 712 000 
-145 000 
114 567 000 
29.
Mervärdesskatteutgifter
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 302 000 euro. 
90.
Övriga utgifter
26.
Finland 100
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) till lönekostnader och andra kostnader för högst sex årsverken som beredningen av 100-årsjubileet för Finlands självständighet kräver 
2) till upphandling eller statsunderstöd enligt prövning för utgifter som föranleds av planeringen och genomförandet av jubileumsåret. 
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Utrikesförvaltningen
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 553 000 euro. 
10.
Krishantering
20.
Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
(förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 
Ändringar i dispositionsplanen (euro) 
 
 
Ursprunglig dispositions-plan 
I tilläggs-budgeten 
II tilläggs-budgeten 
IV tilläggs-budgeten 
Ändrad disposi-tionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
01. 
Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 
1 020 000 
1 020 000 
03. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen) 
260 000 
+18 000 
278 000 
04. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 
2 177 000 
-17 000 
2 160 000 
05. 
Gemensamma utgifter 
5 226 000 
+250 000 
5 476 000 
06. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 
987 000 
-6 000 
981 000 
08. 
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 
10 249 000 
10 249 000 
09.  
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 
400 000 
+5 852 000 
-3 350 000 
-622 000 
2 280 000 
10. 
Utgifter för Atalanta-insatsen 
711 000 
711 000 
11. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 
1 149 000 
1 149 000 
14. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 
27 318 000 
27 318 000 
15. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 
1 145 000 
1 145 000 
16. 
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 
790 000 
790 000 
17. 
Utgifter för insatsen i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA) 
1 348 000 
1 348 000 
 
 
Ursprunglig dispositions-plan 
I tilläggs-budgeten 
II tilläggs-budgeten 
IV tilläggs-budgeten 
Ändrad disposi-tionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
18.  
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 
+3 100 000 
3 100 000 
19. 
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen på Medelhavet 
+622 000 
622 000 
Sammanlagt 
52 780 000 
+5 847 000 
58 627 000 
90.
Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
95.
Kursfluktuationer
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och bankernas officiella dagskurser. 
Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Ministeriet och förvaltningen
01.
Justitieministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro. 
04.
Forskning och utveckling
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i budgeten för 2014 också får användas till betalning av överföringsutgifter till Institutet för kriminologi och rättspolitik. 
05.
Rättsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
21.
Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
10.
Domstolar och rättshjälp
03.
Omkostnader för övriga domstolar
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.  
50.
Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 100 000 euro. 
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Inrikesministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 104 000 euro. 
24.
EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till nödfinansiering av utgifter som föranleds av flyktingsslussen i Torneå och andra motsvarande utgifter som föranleds av mottagande av asylsökande som godkänts av EU högst till det belopp som EU betalar till Finland i form av AMIF-fondens (EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond) nödfinansiering.  
20.
Gränsbevakningsväsendet
70.
Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 577 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 15 577 000 euro. 
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.
Räddningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 800 000 euro. 
02.
Nödcentralsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro. 
40.
Invandring
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 246 000 euro. 
63.
Stöd till mottagningsverksamhetens kunder
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 106 000 euro. 
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Försvarspolitik och förvaltning
01.
Försvarsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 23 000 euro. 
10.
Militärt försvar
01.
Försvarsmaktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget också får användas högst 4 800 000 euro till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen. 
18.
Anskaffning av försvarsmateriel
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 115 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget också får användas högst 55 115 000 euro för betalning av utgifter för anskaffning av ett minröjningsfartyg för marinen samt ett övervakningsflygplan för flygvapnet och tunga raketkastare. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 55 115 000 euro. 
30.
Militär krishantering
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
(reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 
Ändringar i dispositionsplanen (euro) 
 
 
Ursprunglig dispositions-plan 
I tilläggs-budgeten 
IV tilläggs-budgeten 
Ändrad dispositionsplan 
 
 
 
 
 
 
01. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 
993 000 
-59 000 
934 000 
02. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 
275 000 
-61 000 
214 000 
03. 
Utgifter för militärobservatörsverksamheten 
3 355 000 
-887 000 
2 468 000 
04. 
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 
7 612 000 
-3 000 000 
4 612 000 
05. 
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 
+8 700 000 
8 700 000 
06. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen) 
47 000 
47 000 
07. 
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 
6 063 000 
6 063 000 
08. 
Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 
9 500 000 
-8 430 000 
1 070 000 
09. 
Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt för överföringsersättningar 
181 000 
181 000 
10. 
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 
+303 000 
303 000 
11. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 
310 000 
310 000 
13. 
Utgifter för Atalanta-insatsen 
250 000 
250 000 
15. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 
6 316 000 
+4 000 000 
10 316 000 
16. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 
513 000 
513 000 
17. 
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 
240 000 
240 000 
 
 
Ursprunglig dispositions-plan 
I tilläggs-budgeten 
IV tilläggs-budgeten 
Ändrad dispositionsplan 
 
 
 
 
 
 
19. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA) 
1 040 000 
1 040 000 
20. 
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 
1 863 000 
+8 864 000 
-566 000 
10 161 000 
Sammanlagt 
38 558 000 
+8 864 000 
47 422 000 
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Finansministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. 
10.
Beskattningen och Tullen
01.
Skatteförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2015 får ingås avtal om den oanvända delen av den fullmakt för 2014 för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen till ett belopp av högst 32 370 000 euro. 
02.
Tullens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 463 000 euro.  
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till lokal- och räntekostnader till följd av högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2015:20 om omfattningen av de övervakningsutrymmen som med stöd av 20 § i tullagen ska överlåtas till Tullen utan ersättning samt till finansieringen av den reform av tullklareringens datasystem som unionens tullkodex och dess genomförandeförordning kräver. 
63.
Återbetalda skatter
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro.  
20.
Tjänster för statssamfundet
88.
Senatfastigheter
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta 
— fastighet nr 91-4-72-16 i Helsingfors och byggnader och konstruktioner på den till GNFIN Bulevardi Oy (ShelCo 64 Oy, 2660984-2) för en köpesumma på 12 500 000 euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer, och 
— fastighet nr 91-4-213-12 i Helsingfors och byggnader och konstruktioner på den till GNFIN Antinkatu Oy (ShelCo 63 Oy, 2660974-6) för en köpesumma på 23 800 000 euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer. 
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
03.
Befolkningsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 500 000 euro. 
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
02.
Magistraternas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 300 000 euro. 
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12.
Kompetensutveckling
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 17 000 000 euro. 
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
20.
Främjande av produktiviteten
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 800 000 euro. 
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 642 000 euro. 
40.
Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 000 000 euro. 
90.
Stöd till kommunerna
20.
Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 1 100 000 euro. 
30.
Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 550 000 euro. 
92.
EU och internationella organisationer
69.
Avgifter till Europeiska unionen
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 150 000 000 euro.  
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 207 000 euro. 
10.
Allmänbildande utbildning
20.
Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen och barndagvården
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 90 000 euro. 
20.
Yrkesutbildning
01.
Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget också får användas högst 2 400 000 euro för en minskning av den avgiftsbelagda verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.  
40.
Högskoleundervisning och forskning
50.
Statlig finansiering av universitetens verksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 941 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget också får användas 941 000 euro för tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för Konsumentforskningscentralen vid Helsingfors universitet.  
51.
Finlands Akademis forskningsanslag
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro. 
54.
Strategisk forskningsfinansiering
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 000 000 euro. 
55.
Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 469 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget får användas  
3) 31 860 000 euro för yrkeshögskolornas mervärdesskattekostnader för hyror under åren 2014 och 2015 som beror på ändringen av 30 § i mervärdesskattelagen  
4) 7 609 000 euro för ersättningar för den mervärdesskatt för investeringskostnader som privata yrkeshögskolor har betalat 2014. 
66.
Finansiella bidrag till internationella organisationer
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 047 000 euro. 
80.
Konst och kultur
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro. 
75.
Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 950 000 euro. 
Tillägg till dispositionsplanen (euro) 
 
 
Ursprunglig dispositionsplan 
IV tilläggsbudgeten 
Ändrad dispositionsplan 
 
 
 
 
 
1. 
Museiverket 
799 000 
+950 000 
1 749 000 
2. 
Förvaltningsnämnden för Sveaborg 
2 350 000 
2 350 000 
Sammanlagt 
3 149 000 
+950 000 
4 099 000 
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning och forskning
01.
Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 56 000 euro. 
05.
Naturresursinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 550 000 euro. 
66.
Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro. 
10.
Utveckling av landsbygden
41.
Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 000 000 euro. 
44.
Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till temporärt nationellt tilläggsstöd i enlighet med lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001); stödet är avsett att underlätta gårdsbruksenheternas ekonomiska ställning i det försämrade ekonomiska läget.  
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 29 000 000 euro. 
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
42.
Vissa ersättningar
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 400 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2013 återtas 3 400 000 euro. 
62.
Vissa statsunderstöd och statsbidrag
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 320 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av statsunderstöd uppgående till högst 5 200 000 euro för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010).  
40.
Naturresursekonomi
22.
Främjande av naturresurs- och bioekonomi
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst 15 årsverken.  
51.
Främjande av fiskerihushållningen
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 157 000 euro. 
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.
Kommunikationsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för avskrivning av utestående räntefordringar på bolaget TAP-Yhtiöt Oy. 
29.
Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 648 000 euro. 
10.
Trafiknätet
70.
Anskaffning av isbrytare
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att förskottsutbetalningar får betalas av överförda anslag som anvisats för samma ändamål åren 2013 och 2014. I fråga om dessa budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
77.
Utveckling av trafikledsnätet
(reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå nya avtal  
1) i anslutning till projektet för Ringbanan så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 514 000 000 euro. Trafikverket ges rätt att ingå nya avtal inom ramen för den återkallade fullmakten på 890 000 euro som ingår i det nämnda beloppet 
2) för projektet Rovaniemi—Kemijärvi i fråga om den återkallade fullmakten på 740 000 euro för elektrifiering 
3) i anslutning till projektet för havsfarleden till Raumo så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 28 000 000 euro. 
78.
Vissa trafikledsprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2013 återtas 1 388 000 euro.  
79.
Livscykelsfinansieringsprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 242 000 euro. 
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
43.
Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro. 
40.
Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
50.
Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 549 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå avtal för 1 045 000 euro för finansiering av bredbandsprojekt. 
50.
Forskning
01.
Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Arbets- och näringsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 780 000 euro. 
41.
Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 102 000 euro. 
Anslaget och fullmakten under momentet får användas till betalning av utgifter för utbyggnad och upprätthållande av infrastrukturer för kärnenergiforskning och för medlemsavgifter samt till betalning av mervärdesskatt som dessa föranleder. 
Fullmakt 
År 2015 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 2 162 000 euro. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.  
20.
Närings- och innovationspolitik
41.
Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget utöver som specialunderstöd även får användas som allmänt understöd för: 
Företagens internationella affärsverksamhet samt tjänster och verksamhet inom ramen för Team Finland som främjar investeringar i Finland och turistresor till Finland och genomförandet av det treåriga programmet för att stimulera små och medelstora företags internationella affärsverksamhet, turism och utländska investeringar. 
80.
Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 44 355 000 euro. 
83.
Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 8 000 000 euro.  
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Statskontoret får rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 800 000 euro. 
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
05.
Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 64 000 euro. 
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 60 000 000 euro. 
60.
Energipolitik
40.
Energistöd
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro. 
41.
Investeringsstöd för LNG-terminaler
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 19 030 000 euro. 
44.
Produktionsstöd för förnybar energi
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 36 000 000 euro. 
87.
Aktieförvärv
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av aktiekapitalet och annat eget kapital för bolaget Baltic Connector Oy. 
70.
Integration
30.
Statlig ersättning till kommunerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 400 000 euro. 
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 162 000 euro. 
02.
Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
03.
Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
54.
Bostadsbidrag
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 000 euro. 
20.
Utkomstskydd för arbetslösa
51.
Statsandel till grunddagpenning
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
52.
Statsandel till arbetsmarknadsstöd
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 45 000 000 euro. 
40.
Pensioner
51.
Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro. 
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
31.
Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 700 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 300 000 euro av anslaget får användas till kostnader för beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
01.
Miljöministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro. 
10.
Miljö- och naturvård
21.
Vissa utgifter för naturvård
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av understöd för de ändamål som avses i punkt 3 i momentet. 
22.
Vissa utgifter för miljövård
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av understöd för de ändamål som avses i punkterna 1—8 under momentet. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
61.
Främjande av vatten- och miljövård
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
63.
Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända fjärde tilläggsbudgeten för 2015 tillämpas från och med den 1 december 2015. 
Helsingfors 25.11.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25.11.2015 16:50