Riksdagens svar
RSv
21
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
RP 43/2019 rd
ShUB 4/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner (RP 43/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 4/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 19 § i folkpensionslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 19 §, sådan den lyder i lag 1151/2007, som följer: 
19 § 
Folkpensionens belopp 
Full folkpension är 528,50 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 471,84 euro i månaden. 
Denna lag träder i kraft den 20
Folkpension som betalas när denna lag träder i kraft ändras i överensstämmelse med denna lag från och med den 1 januari 2020 utan ansökan. Folkpensionsanstalten meddelar ett beslut om ändringen på pensionstagarens begäran. 
Lag 
om ändring av 8 § i lagen om garantipension 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om garantipension (703/2010) 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1320/2018, som följer: 
8 § 
Garantipensionens belopp 
Den fulla garantipensionen är 665,37 euro i månaden. 
Denna lag träder i kraft den 20
Garantipension som betalas när denna lag träder i kraft ändras i överensstämmelse med denna lag från och med den 1 januari 2020 utan ansökan. Då minskas garantipensionen med folkpensionens belopp förhöjt i enlighet med lagen om ändring av 19 § i folkpensionslagen (/) och med beloppet av avträdelsestödets kompletteringsdel förhöjt i enlighet med lagen om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (/) och lagen om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (/). Bestämmelserna i 10 § i lagen om garantipension tillämpas inte på den ändring av garantipensionen som föreskrivs i denna lag, om det är fråga om enbart ändring av folkpensionens belopp i överensstämmelse med lagen om ändring av 19 § i folkpensionslagen eller om ändring av beloppet av avträdelsestödets kompletteringsdel i överensstämmelse med lagen om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk eller lagen om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Folkpensionsanstalten meddelar ett beslut om ändringen på pensionstagarens begäran. 
Lag 
om ändring av 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 35 §, sådan den lyder i lag 1321/2018, som följer: 
35 § 
Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering och för unga 
För att genomförandet av rehabilitering ska tryggas utgör rehabiliteringspenningens minimibelopp för yrkesinriktad rehabilitering och för unga 30,71 euro per vardag, om inte rehabiliteringsklienten med stöd av andra bestämmelser i denna lag har rätt till en större rehabiliteringspenning. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 11 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 939/2014, som följer: 
11 § 
Självriskandel för boendeutgifterna 
Självriskandelen för boendeutgifterna består av en bassjälvriskandel och en tilläggssjälvriskandel. 
Bassjälvriskandelen är 491,51 euro om året. 
Tilläggsjälvriskandelen är 41,3 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 7 415 euro. För den som är gift eller lever i ett samboförhållande är tilläggssjälvriskandelen 41,3 procent av den del av makarnas eller sambornas sammanräknade årsinkomst som 
1) överstiger 10 637 euro, om den ena av dem inte har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, eller 
2) överstiger 12 106 euro, om båda har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare. 
Denna lag träder i kraft den 20
Bostadsbidraget för pensionstagare justeras i överensstämmelse med denna lag i samband med följande justering enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare efter ikraftträdandet av denna lag. 
Lag 
om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), sådan paragrafen lyder i lag 1293/2007, ett nytt 5 mom. som följer: 
31 § 
Avträdelsestödets kompletteringsdel 
Trots 2 mom. omvandlas kompletteringsdelens belopp för en person som får eller som har rätt till avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 januari 2020 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
När denna lag träder i kraft omvandlas avträdelsestödets kompletteringsdel i överensstämmelse med denna lag från och med den 1 januari 2020 utan ansökan. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt meddelar ett beslut om ändringen på begäran av den som har rätt att få avträdelsestödets kompletteringsdel. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen. 
Lag 
om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1162/2007, som följer: 
19 § 
Trots 1 mom. omvandlas kompletteringsdelen för en person som får avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 januari 2020 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
När denna lag träder i kraft omvandlas avträdelsestödets kompletteringsdel i överensstämmelse med denna lag från och med den 1 januari 2020 utan ansökan. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt meddelar ett beslut om ändringen på begäran av den som har rätt att få avträdelsestödets kompletteringsdel. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen. 
Helsingfors 13.11.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15-11-2019 15:12