Riksdagens svar
RSv
229
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen
RP 135/2016 rd
FiUB 30/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen (RP 135/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 30/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om inkomstskatteskalan för 2017 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Vid beskattningen för 2017 bestäms den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande: 
Beskattningsbar 
förvärvsinkomst, 
euro 
Skatt vid nedre  
gränsen, euro 
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, % 
16 900—25 300 
8,00 
6,25 
25 300—41 200 
533,00 
17,50 
41 200—73 100 
3 315,50 
21,50 
73 100— 
10 174,00 
31,50 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av inkomstskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d § 2 mom., 80 § 9 punkten, 92 § 26 punkten, 95 § 1 mom. 1 punkten, 96 a § 1 mom., 100 § 2 och 3 mom., 101 § 2 mom., 106 §, 124 § 4 mom., 125 § 2 mom. och 127 b §, 
sådana de lyder, 54 d § 2 mom. och 96 a § 1 mom. i lag 792/2012, 80 § 9 punkten i lag 366/2009, 92 § 26 punkten i lag 1246/2013, 95 § 1 mom. 1 punkten i lag 1065/2003, 100 § 2 och 3 mom. i lag 1410/2010, 101 § 2 mom. i lag 1086/2014, 106 § och 125 § 2 mom. i lag 1546/2015, 124 § 4 mom. i lag 785/2012 och 127 b § i lagarna 785/2012 och 776/2016, samt 
fogas till 69 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1086/2000, 561/2004 och 946/2008, ett nytt 6 mom., till 80 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1389/1995, 896/2001, 337/2007, 366/2009 och 1235/2013, en ny 10 punkt och till 92 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2002, 1273/2004, 528/2005, 770/2005, 1128/2005, 946/2008, 929/2012 och 1246/2013, en ny 27 punkt som följer: 
54 d § 
Premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar och inbetalningar enligt långsiktiga sparavtal 
En förutsättning för avdragsrätten är att enligt avtalsvillkoren 
1) kan försäkringen inte återköpas och sparbeloppet inte höjas före den tidpunkt som nämns i 2 punkten på andra grunder som har samband med situationen för den försäkrade eller den som har rätt till medlen enligt det långsiktiga sparavtalet än deras arbetslöshet som varat minst ett år, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad, och 
2) betalas ålderspension till den försäkrade eller utbetalningar enligt det långsiktiga sparavtalet till den som har rätt till medlen tidigast då denne uppnår den ålder enligt tabellen nedan som bestäms på basis av födelseåret och tidpunkten då avtalet ingicks, 
a) avtalet har ingåtts före den 1 januari 2013 
födelseår 
pensionsålder, år 
1957 eller tidigare 
1958—1961 
1962—1972 
1973—1984 
1985—1997 
1998 eller senare 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
b) avtalet har ingåtts den 1 januari 2013 eller därefter 
födelseår 
pensionsålder, år 
1957 eller tidigare 
1958—1961 
1962 eller senare 
68 
69 
70 
69 § 
Sedvanlig personalförmån 
Skattepliktig inkomst uppkommer inte om arbetsgivaren erbjuder en tidigare arbetstagare en förmån som avses i 1 mom. 1 punkten under sex månaders tid efter det att anställningsförhållandet har upphört. 
80 § 
Skattefria försäkringsersättningar och skadestånd 
Skattepliktiga ersättningar är inte 
9) gottgörelse och kostnadsersättning som avses i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) eller gottgörelse och kostnadsersättning som ett övervakningsorgan för de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna har bestämt att finska staten ska betala, om inte gottgörelsen och ersättningen har betalats i stället för skattepliktig inkomst, 
10) menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) och lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009). 
92 § 
Skattefria sociala förmåner 
Skattepliktig inkomst är inte 
26) kostnadsfritt underhåll, dagtraktamente, ersättning för resekostnader och andra motsvarande studiesociala förmåner samt ersättningar som betalas med anledning av krävande tjänstgöringsförhållanden till studerande för studier som leder till officerstjänst och militäryrkesstudier med stöd av lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) samt till studerande som genomgår grundkursen för gränsbevakare enligt lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005), 
27) mottagningspenning och brukspenning enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011). 
95 § 
Avdrag för inkomstens förvärvande  
Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av 
1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 750 euro, dock högst löneinkomstens belopp, 
96 a § 
Premier för kollektivt tilläggspensionsskydd 
Den skattskyldige har rätt att från sin nettoförvärvsinkomst dra av premier som han eller hon betalat för i en pensionsstiftelse, i en pensionskassa eller i ett försäkringsbolag kollektivt ordnat tilläggspensionsskydd upp till ett belopp av 5 procent av den lön som den arbetsgivare som ordnat pensionsskyddet under skatteåret betalat till den skattskyldige, dock högst 5 000 euro om året. Premierna är inte avdragsgilla till den del deras belopp överstiger det belopp som arbetsgivaren betalat för tilläggspensionsskyddet. En ytterligare förutsättning för att premierna ska vara avdragsgilla är att utbetalningen av pension i form av ålderspension inleds tidigast då den försäkrade har uppnått den ålder som anges i 54 d § 2 mom. 2 punkten underpunkt b.  
100 § 
Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen 
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 3,81 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas uppåt till följande hela tio euro. 
Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 38 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger det fulla pensionsinkomstavdraget. 
101 § 
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen 
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 1,393 dras av 1 480 euro, varefter återstoden avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet. 
106 § 
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 
Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovannämnda avdragen inte överstiger 3 060 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten. 
124 § 
Fastställande av skatten 
Fysiska personer ska betala 5,85 procent i tilläggsskatt för pensionsinkomst till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget överskrider 47 000 euro. På tilläggsskatten för pensionsinkomst tillämpas de bestämmelser i denna lag eller någon annan lag som gäller den inkomstskatt på förvärvsinkomst som ska betalas till staten. 
125 § 
Arbetsinkomstavdrag 
Avdraget utgör 12 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 420 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,51 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten. 
127 b § 
Grunden för hushållsavdrag 
Den skattskyldige får dra av 
1) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalt för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag samt dessutom 20 procent av den utbetalda lönen, 
2) 50 procent av en ersättning för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och som har betalats till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar inkomstskattepliktig verksamhet; ett motsvarande avdrag får göras också för en ersättning för arbete som har betalats på basis av arbete som utförts i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om den skattskyldige visar att betalningsmottagaren inte har gjort sig skyldig till sådana försummelser som avses i 26 § i lagen om förskottsuppbörd, 
3) 50 procent av en ersättning för normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som har betalats till ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i denna lag. 
Denna lag träder i kraft den20.  
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2017. 
Lagens 96 a § tillämpas om den skattskyldige den 1 januari 2013 eller därefter har börjat omfattas av ett tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren ordnar. 
Helsingfors 13.12.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16.12.2016 10:10