Regeringens proposition
RP
106
2016 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition föreslås att riksdagen ska godkänna den i Soul i september 2015 ingångna överenskommelsen med Republiken Korea (Sydkorea) om social trygghet och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Överenskommelsen gäller i huvudsak den lagstiftning som ska tillämpas på pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring samt betalning av arbetsrelaterade pensioner från det ena landet till det andra. 
Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden som följer på den månad då avtalsstaterna har tagit emot varandras underrättelse om att alla krav som överenskommelsens ikraftträdande förutsätter har uppfyllts. 
I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda ikraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
Allmän motivering
1
Inledning
Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Sydkorea undertecknades den 9 september 2015. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om pensions- och arbetslöshetsförsäkring när personer rör sig mellan avtalsstaterna samt om betalningen av pensioner över gränserna. För Finlands del gäller överenskommelsen arbetspensionssystemet och för Sydkoreas del det på förvärvsverksamhet baserade folkpensionssystemet. Överenskommelsen gäller inte folkpensionssystemet i Finland och inte grundpensionssystemet vid ålderdom i Sydkorea. I överenskommelsen ingår bestämmelser om tillämplig lagstiftning, beaktande av försäkringsperioder, beräkning av pension, verkställighet av överenskommelsen och samarbete mellan myndigheter. 
2
Nuläge
Finland är avtalspart i 16 överenskommelser om social trygghet. Bland de utomeuropeiska länderna har Finland ingått överenskommelser bland annat med Kanada (FördrS 5—6/1988), Förenta staterna (FördrS 85—86/1992), Australien (FördrS 35—36/2009) och Indien (FördrS 66—67/2014). En överenskommelse med Kina om social trygghet har undertecknats 2014. Sydkorea har överenskommelser om social trygghet bland annat med Sverige och Danmark. 
Det finns 40—50 finländska företag i Sydkorea och cirka 200 företag är representerade där. Efter Kina och Japan är Sydkorea Finlands tredje viktigaste handelspartner i Asien. Handelsekonomiskt samarbete bedrivs särskilt inom marin industri, informationsteknik samt energi- och miljöteknik. I Sydkorea bor cirka 100 finska medborgare. Enligt Folkpensionsanstaltens försäkringsstatistik 2011—2015 har det funnits knappt 20 arbetstagare per år i Sydkorea utsända av finländska arbetsgivare. I Finland bodde det enligt Statistikcentralen 558 sydkoreanska medborgare i slutet av 2015. 
Det sydkoreanska folkpensionssystemet omfattar alla personer i åldern 18—59 år som bor i landet. Den obligatoriska pensionsförsäkringen gäller arbetstagare, inklusive utländska arbetstagare. Även företagare omfattas av försäkringen. Övriga personer, till exempel de som är 60—65 år, kan ansluta sig till försäkringen eller fortsätta att höra till försäkringen frivilligt. 
Arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift är 9 procent av bruttolönen. Arbetstagaren och arbetsgivaren betalar hälften var av avgiften. Företagarens pensionsavgift är 9 procent av månadens bruttoinkomster. Pensionsrätt förutsätter att man varit försäkrad i minst 10 år. Från pensionssystemet betalas ålders-, arbetslöshets- och familjepensioner. Pensionsåldern är 61 år, men den stiger vart femte år med ett år tills den 2033 är 65 år. 
Försäkringsavgifter kan på vissa villkor återbetalas från pensionssystemet som ett engångsbelopp. Återbetalningar till utlänningar är möjliga endast då det finns en bestämmelse om det i en överenskommelse om social trygghet eller då lagstiftningen i personens hemland innehåller en motsvarande bestämmelse. I överenskommelsen mellan Finland och Sydkorea finns ingen sådan bestämmelse. 
Arbetslöshetsförsäkringen omfattar alla arbetsplatser med en eller flera arbetstagare. Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,45 procent av bruttolönen. Arbetsgivaren betalar 0,7—1,3 procent av lönesumman beroende på bransch. Företagares arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,25 procent av inkomsterna. Denna avgift täcker inga förmåner, utan endast arbetskraftsservice. 
3
Målsättning och de viktigaste förslagen
3.1
Målsättning
Bilaterala överenskommelser om social trygghet har ingåtts i synnerhet med sådana utomeuropeiska länder som traditionellt har varit föremål för migration från Finland. Överenskommelsen med Kanada har varit i kraft sedan 1988, överenskommelsen med Förenta staterna sedan 1992 och överenskommelsen med Australien sedan 2009. Det socialpolitiska syftet med överenskommelserna har i synnerhet varit att garantera emigranternas pensionsrättigheter. När det gäller personer som flyttar till en medlemsstat i Europeiska unionen bestäms pensionsbetalningar och annan social trygghet enligt Europeiska unionens lagstiftning. 
Nya bilaterala projekt som avser överenskommelser om social trygghet har varit inriktade på Asien och de är av betydelse för Finlands konkurrenskraft. Genom överenskommelserna försöker man undvika dubbla socialförsäkringsavgifter när finländska arbetsgivare har utsända arbetstagare utanför Europa och på så vis underlätta rörligheten mellan Finland och avtalsstaterna. Även överenskommelsen mellan Finland och Sydkorea om social trygghet har detta som huvudsaklig målsättning. 
3.2
De viktigaste förslagen
I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Republiken Korea och utfärda en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. 
I överenskommelsen bestäms om betalningen av ålders-, invalid- och familjepensioner enligt arbetspensionssystemet i Finland och det nationella pensionssystemet i Sydkorea till personer som inte är bosatta i den avtalsstat där pensionen har intjänats. När det gäller finska arbetspensioner säkerställer överenskommelsen att pensionerna betalas, även om pension enligt de finska arbetspensionslagarna ska betalas till utlandet oberoende av i vilket land pensionstagaren är bosatt. I överenskommelsen ingår också bestämmelser om sammanläggning av försäkringsperioder, beräkning av pensioner samt myndighetsförfaranden i anslutning till handläggningen av pensionsansökningar. 
I överenskommelsen ingår också bestämmelser om utsända arbetstagare och företagare. Utsända arbetstagare och företagare från Finland kan omfattas av det finska arbetspensionsystemet och den finska arbetslöshetsförsäkringen i högst fem år (60 månader) och för den tiden betalas avgifterna till Finland. På motsvarande sätt omfattas koreanska arbetsgivares till Finland utsända arbetstagare eller en i Finland tillfälligt verksam företagare i högst fem års tid av utreselandets pensions- och arbetslöshetsförsäkring. 
4
Propositionens konsekvenser
Överenskommelsen har inverkan på pensions- och arbetslöshetsförsäkringen för utsända arbetstagare från Finland till Sydkorea och företagare som arbetar tillfälligt där. Enligt överenskommelsen ska utsända arbetstagare och företagare från Finland omfattas av arbetspensionslagstiftningen och lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa i fem år och avgifterna betalas till Finland. I det fallet tas det inte ut avgifter för det sydkoreanska systemet av arbetstagaren eller företagaren. Härigenom undviks dubbla avgifter vilket är viktigt för finländska företag och utsända arbetstagare som är anställda hos dem. 
Överenskommelsen säkerställer pensionsrättigheterna för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Sydkorea, eftersom pensioner som intjänats i arbetslandet också betalas utanför den berörda avtalsstaten med stöd av överenskommelsen. Enligt finsk arbetspensionslagstiftning betalas pension utomlands utan begränsningar redan i nuläget. För Sydkoreas del baserar sig export av pensioner på etablerad praxis. 
Ungefär 30 finländare är försäkrade i det sydkoreanska pensionssystemet. Ungefär 300 koreaner har intjänat arbetspensionsrätt i Finland. Till Sydkorea betalades det arbetspension för två personer 2015. Antalet pensionstagare och pensionsutgifterna beror i framtiden på arbetstagarnas och företagarnas rörlighet mellan avtalsstaterna. 
Genomförandet av överenskommelsen orsakar i någon mån extra arbete för Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen fungerar som förbindelseorgan enligt överenskommelsen om social trygghet och utfärdar på ansökan intyg om tillämplig lagstiftning till arbetstagare och företagare som är utsända från Finland till Sydkorea samt ansvarar för uppgifter som gäller pensionsansökan mellan Finland och Sydkorea. 
5
Beredningen av propositionen
I oktober 2013 föreslog Sydkorea för Finland att en överenskommelse om social trygghet skulle ingås. Förhandlingarna inleddes i april 2014 och de slutfördes i december 2014. Överenskommelsen undertecknades i Soul den 9 september 2015. I en separat förhandling i september 2015 kom man överens om ett verkställighetsavtal om tillämpning av överenskommelsen, vilket innehåller administrativa bestämmelser och bestämmelser om kontakt mellan myndigheterna. 
Propositionen har beretts i social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Pensionsskyddscentralen. 
Detaljmotivering
1
Överenskommelsens innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland
Artikel 1. I artikeln fastställs vad som avses bland annat med lagstiftning, behörig institution, försäkringsperiod och förmån i överenskommelsen. Definitioner av det här slaget som indirekt inverkar på tolkning och tillämpning av bestämmelser som hör till den materiella lagstiftningens område hör till området för lagstiftningen. 
Artikel 2. I artikeln anges vilken lagstiftning som omfattas av överenskommelsen. Med avseende på Sydkorea tillämpas överenskommelsen på all lagstiftning som gäller pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för arbetstagare. Med avseende på Finland tillämpas överenskommelsen på lagstiftning som gäller ålderspension, invalidpension och familjepension inom arbetspensionssystemet samt lagstiftning som gäller arbetslöshetsförsäkring, men endast till den del det är fråga om omfattande av arbetslöshetsförsäkringen och betalning av avgifter. Den sydkoreanska arbetslöshetsförsäkringen berörs likaså av överenskommelsen endast vad gäller försäkrande. 
Överenskommelsen tillämpas också på lagstiftning som ändrar, kompletterar, sammanför eller ersätter lagstiftning som omfattas av överenskommelsen. 
Artikel 3. I artikeln föreskrivs att överenskommelsen ska tillämpas på personer som omfattas eller har omfattats av finsk eller sydkoreansk lagstiftning. Dessutom ska överenskommelsen tillämpas på efterlevande och föräldralösa som har pensionsrätt efter en arbetstagare eller företagare som har omfattats av finsk eller sydkoreansk lagstiftning. 
Artikel 4. I artikeln föreskrivs om likabehandling av dem som omfattas av överenskommelsens tillämpningsområde. När finsk lagstiftning tillämpas ska personer som omfattas av överenskommelsen behandlas likvärdigt med finska medborgare. I finsk arbetspensionslagstiftning finns inga bestämmelser baserade på medborgarskap och inte heller lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkring innehåller några begränsningar på grund av medborgarskap. 
Artikel 5. I artikeln föreskrivs det om betalning av förmåner utomlands. Pensionerna som avses i överenskommelsen beviljas och betalas också till förmånstagare som vistas eller är bosatta inom den andra avtalsstatens territorium. Pension ska också betalas till den andra avtalsstatens medborgare som bor i ett tredje land, om pension betalas till det egna landets medborgare i det landet. Enligt finsk arbetspensionslagstiftning ska pensioner betalas till pensionstagaren oberoende av var han eller hon är bosatt. 
Artikel 6. Artikeln innehåller huvudregeln för tillämplig lagstiftning. Enligt den ska en arbetstagare eller företagare som arbetar inom den andra avtalsstatens territorium omfattas av den statens lagstiftning med avseende på det arbetet. Bestämmelsen om lagval är oberoende av personens bostadsort eller arbetsgivarens eller företagets hemort. Pensions- och arbetslöshetsförsäkringen jämte förmåner fastställs utifrån personens arbete och lagstiftningen i den stat där arbetet utförs. Även de skyldigheter som hänför sig till pensionsskyddet och utkomstskyddet för arbetslösa, såsom försäkringsavgifter, fastställs enligt samma lagstiftning. 
Artikel 7. Artikeln innehåller särskilda bestämmelser om tillämplig lagstiftning, genom vilka man kan avvika från huvudregeln i artikel 6. När det är fråga om att en arbetstagare är utsänd till den andra avtalsstaten för att arbeta, kan arbetstagaren omfattas av utresestatens lagstiftning högst 60 månader. Detsamma gäller också en arbetstagare som en arbetsgivare som är verksam inom en avtalsstats territorium har sänt ut för att arbeta i sitt moder-, dotter- eller systerföretag inom den andra avtalsstatens territorium. Om det är fråga om en företagare som normalt är verksam inom en avtalsstats territorium gäller tiden på högst 60 månader också när personen tillfälligt är verksam som företagare inom den andra avtalsstatens territorium. 
Enligt punkt 3 kan ovannämnda maximitid förlängas i fråga om enskilda personer genom ett avtal mellan de behöriga myndigheterna, de behöriga institutionerna eller de institutioner som de har utsett. Ett avtal om förlängning förutsätter också en begäran från företagaren eller en gemensam begäran från arbetstagaren och arbetsgivaren. Med stöd av bestämmelserna i denna artikel avviker man alltså från huvudregeln i artikel 6. 
Artikel 8. I artikeln ingår bestämmelser om fartygs- och flygbesättning. Enligt punkt 1 påverkar överenskommelsen inte hur en person som är anställd som befäl eller besättningsman ombord på ett fartyg försäkras enligt pensionslagstiftningen eller lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa. 
På en person som är anställd som befäl eller manskapet ombord på ett luftfartyg tillämpas enligt punkt 2 lagstiftningen i den avtalsstat där det företag som är arbetsgivare har sitt huvudkontor. Om en person är anställd hos en filial eller representation som finns inom den andra avtalsstatens territorium tillämpas dock lagstiftningen i den avtalsstat där filialen eller representationen finns, om det inte är fråga om en utsänd arbetstagare enligt artikel 7. 
Artikel 9. I artikeln föreskrivs att överenskommelsen inte inverkar på tillämpningen av bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser. 
Enligt punkt 2 ska en avtalsstats regeringstjänsteman som utsänds för att arbeta inom den andra avtalsstatens territorium fortfarande omfattas av den förstnämnda avtalsstatens lagstiftning. Denna bestämmelse gäller också personer som enligt en avtalsstats lagstiftning ska betraktas som tjänstemän förutsatt att personen omfattades av den avtalsstatens sociala trygghetssystem omedelbart innan anställningsförhållandet började. 
Artikel 10. I artikeln föreskrivs att de behöriga myndigheterna eller de institutioner som de har utsett får komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 6—9 för vissa personer eller grupper av personer, förutsatt att de berörda personerna omfattas av lagstiftningen i någon av avtalsstaterna. Med stöd av denna bestämmelse kan man avvika från lagstiftningen om arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkring. 
Artikel 11. I artikeln finns en bestämmelse om sammanläggning av försäkringsperioder. Den behöriga institutionen ska vid behov beakta även försäkringsperioder som fullgjorts i den andra avtalsstaten för pensionsrätt. Med detta förfarande kan en person ha nytta av försäkringsperioder som fullgjorts i vardera avtalsstaten. Sålunda läggs perioder som en person fullgjort enligt finsk arbetspensionsförsäkring samman med perioder som fullgjorts i Sydkorea, för att kravet på 10 års försäkringsperiod enligt sydkoreansk lagstiftning ska bli fullgjort och personen i fråga få rätt till pension från Sydkorea. 
Artikel 12. Artikeln innehåller särskilda bestämmelser avseende Sydkorea. Där förutsätter lagstiftningen en försäkringsperiod på minst 10 år för att pensionsrätt ska uppkomma. Även försäkringsperioder som en person intjänat i Finland duger för att uppfylla detta krav. Då beräknas pensionsbeloppet från Sydkorea som en pro rata-förmån, dvs. enligt reglerna i punkt 2. Enligt punkt 3 bestäms återbetalning av engångsbelopp enligt sydkoreansk lagstiftning enbart enligt sydkoreansk lagstiftning. Sålunda kan enbart sydkoreanska medborgare få engångsbelopp på vissa villkor. 
Artikel 13. Artikeln innehåller särskilda bestämmelser avseende Finland. Den behöriga institutionen i Finland ska vid behov beakta försäkringsperioder som fullgjorts enligt sydkoreansk lagstiftning. Enligt punkt 2 beräknas förmånsbeloppet enbart enligt finsk lagstiftning och enligt punkt 3 ska vid beräkning av förmånsbeloppet beaktas endast de förvärvsinkomster som den berörda personen har erhållit inom finskt territorium. 
Artikel 14. Enligt artikeln ska de behöriga myndigheterna ingå ett verkställighetsavtal om tillämpning av överenskommelsen. I avtalet utses också förbindelseorgan för verkställigheten. 
Artikel 15. Bestämmelsen gäller utbyte av information och ömsesidigt bistånd. De behöriga myndigheterna och institutionerna bistår varandra i den utsträckning som den egna lagstiftningen tillåter för att tillämpa överenskommelsen. Biståndet är avgiftsfritt. 
Artikel 16. Bestämmelsen gäller skydd av personuppgifter. Enligt bestämmelsen får sådana uppgifter om en enskild person som vidarebefordrats från den andra avtalsstaten användas enbart för tillämpning av överenskommelsen och av den lagstiftning som överenskommelsen gäller. På uppgifterna ska tillämpas den berörda avtalsstatens nationella lag om integritetsskydd och om konfidentialitet för personrelaterade uppgifter. 
Artikel 17. Det föreskrivs i artikeln att befrielse från avgifter som gäller handlingar som ska lämnas in för tillämpning av lagstiftningen i en avtalsstat ska utvidgas till att omfatta motsvarande handlingar som ska lämnas in för tillämpning av den andra avtalsstatens lagstiftning. Sådana avgifter regleras i lag, så bestämmelsen hör till området för lagstiftningen. Enligt artikeln behöver inte heller handlingar eller intyg legaliseras av en diplomatisk eller konsulär myndighet. De behöriga myndigheterna och behöriga institutioner samt förbindelseorganen ska också godkänna varandras bestyrkta avskrifter av handlingar utan vidare intygande. 
Artikel 18. Enligt artikeln ska avtalsstaternas officiella språk eller engelska användas när överenskommelsen tillämpas. Enligt punkt 2 får ansökningar eller handlingar som har lämnats in till den behöriga myndigheten, den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i en avtalsstat inte avslås eller avvisas enbart på den grund att den är skriven på den andra avtalsstatens officiella språk. Bestämmelsen avviker från bestämmelserna i språklagen (423/2003) och från språkbestämmelserna i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) och hör därför till området för lagstiftningen. Dessutom inverkar bestämmelsen i punkt 2 på propositionens behandlingsordning. 
Artikel 19. I artikeln föreskrivs att en pensionsansökan som lämnats in i den ena avtalsstaten gäller även motsvarande förmåner enligt den andra avtalsstatens lagstiftning, om personen i fråga vid tidpunkten för ansökan på grund av ålder har en laglig rätt att lämna in ansökan om en förmån från den andra avtalsstaten och om han eller hon begär att ansökan ska behandlas enligt lagstiftningen i den andra avtalsstaten eller lämnar information om att försäkringsperioder har fullgjorts enligt den andra avtalsstatens lagstiftning. Enligt punkt 3 ska vid betalning av dröjsmålsförhöjning enligt finsk arbetspensionslagstiftning inte beaktas den tid som har förflutit innan förbindelseorganet i Finland tog emot ansökan. 
Artikel 20. I artikeln föreskrivs om inlämnande av ansökningar, meddelanden och besvärsskrifter. Enligt artikeln bestämmer den dag då en ansökan eller besvärsskrift har lämnats in till den andra avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan när ansökan eller besvärsskriften blir anhängig. Bestämmelsen avviker från förmånslagstiftningen och hör därför till området för lagstiftningen. 
Artikel 21. Artikeln gäller utbetalning av förmåner och syftar till att säkerställa betalningen av förmånerna till personer i den andra avtalsstaten också när valutareglering eller motsvarande åtgärder råder. 
Artikel 22. Bestämmelsen gäller tvistlösning. I det första skedet ska tvister lösas genom förhandlingar mellan de behöriga myndigheterna. Om de behöriga myndigheterna inte lyckas lösa tvisten, ska den lösas via diplomatiska kanaler mellan avtalsstaterna. Vid tvistlösning på det sätt som anges i artikeln kan det på ett för Finland bindande sätt bli fastslaget hur en viss avtalsbestämmelse som hör till området för lagstiftningen ska tolkas. Sådana bestämmelser anses höra till området för lagstiftningen. 
Artikel 23. Artikeln innehåller övergångsbestämmelser. Enligt punkt 5 får personer som vid tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande arbetar som utsända arbetstagare och företagare i den andra avtalsstaten räkna att den arbetsperiod på högst 60 månader som avses i artikel 7 börjar den dag då överenskommelsen träder i kraft. 
Artikel 24. Avtalsstaterna förbinder sig att se över överenskommelsen på den andra avtalsstatens begäran. Enligt punkt 2 ska en översyn ske senast 10 år efter överenskommelsens ikraftträdande. Då ska det bedömas huruvida överenskommelsen bör ändras för att garantera bästa möjliga sociala trygghet för de medborgare i avtalsstaterna som omfattas eller ha omfattats av båda avtalsstaternas sociala trygghetssystem. 
Artiklarna 25—26. Dessa artiklar innehåller sedvanliga slutbestämmelser. 
2
Lagförslag
1 §. Den första paragrafen i lagen innehåller den sedvanliga blankettlagsbestämmelsen genom vilken de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. Dessa bestämmelser redovisas i punkt 1 av detaljmotiveringen. 
2 §. Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
3
Ikraftträdande
Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden som följer på den månad då vardera avtalsstaten har mottagit den andra avtalsstatens skriftliga underrättelse om att den har uppfyllt alla krav som överenskommelsens ikraftträdande förutsätter. Lagen som ingår i propositionen föreslås träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
4
Behovet av riksdagens samtycke och behandlingsordning
4.1
Behovet av riksdagens samtycke
Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen ska riksdagen godkänna bland annat sådana fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Överenskommelsen innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och till denna del krävs riksdagens godkännande. Bestämmelserna som hör till området för lagstiftningen redovisas artikel för artikel i punkt 1 i detaljmotiveringen. 
4.2
Behandlingsordning
I artikel 18 i överenskommelsen föreskrivs om de språk myndigheterna ska använda. Bestämmelsen avviker från språkbestämmelserna i självstyrelselagen för Åland. Enligt 59 § 2 mom. i självstyrelselagen träder en bestämmelse i ett fördrag som står i strid med bestämmelserna i självstyrelselagen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall med ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Gäller bestämmelsen endast det språk på vilket lanskapsmyndigheterna ska stå i förbindelse med utlänningar eller utländska myndigheter, behandlas lagförslaget enligt självstyrelselagen för Åland i vanlig lagstiftningsordning i riksdagen. 
Enligt 95 § 2 mom. i grundlagen ska ett lagförslag om sättande i kraft av en internationell förpliktelse behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Med stöd av det som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås 
att riksdagen ska godkänna den i Soul den 9 september 2015 ingångna överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering. 
Eftersom överenskommelsen innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Soul den 9 september 2015 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering ingångna överenskommelsen om social trygghet gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors den 16 juni 2016 
Statsministerns ställföreträdare, utrikesminister
Timo
Soini
Social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
Fördragstext
ÖVERENSKOMMELSE OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH REPUBLIKEN KOREAS REGERING 
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA 
Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering (nedan ”avtalsstaterna”), 
som önskar ordna relationerna mellan sina respektive länder inom sektorn för social trygghet, 
har kommit överens om följande: 
The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Korea(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), 
Being desirous of regulating the relationship between their two countries in the field of social security, 
Have agreed as follows: 
Del I 
Allmänna bestämmelser 
Artikel 1 
Definitioner 
1. I denna överenskommelser avses med 
a) "medborgare" med avseende på Republiken Finland (nedan ”Finland”), finska medborgare i den mening som avses i den finska medborgarskapslagen, och med avseende på Republiken Korea (nedan ”Korea”), koreanska medborgare enligt definitionen i den koreanska medborgarskapslagen, 
b) ”lagstiftning” lagar och föreskrifter som anges i artikel 2, 
c) ”behörig myndighet” med avseende på Finland, social- och hälsovårdsministeriet, och med avseende på Korea, hälso- och socialministeriet, 
d) ”behörig institution” med avseende på Finland, de institutioner och organ som ska verkställa lagstiftningen enligt artikel 2, och med avseende på Korea, den nationella pensionstjänsten, 
e) ”förbindelseorgan” den institution eller det organ som definieras som sådant i verkställighetsavtalet, 
f) ”försäkringsperiod” avgiftsperioder som har erkänts och fullgjorts i enlighet med en avtalsstats lagstiftning samt perioder som enligt denna lagstiftning betraktas som likvärdiga med avgiftsperioder, 
g) ”förmån” förmåner som definieras i lagstiftningen som anges i artikel 2. 
2. Begrepp som inte definieras i denna artikel ska ha den innebörd de har enligt tillämplig lagstiftning. 
Part I 
General Provisions 
Article 1 
Definitions 
1. For the purpose of this Agreement: 
(a) “National” means, as regards the Republic of Finland (hereinafter referred to as "Finland"), a Finnish national within the meaning of the Nationality Act, and as regards the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Korea"), a national of Korea as defined in the Nationality Law;  
(b) “Legislation” means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement; 
(c) “Competent Authority” means as regards Finland, the Ministry of Social Affairs, and Health, and as regards Korea, the Ministry of Health and Welfare;  
(d) “Competent Institution” means, as regards Finland, the institutions or agencies responsible for the application of the legislation specified in Article 2; and as regards Korea, the National Pension Service; 
(e) “Liaison agency” means the institution or body designated as such in the Administrative Arrangement for the implementation of this Agreement; 
(f) “Period of coverage” means any period of contributions that has been recognized and completed under the legislation of a Contracting Party, and any other period recognized as equivalent to a period of contribution under that legislation; 
(g) “Benefit” means any benefit provided for in the legislation specified in Article 2 of this Agreement. 
2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation. 
Artikel 2 
Lagstiftning som omfattas av överenskommelsen 
1. Denna överenskommelse ska tillämpas på lagstiftning som gäller 
a) med avseende på Finland, 
i. arbetspensionssystemet och 
ii. endast i fråga om del II arbetslöshetsförsäkring, 
b) med avseende på Korea, 
i. folkpension och 
ii. endast i fråga om del II arbetslöshetsförsäkring. 
2. Om inte något annat bestäms i denna överenskommelse, ska lagstiftningen enligt punkt 1 inte omfatta eventuella fördrag som ingåtts mellan en avtalsstat och en tredje stat eller andra internationella avtal om social trygghet eller lagstiftning om verkställigheten av dem. 
3. Överenskommelsen ska också gälla framtida lagstiftning som ändrar, kompletterar, sammanför eller ersätter lagstiftning enligt punkt 1. 
4. Oavsett vad som anges i punkt 3 ska denna överenskommelse inte gälla lagar och bestämmelser som utvidgar en avtalsstats gällande lagstiftning till nya kategorier av förmånstagare, om avtalsstatens behöriga myndighet, inom sex månader från den dag då sådana lagar och bestämmelser träder i kraft, skriftligen underrättar den andra avtalsstatens behöriga myndighet om att en sådan utvidgning av överenskommelsen inte är avsedd. 
Article 2 
Material Scope 
1. This Agreement shall apply to the legislation concerning: 
(a) as regards Finland, 
(i) the Earnings-Related Pension Scheme, and 
(ii) with regard to Part II only, the Unemployment Insurance; 
(b) as regards Korea, 
(i) the National Pension, and 
(ii) with regard to Part II only, the Employment Insurance. 
2. Unless otherwise provided in this Agreement, the legislation referred to in paragraph 1 of this Article shall not include treaties or other international agreements on social security that may be concluded between one Contracting Party and a third Party, or legislation promulgated for their specific implementation. 
3. This Agreement shall also apply to future legislation which amends, supplements, consolidates or supersedes the legislation specified in paragraph 1 of this Article. 
4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, this Agreement shall not apply to the laws or regulations which extend existing legislation of one Contracting Party to new categories of beneficiaries, if the Competent Authority of that Contracting Party notifies the Competent Authority of the other Contracting Party in writing, within six months from the date of the entry into force of such laws or regulations, that no such extension to the Agreement is intended. 
Artikel 3 
Personer som omfattas av överenskommelsen 
Överenskommelsen ska tillämpas på personer som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen enligt artikel 2 samt personer som försörjs av eller är efterlevande till sådana personer i enlighet med den berörda avtalsstatens tillämpliga lagstiftning. 
Article 3 
Personal Scope 
This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation specified in Article 2, and to the dependants and survivors of such a person within the meaning of the applicable legislation of that Contracting Party. 
Artikel 4 
Likabehandling 
Om inte något annat bestäms i denna överenskommelse, ska personer som avses i artikel 3 och som berörs av denna överenskommelse vid tillämpningen av avtalsstatens lagstiftning behandlas lika som medborgarna i avtalsstaten i fråga. Detsamma gäller också personer som försörjs eller är efterlevande i den mån de härleder rättigheter från sådana personer. 
Article 4 
Equal Treatment 
Unless otherwise provided in this Agreement, any person described in Article 3 to whom this Agreement applies, shall, in the application of the legislation of the Contracting Party, receive equal treatment with nationals of that Contracting Party. The foregoing shall also apply to the dependants and survivors with respect to their rights derived from the persons specified in this Article. 
Artikel 5 
Betalning av förmåner utomlands 
1. Om inte något annat anges i denna överenskommelse, får förmåner enligt en avtalsstats lagstiftning inte minskas, ändras, dras in, återkallas eller förklaras förverkade på den grund att förmånstagaren bor eller vistas inom den andra avtalsstatens territorium, och förmånerna ska betalas ut inom den andra avtalsstatens territorium. 
2. Förmåner som betalas ut med stöd av lagstiftningen i en avtalsstat ska beviljas den andra avtalsstatens medborgare som bor utanför avtalsstaternas territorium på samma villkor som gäller när de beviljas den förstnämnda avtalsstatens medborgare när de är bosatta utanför avtalsstaternas territorier. 
Article 5 
Export of Benefits 
1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits under the legislation of one Contracting Party shall not be subject to any reduction, modification, suspension, withdrawal or confiscation by reason of the fact that the recipient resides or stays in the territory of the other Contracting Party, and the benefits shall be payable in the territory of the other Contracting Party. 
2. Benefits under the legislation of one Contracting Party shall be granted to nationals of the other Contracting Party who reside outside the territories of the Contracting Parties under the same conditions as they are granted to nationals of the first Contracting Party who reside outside the territories of the Contracting Parties. 
Del II 
Bestämmelser om tillämplig lagstiftning 
Artikel 6 
Allmänna bestämmelser 
Om inte något annat bestäms i denna del omfattas en arbetstagare eller företagare som arbetar inom den andra avtalsstatens territorium endast av den avtalsstatens lagstiftning med avseende på det arbetet. 
Part II 
Provisions Concerning the Applicable Legislation 
Article 6 
General Provisions 
Except as otherwise provided in this Part, an employed or self-employed person who works in the territory of one Contracting Party shall, with respect to that work, be subject only to the legislation of that Contracting Party. 
Artikel 7 
Särskilda bestämmelser 
1. Om en arbetsgivare som har sin hemort inom en avtalsstats territorium sänder ut en arbetstagare till den andra avtalsstatens territorium för att arbeta där, ska på arbetstagaren, när det gäller arbetet, tillämpas endast den förstnämnda avtalsstatens lagstiftning under de första sextio kalendermånaderna, som om den anställda fortfarande arbetade inom den förstnämnda avtalsstatens territorium. Denna punkt gäller också en arbetstagare som av sin arbetsgivare, som är verksam inom en avtalsstats territorium, har utsänts till den andra avtalsstatens territorium för att arbeta hos ett bolag som är knutet till arbetsgivaren. 
2. Om en företagare som omfattas av en avtalsstats lagstiftning och normalt arbetar som företagare inom denna avtalsstats territorium tillfälligt arbetar som företagare inom den andra avtalsstatens territorium, ska företagaren omfattas enbart av den förstnämnda avtalsstatens lagstiftning, som om företagaren arbetade inom den förstnämnda avtalsstatens territorium, förutsatt att företagsverksamheten inom den andra avtalsstatens territorium inte förväntas överstiga sextio kalendermånader. 
3. Om arbetet som utsänd arbetstagare eller företagare inom den andra avtalsstatens territorium pågår längre än den tid som anges i punkt 1 och 2 i denna artikel, ska lagstiftningen i den förstnämnda avtalsstat som avses i punkten i fråga fortsätta att tillämpas, förutsatt att båda avtalsstaternas behöriga myndigheter, behöriga institutioner eller de institutioner som de har utsett för ändamålet samtycker till företagarens begäran eller arbetstagarens och arbetsgivarens gemensamma begäran. 
Article 7 
Special Provisions 
1. Where a person in the service of an employer having a registered office in the territory of one Contracting Party is sent by that employer to work on that employer's behalf in the territory of the other Contracting Party, only the legislation of the first Contracting Party shall continue to apply with regard to that employment during the first sixty calendar months as though the employee were still employed in the territory of the first Contracting Party. This paragraph shall also apply to a worker who has been sent by his or her employer in the territory of one Contracting Party to the employer's affiliated or subsidiary company in the territory of the other Contracting Party. 
2. Where a person who is covered under the legislation of one Contracting Party and who ordinarily works as a self-employed person in the territory of that Contracting Party works temporarily as a self-employed person in the territory of the other Contracting Party, that person shall be subject only to the legislation of the first Contracting Party as if that person were working in the territory of the first Contracting Party, provided that the period of the self-employed activity in the territory of the other Contracting Party is not expected to exceed sixty calendar months. 
3. In case the detachment employment or self-employed activity in the territory of the other Contracting Party continues beyond the period specified in paragraph 1 or 2 of this Article, the legislation of the first Contracting Party referred to in that paragraph shall continue to apply, provided that the Competent Authorities or Competent Institutions of both Contracting Parties or the institutions designated by them consent upon the request of the self-employed person or the joint request of the employee and the employer. 
Artikel 8 
Fartygs- och flygbesättning 
1. Ingenting i denna överenskommelse påverkar avtalsstaternas tillämpliga lagstiftning i fråga om personer som är anställda som befäl eller besättningsmän ombord på fartyg. 
2. Personer som är anställda som befäl eller besättningsmän ombord på luftfartyg ska, när det gäller arbetet, omfattas av lagstiftningen i den avtalsstat inom vars territorium det företag där personen är anställd har sitt huvudkontor. Om företaget har en filial eller en representation inom den andra avtalsstatens territorium ska en person som är anställd hos filialen eller representationen och som inte berörs av artikel 7 omfattas av lagstiftningen i den avtalsstat inom vars territorium filialen eller representationen ligger. 
Article 8 
Mariners and Aircraft Crew 
1. Nothing in this Agreement shall affect the applicable legislation of either Contracting Party for a person who is employed as an officer or member of a crew on a ship. 
2. A person who is employed as an officer or member of the crew of an aircraft shall, in respect of that employment, be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which the enterprise by which he or she is employed has its head office. If, however, the enterprise has a branch or representation in the territory of the other Contracting Party, such a person employed by that branch or representation and who is not subject to Article 7 shall be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which the branch or representation is located. 
Artikel 9 
Medlemmar av diplomatiska och konsulära beskickningar samt tjänstemän 
1. Denna överenskommelse inverkar inte på tillämpningen av bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från den 18 april 1961 eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser från den 24 april 1963.  
2. Om inte något annat bestäms i punkt 1 i denna artikel ska en avtalsstats regeringstjänsteman som utsänds för att arbeta inom den andra avtalsstatens territorium fortfarande omfattas av den förstnämnda avtalsstatens lagstiftning, som om tjänstemannen arbetade inom den avtalsstatens territorium. Denna punkt ska också tillämpas på en person som enligt en avtalsstats lagstiftning betraktas som tjänsteman förutsatt att personen omfattades av den avtalsstatens sociala trygghetssystem omedelbart innan anställningsförhållandet började. 
Article 9 
Members of Diplomatic Mission, Consular Posts and Civil Servants 
1. Nothing in this Agreement shall affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963. 
2. Subject to paragraph 1 of this Article, where a civil servant of the Government of a Contracting Party is sent to work in the territory of the other Contracting Party, that person shall remain subject to the legislation of the first Contracting Party as if that person were working in the territory of that Contracting Party. This paragraph shall also apply to a person treated as a civil servant in accordance with the legislation of a Contracting Party provided that the person was covered under the social security system of that Contracting Party immediately prior to the commencement of the service. 
Artikel 10 
Undantag 
Avtalsstaternas behöriga myndigheter eller de institutioner som de har utsett får komma överens om undantag från bestämmelserna i denna del för vissa personer eller grupper av personer, förutsatt att de berörda personerna omfattas av lagstiftningen i någon av avtalsstaterna. 
Article 10 
Exceptions 
The Competent Authorities of the Contracting Parties or the institutions designated by them may agree to grant an exception to this Part with respect to particular persons or categories of persons provided that any affected person shall be subject to the legislation of one Contracting Party. 
DEL III 
Förmånsbestämmelser 
Artikel 11 
Sammanläggning av försäkringsperioder och beräkning av pensioner 
1. När försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i båda avtalsstaterna ska de behöriga institutionerna i var och en av de avtalsslutande staterna, i samband med fastställandet av rätten till en förmån enligt den lagstiftning som den tillämpar, vid behov beakta försäkringsperioder enligt den andra avtalsstatens lagstiftning, förutsatt att dessa försäkringsperioder inte sammanfaller med försäkringsperioder enligt dess egen lagstiftning. 
2. Om det enligt den ena avtalsstatens lagstiftning krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom en viss yrkesverksamhet för att vissa förmåner ska beviljas, ska enbart försäkringsperioder som har fullgjorts eller erkänts som likvärdiga inom samma yrkesverksamhet enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning sammanläggas för rätt till dessa förmåner. 
3. Beräkningen av pensionen ska bestämmas av tillämplig lagstiftning i respektive avtalsstat om inte annat följer av denna överenskommelse. 
Part III 
Provisions on Benefits 
Article 11 
Totalization of Periods of Coverage and Calculation of Pensions 
1. When periods of coverage have been completed under the legislation of the two Contracting Parties, the Competent Institution of each Contracting Party shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, periods of coverage under the legislation of the other Contracting Party provided that such periods of coverage do not overlap with periods of coverage under its legislation. 
2. If the legislation of one Contracting Party subordinates the granting of certain benefits to the condition that the periods of coverage are to be completed in a given occupation, only periods of coverage completed or recognized as equivalent in the same occupation under the legislation of the other Contracting Party shall be totalized for admission to entitlement to these pensions. 
3. The calculation of the pension shall be determined by the applicable legislation of the respective Contracting Party unless otherwise provided in this Agreement. 
Artikel 12 
Särskilda bestämmelser avseende Korea 
1. För att få invalidpension eller familjepension ska den koreanska lagstiftningens krav om att en person ska vara försäkrad när försäkringsfallet inträffar anses vara uppfyllt om personen är försäkrad för en förmån enligt finsk lagstiftning vid tidpunkten då försäkringsfallet inträffar enligt koreansk lagstiftning. 
2. När försäkringsperioder enligt finsk lagstiftning beaktas för att fastställa rätten till förmåner enligt koreansk lagstiftning, i enlighet med artikel 11.1 och 11.2 och punkt 1 i denna artikel, ska förmånen bestämmas på följande sätt: 
a) Den behöriga institutionen i Korea ska först räkna ut ett pensionsbelopp som motsvarar det belopp som skulle ha betalats ut till personen om alla för-säkringsperioder som beaktas enligt lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna hade fullgjorts enligt koreansk lagstiftning. För att bestämma pensionsbeloppet ska den behöriga institutionen i Korea beakta personens genomsnittliga månadsinkomst under den tid då personen var försäkrad enligt koreansk lagstiftning. 
b) Den behöriga institutionen i Korea ska räkna ut hur stor del av förmånen som ska betalas ut i enlighet med koreansk lagstiftning, grundat på det pensionsbelopp som beräknades i enlighet med a med utgångspunkt i för-hållandet mellan försäkringsperiodernas längd, enligt den egna lagstiftningen, och försäkringsperiodernas totala längd enligt lagstiftningen i båda avtalsstaterna. 
3. Oavsett vad som anges i artikel 4 ska återbetalning av engångsbelopp bestämmas i enlighet med koreansk lagstiftning. 
4. Bestämmelser i koreansk lagstiftning som begränsar rätten till invalidpension eller familjepension på grund av obetalda avgifter vid den tidpunkt då personen i övrigt kvalificerade sig för förmånen, ska endast vara tillämpliga på den period som omfattas av koreansk lagstiftning. 
Article 12 
Special Provisions relating to Korea 
1. To obtain a disability or survivors benefit, the requirement of the Korean legislation that a person be covered under the Korean legislation when the insured event occurs shall be considered to have been met if the person is covered for a benefit under the legislation of Finland during a period in which the insured event occurs according to the legislation of Korea. 
2. Where periods of coverage under the legislation of Finland are taken into account to establish eligibility for benefits under the legislation of Korea in accordance with paragraph 1 and 2 of Article 11 and paragraph 1 of this Article, the benefit due shall be determined as follows: 
(a) The Competent Institution of Korea shall first compute a pension amount equal to the amount that would have been payable to the person if all the periods of coverage taken into account under the legislation of the two Contracting Parties had been completed under the legislation of Korea. To determine the pension amount, the Competent Institution of Korea shall take into account the person's average standard monthly income while covered under the legislation of Korea; 
(b) The Competent Institution of Korea shall calculate the partial benefit to be paid in accordance with the legislation of Korea based on the pension amount calculated according to the preceding subparagraph, in proportion to the ratio between the duration of the periods of coverage taken into consideration under its own legislation and the total duration of the periods of coverage taken into consideration under the legislation of the two Contracting Parties. 
3. Notwithstanding Article 4 of this Agreement, payment of lump-sum refunds shall be decided in accordance with the legislation of Korea.  
4. Provisions of the legislation of Korea restricting the entitlement to the disability or survivors benefit due to unpaid contributions at the time when the person has otherwise qualified for the benefit shall apply only to the period covered under the legislation of Korea. 
Artikel 13 
Särskilda bestämmelser avseende Finland 
1. Då försäkringsperioderna har fullgjorts enligt båda avtalsstaternas lagstiftning ska den behöriga institutionen i Finland när den fastställer rätten till förmåner enligt den lagstiftning institutionen tillämpar vid behov beakta de försäkringsperioder som har fullgjorts enligt med koreansk lagstiftning, förutsatt att sådana försäkringsperioder inte sammanfaller med försäkringsperioderna enligt finsk lagstiftning. 
2. Om den berörda personen gäller uppfyller villkoren enligt punkt 1, ska den behöriga institutionen beräkna förmånens belopp enbart och direkt utifrån de försäkringsperioder som har fullgjorts med stöd av den lagstiftning som institutionen tillämpar. 
3. Den behöriga institution som beviljar förmåner som avses i punkt 2 ska endast beakta de förvärvsinkomster den berörda personen har erhållit inom det egna territoriet. 
Article 13 
Special Provisions relating to Finland 
1. When periods of coverage have been completed under the legislation of the two Contracting Parties, the Competent Institution in Finland shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, periods of coverage completed under the legislation of Korea, provided that such periods of coverage do not overlap with periods of coverage under its legislation. 
2. Where the person concerned satisfies the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article, the Competent Institution shall calculate the amount of the benefit solely and directly on the basis of the periods of coverage completed under the legislation it administers. 
3. The Competent Institution that grants the benefits referred to in paragraph 2 of this Article shall take exclusively into account the earnings received by the person concerned in its territory. 
Del IV 
Särskilda bestämmelser 
Artikel 14 
Verkställighetsavtal 
Avtalsstaternas behöriga myndigheter ska ingå ett verkställighetsavtal i vilket de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna överenskommelse fastställs och förbindelseorgan för verkställigheten av överenskommelsen utses. 
Part IV 
Miscellaneous Provisions 
Article 14 
Administrative Arrangement 
The Competent Authorities of the Contracting Parties shall conclude an Administrative Arrangement that sets out the measures necessary and designates the liaison agencies for the implementation of this Agreement. 
Artikel 15 
Utbyte av information och ömsesidigt bistånd 
1. Avtalsstaternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska, inom ramen för sina respektive ansvarsområden: 
a) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, ge varandra all information som är nödvändig för att tillämpa denna överenskommelse, 
b) bistå varandra i fråga om fastställandet av rätten till, eller utbetalning av, varje förmån som omfattas av denna överenskommelse, eller den lagstiftning som denna överenskommelse är tillämplig på, och 
c) så snart som möjligt informera varandra om vilka åtgärder som har vidtagits för att tillämpa denna överenskommelse och om ändringar i respektive stats lagstiftning som kan påverka tillämpningen av denna överenskommelse. 
2. Det bistånd som avses i punkt 1 b i denna artikel ska lämnas avgiftsfritt, så-vida staterna inte kommer överens om några undantag i det verkställighetsavtal som ska ingås i enlighet med artikel 14. 
Article 15 
Exchange of Information and Mutual Assistance 
1. The Competent Authorities and Competent Institutions of the Contracting Parties shall, within the scope of their respective authorities: 
(a) communicate to each other, to the extent permitted by the legislation which they administer, any information necessary for the application of this Agreement; 
(b) assist each other with regard to the determination of entitlement to, or payment of any benefit under this Agreement, or the legislation to which this Agreement applies; and 
(c) communicate to each other, as soon as possible, information concerning the measures taken by them for the application of this Agreement and of any changes in their respective legislation which may affect the application of this Agreement.  
2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) of this Article shall be provided free of charge, subject to any exceptions to be agreed upon in the Administrative Arrangement concluded pursuant to Article 14. 
Artikel 16 
Skydd av personuppgifter 
1. Sådana uppgifter om en enskild person, som den ena avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan i enlighet med denna överenskommelse vidarebefordrar till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den andra avtalsstaten får enbart användas för tillämpning av denna överenskommelse och tillämpning av den lagstiftning som denna överenskommelse gäller i enlighet med sekretessbestämmelserna. 
2. På uppgifter som har erhållits om en individ med stöd av denna överenskommelse tillämpas den berörda avtalsstatens nationella lag om integritetsskydd och om konfidentialitet för personrelaterade uppgifter. 
Article 16 
Data Protection 
1. Information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the Competent Authority, the Competent Institution or the liaison agency of one Contracting Party by the Competent Authority, the Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party shall be used exclusively for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies and shall be managed confidentially. 
2. Information about an individual received in accordance with this Agreement shall be governed by the national law of the receiving Contracting Party for the protection of privacy and confidentiality of personal data. 
Artikel 17 
Befrielse från avgifter och legalisering av handlingar 
1. Om handlingar som enligt lagstiftningen i en avtalsstat ska lämnas in till den behöriga myndigheten, den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den avtalsstaten är befriade helt eller delvis från avgifter, inbegripet konsulära och administrativa avgifter, ska denna befrielse gälla även motsvarande handlingar som ska lämnas in till den andra avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan för tillämpning av denna överenskommelse eller den andra avtalsstatens lagstiftning. 
2. Handlingar och intyg som endera avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan lämnar in för att tillämpa denna överenskommelse eller den andra avtalsstatens lagstiftning är befriade från legalisering av en diplomatisk eller konsulär myndighet eller liknande formaliteter. 
3. En avtalsstats behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan ska utan vidare intygande som bestyrkta avskrifter godkänna avskrifter av handlingar som den andra avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan har bestyrkt. 
Article 17 
Exemption from Fees and Certification of Documents 
1. Where the legislation of a Contracting Party provides that any document which is submitted to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of that Contracting Party shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party in the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party. 
2. Documents and certificates which are presented by the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of either Contracting Party for the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party shall be exempted from the requirements for authentication by diplomatic or consular authorities or any other similar formalities. 
3. Copies of documents which are certified as true and exact copies by the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of one Contracting Party shall be accepted as true and exact copies by the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party, without further certification. 
Artikel 18 
Språk för kommunikationen 
1. Avtalsstaternas behöriga myndigheter, behöriga institutioner och förbindelseorgan får meddela sig direkt med varandra och med varje person, oavsett var vederbörande är bosatt, när det är nödvändigt för att tillämpa denna överenskommelse eller den lagstiftning som denna överenskommelse är tillämplig på, på engelska eller den andra avtalsstatens officiella språk. 
2. En avtalsstats behöriga myndighet, behöriga institution och förbindelseorgan får inte avslå en ansökan eller avvisa en handling enbart på den grund att den är skriven på den andra avtalsstatens officiella språk. 
Article 18 
Language of Communication 
1. The Competent Authorities and Competent Institutions and liaison agencies of the Contracting Parties may communicate directly with each other and with any person wherever that person may reside, whenever it is necessary to do so for the application of this Agreement or the legislation to which this Agreement applies, in English or in the official language of either Contracting Party. 
2. An application or document may not be rejected by the Competent Authority, the Competent Institution or the liaison agency of one Contracting Party solely because it is in the official language of the other Contracting Party. 
Artikel 19 
Förmånsansökningar 
1. Alla förmånsansökningar ska lämnas in i enlighet med bestämmelserna i verkställighetsavtalet enligt artikel 14. 
2. Om en person, efter att denna överenskommelse har trätt i kraft, lämnar in en skriftlig ansökan om förmåner till den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i en avtalsstat enligt lagstiftningen i den avtalsstaten och om den personen inte uttryckligen har begärt att ansökan ska begränsas till förmåner enligt den lagstiftningen, ska ansökan också anses utgöra en ansökan från den per-sonen om motsvarande förmåner enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten, förutsatt att personen vid tidpunkten för ansökan 
a) på grund av ålder har en laglig rätt att göra anspråk på en förmån i den andra avtalsslutande staten och 
b) begär att den ska behandlas om en ansökan enligt den andra avtalsstatens lagstiftning, eller 
c) lämnar information som visar att försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten. 
3. Dröjsmålsförhöjning enligt finsk lagstiftning betalas inte ut innan förbindelseorganet i Finland har tagit emot ansökan. 
Article 19 
Claims for Benefits  
1. Any claim for benefits shall be submitted in accordance with the provisions of the Administrative Arrangement to be concluded in pursuance of Article 14. 
2. If, after the entry into force of this Agreement, a person files a written application for benefits with the Competent Institution or the liaison agency of a Contracting Party under the legislation of that Contracting Party, and if that person has not explicitly requested that the application be restricted to benefits under that legislation, the application shall also protect the rights of that person to corresponding benefits under the legislation of the other Contracting Party, provided that the person at the time of application: 
(a) is entitled on age grounds to lodge a valid claim for a benefit of the other Contracting Party; and 
(b) requests that it be considered as an application under the legislation of the other Contracting Party; or 
(c) provides information indicating that periods of coverage have been completed under the legislation of the other Contracting Party. 
3. The increase for delay in accordance with the legislation of Finland is not payable until the liaison agency in Finland has received the application. 
Artikel 20 
Inlämnande av ansökningar, meddelanden och besvärsskrifter 
Ansökningar, meddelanden eller besvärsskrifter som enligt en avtalsstats lagstiftning bör ha lämnats in inom en viss tid till den avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan ska godkännas, om de inom samma tidsfrist läggs fram för den andra avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan. I detta fall ska den behöriga myndighet, behöriga institution eller det förbindelseorgan som tar emot ansökan, meddelandet eller besvärsskriften ange datum för mottagandet av handlingen och utan dröjsmål vidarebefordra den till den förstnämnda statens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan, antingen direkt eller via avtalsstaternas förbindelseorgan. Den dag sådana ansökningar, meddelanden eller besvärsskrifter har lämnats in till den andra avtalsstatens behöriga myndighet, behöriga institution eller förbindelseorgan ska betraktas som dagen för inlämnande till den behöriga myndighet, behöriga institution eller det förbindelseorgan som ska pröva dem. 
Article 20 
Submission of Claims, Declarations and Appeals 
Any claim, declaration or appeal which should have been submitted, in order to comply with the legislation of a Contracting Party, within a specified period to a Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of that Contracting Party shall be admissible if it is submitted within the same period to a corresponding Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party. In such a case the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency receiving the claim, declaration or appeal shall indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the former Contracting Party either directly or through the liaison agency of the other Contracting Party. The date on which such claim, declaration or appeal was submitted to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party shall be considered as the date of its submission to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency which shall investigate it. 
Artikel 21 
Utbetalning av förmåner 
1. En avtalsstats behöriga institution får betala ut förmåner enligt denna överenskommelse i denna avtalsstats valuta. 
2. Om en avtalsstat inför valutareglering eller motsvarande åtgärder som begränsar betalningar, försändelser eller överföringar av penningtillgångar eller finansiella instrument till personer utanför den avtalsstaten, ska den omgående vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det avtalsenliga beloppet betalas till de personer som avses i artikel 3. 
Article 21 
Payment of Benefits 
1. The Competent Institution of a Contracting Party may pay benefits in accordance with this Agreement in the currency of that Contracting Party. 
2. In the event that a Contracting Party imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittance or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside the territory of that Contracting Party, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons described in Article 3. 
Artikel 22 
Tvistlösning 
1. Tvister mellan avtalsstaterna om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse ska lösas genom förhandlingar mellan avtalsstaternas behöriga myndigheter. 
2. Om tvisterna inte kan lösas på detta sätt, ska de lösas via diplomatiska kanaler mellan avtalsstaterna. 
Article 22 
Settlement of Disputes 
1. Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Competent Authorities of the Contracting Parties. 
2. If any such disagreement cannot be resolved in this manner, it shall be settled by diplomatic channels between the Contracting Parties. 
Del V 
Övergångs- och slutbestämmelser 
Artikel 23 
Övergångsbestämmelser 
1. Försäkringsperioder som har fullgjorts före denna överenskommelses ikraftträdande och varje annan relevant händelse som har inträffat före det datumet, ska beaktas vid fastställandet av rätten till förmåner enligt denna överenskommelse. Den behöriga institutionen i någon av de avtalsslutande staterna är emellertid inte tvungen att beakta försäkringsperioder som har fullgjorts före det tidigaste datumet för vilket försäkringsperioder kan tillgodoräknas enligt bestämmelserna i den statens lagstiftning. 
2. Denna överenskommelse ger ingen rätt till betalning av en förmån för en period före det datum då denna överenskommelse träder i kraft. 
3. Beslut rörande rätten till förmåner som fattades innan denna överenskommelse trädde i kraft ska inte påverka rättigheter som uppkommer till följd av överenskommelsen. 
4. Förmåner om vilka beslut har fattats innan denna överenskommelse träder i kraft får efter ansökan beslutas om på nytt, om en förändring av sådana förmåner har skett endast till följd av bestämmelserna i denna överenskommelse. Om det nya beslutet enligt föregående mening i denna punkt, leder till att en person inte beviljas rätt till pension eller att ett lägre belopp fastställs än det som betalades ut under den sista perioden innan denna överenskommelse trädde i kraft, ska det tidigare beloppet fortsätta att betalas ut. 
5. När artikel 7 tillämpas på personer som har utsänts för att arbeta i en avtalsstat eller som har varit verksamma som företagare i en avtalsstat innan denna överenskommelse trädde i kraft, anses de anställnings- eller företagandeperioder som avses i artikeln börja det datum då denna överenskommelse träder i kraft. 
6. Bestämmelserna i del III gäller endast förmåner beträffande vilka ansökan har lämnats in det datum då överenskommelsen träder i kraft eller därefter. 
Part V 
Transitional and Final Provisions 
Article 23 
Transitional Provisions 
1. Any period of coverage completed before the date of entry into force of this Agreement, and any other relevant events that occurred before that date, shall be taken into consideration in determining the right to a benefit under this Agreement. However, the Competent Institution of neither Contracting Party shall be required to take into account periods of coverage which occurred prior to the earliest date for which periods of coverage may be credited under its legislation. 
2. This Agreement shall not establish any right to receive payment of a benefit for any period before the date of the entry into force of this Agreement. 
3. Determinations concerning entitlement to benefits which were made before the entry into force of this Agreement shall not affect rights arising under it. 
4. Benefits determined before the entry into force of this Agreement may be newly determined upon application if a change in such benefits results solely from the provisions of this Agreement. If the new determination under the preceding sentence of this paragraph results in no entitlement or entitlement to a lesser amount of pension that paid for the last period prior to the entry into force of this Agreement, the same amount of pension as previously paid shall continue to be paid. 
5. In applying Article 7 in case of persons who were sent to a Contracting Party or who worked as self-employed person in a Contracting Party prior to the date of entry into force of this Agreement, the periods of employment and self-employed activity referred to in that Article shall be considered to begin on the date of entry into force of this Agreement. 
6. The provisions of Part III shall only apply to benefits for which an application is filed on or after the date this Agreement enters into force. 
Artikel 24 
Översyn 
1. Avtalsstaterna ska se över överenskommelsen på nytt på den andra avtalsstatens begäran. 
2. Avtalsstaterna ska senast 10 år efter överenskommelsens ikraftträdande tillsammans bedöma huruvida överenskommelsen bör ändras för att garantera bästa möjliga sociala trygghet för de medborgare i avtalsstaterna som omfattas eller har omfattats av båda avtalsstaternas sociala trygghetssystem. 
Article 24 
Review 
1. This Agreement shall be subject to review by the Contracting Parties at the request of one Contracting Party. 
2. No later than 10 years after this Agreement has entered into force, the Contracting Parties shall jointly review, if the Agreement should be amended to ensure the fullest possible social security coverage for nationals of both Contracting Parties, who are or have been covered by the social security systems in both Contracting Parties. 
Artikel 25 
Ikraftträdande 
Denna överenskommelse träder i kraft den första dagen i den tredje månaden som följer på den månad då vardera avtalsstaten från den andra avtalsslutande staten ska ha tagit emot en skriftlig underrättelse om att den har fullgjort alla formaliteter för att överenskommelsen ska träda i kraft. 
Article 25 
Entry into Force 
This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Contracting Party shall have received from the other Contracting Party written notification that it has complied with all requirements for the entry into force of this Agreement. 
Artikel 26 
Ikraftträdande och uppsägning 
1. Denna överenskommelse ska gälla till och med den sista dagen i den tolfte månaden efter den månad då endera avtalsslutande staten skriftligen underrättar den andra avtalsslutande staten om att överenskommelsen sägs upp. 
2. Upphör överenskommelsen genom uppsägning, kvarstår rättigheterna till och betalningen av förmåner som förvärvats med stöd av den. Avtalsstaterna ska komma överens om hur de ska förfara med rättigheter som håller på att förvärvas. 
Till bekräftelse på detta har undertecknade, behörigt bemyndigade, undertecknat denna överenskommelse. 
Utfärdad i Soul den 9 september 2015 i två exemplar på finska, koreanska och engelska, vilka alla är lika giltiga. Vid meningsskiljaktigheter om tolkningen ska den engelska språkversionen gälla. 
För Republiken Finlands regering 
Paula Lehtomäki 
För Republiken Koreas regering 
Cho Tae-yul 
Article 26 
Period of Duration and Termination 
1. This Agreement shall remain in force and effect until the last day of the twelfth month following the month in which written notice of its termination is given by either Contracting Party to the other Contracting Party. 
2. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting Parties shall make arrangements dealing with rights in the process of being acquired. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. 
DONE in duplicate at Soul on the 9th of September 2015, in the Finnish, Korean and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. 
FOR THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF FINLAND 
Paula Lehtomäki 
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA 
Cho Tae-yul 
Senast publicerat 16-06-2016 15:37