AM 34/2018 rd

Åtgärdsmotion om en nivåhöjning på 50 euro för arbetsmarknadsstöd,grunddagpenning för arbetslösa samt sjukdagpenning, moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning

Riksdagsledamöters förslag till andra åtgärder än lagberedning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum01.10.2018
Första undertecknaren
Outi  Alanko-Kahiluoto  /gröna
Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.
Övriga undertecknare12
Talmanskonferensens beslut
Talmanskonferensen
Datum03.10.2018
Ärendet sändes till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Meddelat i plenum
Datum05.10.2018
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum30.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.10.2018
Behandlingen avslutad04.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetsmarknadsstöd  arbetslöshetspenning  sjukpenning  moderskapspenning  faderskapspenning  föräldrapenning  sociala förmåner  låginkomsttagare  Statsbudget 
Senast publicerat 18.12.2018 14:32