Senast publicerat 12-01-2022 10:12

Utlåtande EkUU 38/2021 rd U 48/2021 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet (U 48/2021 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Pia Kotro 
  arbets- och näringsministeriet
 • byggnadsråd Jyrki Kauppinen 
  miljöministeriet
 • direktör Heikki Väisänen 
  Energimyndigheten
 • direktör Päivi Laitila 
  Motiva Ab
 • utvecklingsdirektör Juha Turkki 
  Climate Leadership Coalition ry
 • ledande expert Kati Ruohomäki 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Sirpa Leino 
  Finsk Energiindustri rf
 • skyddsexpert Anna Ikonen 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • försvarsministeriet
 • Klimatpanelen
 • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • Skogsindustrin rf
 • Byggnadsindustrin RT rf
 • RAKLI ry
 • Finlands Fastighetsförbund rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 558. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 48/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 38/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna i utlåtandet.   
Helsingfors 21.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 38/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att utskottets utlåtande om U 48/2021 rd ändras som följer: (6) Problemet med de absoluta energibesparingsmålen framhävs av deras potentiella konflikt med målet att minska växthusgasutsläppen: energiomställningen förutsätter en övergång från fossila bränslen till användning av el eller till exempel väte, som kräver mycket el. Skyldigheten att spara energi kan alltså i värsta fall strida mot målen för de övriga författningarna i klimatpaketet och mot hela klimatpaketets existensberättigande. Ekonomiutskottet anser att Finland bör förhålla sig kritiskt till bestämmelsen i dess föreslagna form både på grund av regleringens problematiska och oförutsedda ekonomiska konsekvenser och för att den kan försvåra uppnåendet av målet om koldioxidneutralitet. Ekonomiutskottet förutsätter att regeringen förtydligar sin ståndpunkt om energieffektivitetsmålen. Finland bör motsätta sig direktivets energisparmål och det bindande målet att minska energianvändningen, eftersom en ökande och renodlad elförbrukning är en lösning när EU strävar efter att bli av med fossila utsläpp. Förslaget till direktiv strider mot EU:s och Finlands klimatmål. Finland bör tydligt arbeta för att direktivförslaget till denna del ändras på ett avgörande sätt.  (9) Ekonomiutskottet ställer sig kritiskt till införandet av principen som en primär och bindande skyldighet. Principen är oändamålsenlig och statsrådet måste ändra sin ståndpunkt från den positiva inställningen i U-skrivelsen till att motsätta sig förslaget, eftersom den primära principen bör vara minskning av växthusgasutsläppen i stället för energieffektivitet.  (13) Av de skäl som anges ovan anser ekonomiutskottet att den föreslagna reparationsskyldigheten inte kan anses vara ett kostnadseffektivt och proportionerligt sätt att öka energieffektiviteten, och Finland bör förhålla sig mycket kritiskt till förslaget i sin ståndpunkt och i sitt påverkansarbete i EU. När värmekällorna blir utsläppssnåla eller utsläppsfria behövs ingen särskild reglering eller offentliga obligatoriska tilläggsinvesteringar på miljarder euro i energieffektivitetsreparationer.  (17) En sådan offentligt tillgänglig inventering som krävs enligt direktivet och som innehåller byggnadsspecifik information skulle dessutom kunna strida mot artikel 346.1 a i EU-fördraget när det gäller byggnader som används av försvarsmakten. En medlemsstat är inte förpliktad att lämna sådan information vars avslöjande den anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen. De objektspecifika uppgifterna om byggnader som används av försvarsmakten är sekretessbelagda. Ekonomiutskottet anser att den reparationsskyldighet för den offentliga sektorn som föreslås i direktivet inte kan anses vara ett förnuftigt sätt att öka energieffektiviteten. Finland bör förhålla sig mycket kritiskt till förslaget i sin ståndpunkt och i sitt påverkansarbete i EU. Vid den fortsatta beredningen av direktivet ska det dessutom säkerställas att regleringen inte äventyrar försvarsmaktens eller andra myndigheters verksamhetsförutsättningar.  
Helsingfors 21.10.2021
Janne Sankelo saml 
 
Sanni  Grahn-Laasonen saml 
 
Kai Mykkänen saml