Senast publicerat 09-05-2021 13:58

Utlåtande FiUU 4/2016 rd B 10/2016 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2015

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Ärende

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I detta utlåtande tar finansutskottet enbart ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden som föreslås bli strukna

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2013

Småbarnspedagogik (RSk 36/2012 rdRP 95/2012 rd, RP 166/2012 rd, uttalande 2, moment 29.01.01) Att avlägsna fukt- och mögelskador som föranleder hälsoproblem i skol- och daghemsbyggnader (RSk 36/2012 rdRP 95/2012 rd, RP 166/2012 rd, uttalande 5, moment 29.10.34) 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2014

Allmän motivering (RSk 33/2013 rdRP 112/2013 rd, RP 193/2013 rd, uttalande 1) 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2015

Allmän motivering (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalandena 1—3) Utbildningsstyrelsen resurser (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalande 4, moment 29.01.02) Begränsning av den subjektiva rätten till dagvård (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalande 5, moment 29.10.30) Skyddshemmens resursbehov (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalande 10, moment 33.60.52) 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan  
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
medlem 
Touko Aalto gröna 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kalle Jokinen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko  
 
utskottsråd 
Mari Nuutila  
 
utskottsråd 
Maarit Pekkanen