Utlåtande
FiUU
4
2017 rd
Finansutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Arbets- och näringsdelegationen har hört 
verkställande direktör
Matti
Hietanen
Terrafame Group Ab
styrelseordförande
Lauri
Ratia
Terrafame Ab.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I detta utlåtande tar finansutskottet enbart ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 
Uttalanden som föreslås bli strukna:
Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 
Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2013
Höjning av anslaget för utlåningsersättning (RSk 36/2012 rdRP 95/2012 rd, RP 166/2012 rd, uttalande 4, moment 29.01.22) 
Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2015
Utländska spelbolags olagliga marknadsföring i Finland (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, FiUB 37/2014 rd, uttalande 6, kapitel 29.80) 
Tryggande av behandling av mödrar med missbruksproblem (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, FiUB 37/2014 rd, uttalande 8, moment 33.03.63) 
Hälsovetenskaplig forskning och sektorsforskning på universitetsnivå (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, FiUB 37/2014 rd, uttalande 9, moment 33.60.32) 
Riksdagens tilläggsbudgetuttalande om budgeten för 2015
Lösning av Talvivaara — Sotkamo Oy:s vattenproblem (RSk 55/2014 rdRP 362/2014 rd, RP 367/2014 rd, FiUB 48/2014 rd, uttalande, moment 32.01.22) 
Riksdagens skrivelse med anledning av statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019
(RSk 17/2015 rdSRR 1/2015 rdFiUB 6/2015 rd, uttalanden 1—5) 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016
Förutsättningarna för att ta fram ett konkurrenskraftigt system för produktionsincitament för AV-branschen (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 2, kapitel 29.80) 
Höjning av utlåningsersättningarna för skyddade verk (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 3, moment 29.80.41) 
Gränsen för invaliditetsgrad för krigsinvalider i kommunal öppenvård (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 5, moment 33.50.51) 
Anslagen för rehabilitering av frontveteraner och för veterantjänster (RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rd, uttalande 6, moment 33.50.57) 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Tryggande av virkesproduktionens uthållighet (RSk 28/2016 rd, uttalande 2, moment 30.40.44) 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 21.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Anne
Kalmari
cent
ersättare
Riitta
Myller
sd
ersättare
Ozan
Yanar
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Mari
Nuutila.
Senast publicerat 22.3.2019 15:03