Utlåtande
FrUU
4
2017 rd
Framtidsutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till framtidsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Taina
Kulmala
statsrådets kansli
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Ilkka
Turunen
undervisnings- och kulturministeriet
strategidirektör
Liisa
Heinämäki
social- och hälsovårdsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands Akademi
Innovationsfinansieringsverket Tekes
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Framtidsutskottet har behandlat fyra uttalanden i bilaga 3 till regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd) som riksdagen godkände den 1 oktober 2014 på förslag av framtidsutskottet. 
Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella: 
Vetenskapsstrategi (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 2) regeringen bereder en vetenskapsstrategi och ser till att målet på 4 procent av bnp för forskning, utveckling och innovationer uppnås i samarbete med den privata sektorn. 
Nationell modell för framsyn (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 3) regeringen påskyndar verkställandet av en nationell modell för framsyn samt utarbetar ett program och fattar ett principbeslut genom vilket den politiskt förbinder sig att främja försöksverksamhet. 
Arbetslivsreform (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 4) en arbetslivsreform och sysselsättningen blir ett framträdande mål i nästa regeringsprogram på så sätt att temat också innefattar åtgärder för att främja företagande, bättre utnyttja partiell arbetsförmåga och utveckla den sociala tryggheten med utgångspunkt i målen. Åtgärderna ska också beakta principen om tidigt ingripande: till exempel kan inlärningssvårigheter upptäckas på ett mycket tidigt stadium och unga som riskerar marginalisering måste genom olika åtgärder hjälpas så att de får fotfäste på arbetsmarknaden.  
Hållbar tillväxt (SRR 7/2013 rdRSk 32/2014 rd). Den 1 oktober 2014 godkände riksdagen ett betänkande där framtidsutskottet förutsätter att 4) regeringen i all sin verksamhet främjar en hållbar tillväxt som ger fart åt ekonomin och samtidigt löser de sociala och ekologiska problemen. Det förutsätter till exempel försöksprojekt, ekonomisk styrning och utgallring av administrativa hinder. 
Med hänvisning till de nya uttalanden som framtidsutskottet föreslår i sitt betänkande om Agenda 2030 (FrUB 1/2017 rd) och den första delen av framtidsredogörelsen, som utskottet behandlar för närvarande, föreslår utskottet att de fyra uttalandena stryks. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Framtidsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 13.9.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Thomas
Blomqvist
sv
vice ordförande
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Harri
Jaskari
saml
medlem
Anna
Kontula
vänst
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Antti
Lindtman
sd
medlem
Pentti
Oinonen
blåa
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Sari
Tanus
kd
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
medlem
Ville
Vähämäki
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Olli
Hietanen.
Senast publicerat 26.3.2019 15:00