Utlåtande
FvUU
24
2017 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
kanslichef
Päivi
Nerg
inrikesministeriet
ledande sakkunnig
Tiina
Ranta-Lassila
inrikesministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
statsrådets kansli
justitieministeriet
finansministeriet
arbets- och näringsministeriet
social- och hälsovårdsministeriet
miljöministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Inledning
Förvaltningsutskottet har för varje uttalande som det medverkat till bedömt behovet av låta uttalandet stå kvar i berättelsen. För de uttalanden som ska stå kvar är det bl.a. fråga om att uttalandet har samband med ett aktuellt ärende i utskottet, ett lagförslag bereds med anledning att uttalandet, åtgärderna på grund av uttalandet pågår fortfarande, effekten av de åtgärder som vidtagits på grund av uttalandet ännu måste följas upp och vid behov särskilt bedömas eller att uttalandet på grund av dess aktualitet bör stå kvar i berättelsen. 
Uttalanden som ska stå kvar i berättelsen
Utskottet anser att följande uttalanden som det medverkat till bör stå kvar i regeringens årsberättelse: 
Biometriska kännetecken, RP 25/2005 rd — RSv 92/2006 rd 
Utveckling av verksamheten på tillnyktringsstationerna och annan missbrukarvård (RP 90/2005 rd – RSv 94/2006 rd) 
Ändringar i lagen om hemkommun och socialvårdslagen, RP 101/2010 rd — RSv 261/2010 rd 
En långsiktig uppgifts-, resurs-och finansieringsplan för polisen och bestämmelserna om en polismans rätt till nödvärn, RP 224/2010 rd — RSv 371/2010 rd 
Totalrevidering av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, RP 66/2012 rd — RSv 216/2013 rd 
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, RP 57/2013 rd — RSv 79/2014 rd 
Ändring av lagen om penninginsamlingar, RP 6/2014 rd — Rsv 69/2014 rd 
Beredning av reformprojekt som berör kommuner, RP 268/2014 rd — RSv 348/2014 rd 
Samarbete mellan myndigheterna för bedömningen av hot eller hotande gärning (RP 333/2014 rd — RSv 268/2014 rd) 
Lagstiftningen om vittnesskyddsprogram (RP 65/2014 rd — RSv 248/2014 rd) 
Lag om behandling av personer i förvar hos polisen, RP 348/2014 rd — RSv 334/2014 rd 
Uttalanden som ska strykas i berättelsen
Uppföljning av utlännings-, invandrings- och integrationslagen, RP 185/2010 rd — RSv 239/2010 rd 
Metropolområdets regionala enhetlighet och konkurrenskraft, SRR 9/2010 rd — RSv 48/2010 rd 
Interoperabiliteten i informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (RP 246/2010 rd — RSv 331/2010 rd) 
Genomförandet av omstruktureringen av polisförvaltningen och en övergripande redogörelse om tillståndet för den inre säkerheten, RP 15/2013 rd — RSv 77/2013 rd 
Genomförandet av säkerhetsnätreformen, RP 54/2013 rd — Rsv 35/2014 rd 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 26.9.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
blåa
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blåa
ersättare
Reijo
Hongisto
blåa
ersättare
Outi
Mäkelä
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto.
Senast publicerat 31.5.2019 10:09