Utlåtande
GrUU
23
2016 rd
Grundlagsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
Till kulturutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen (RP 66/2016 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till kulturutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Immo
Aakkula
undervisnings- och kulturministeriet
professor (emeritus)
Tarmo
Miettinen
professor (emeritus)
Teuvo
Pohjolainen.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslår regeringen ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen.  
I motiven till lagstiftningsordningen bedöms den föreslagna regleringen mot grundlagens 16 § 3 mom. om tryggande av vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet, 123 § 1 mom. om universitetens självstyrelse och 124 § om överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter.  
Lagförslagen kan enligt regeringens uppfattning behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen föreslår ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen. Ändringarna innebär att högskolorna själva kan besluta att tillsammans ordna den undervisning i språk och kommunikation som ingår i deras examina eller att köpa in undervisningen av andra universitet eller yrkeshögskolor. På detta sätt har högskolorna enligt förslaget rätt att helt eller delvis avstå från att själva ge sådan språk- och kommunikationsundervisning. Förslaget gäller inte undervisning som leder till examina inom områdena språkvetenskap och kommunikation. Syftet är att förbättra kostnadseffektiviteten inom högskolor och forskning när högskolorna tillåts inleda närmare samarbete inom språkundervisningen. 
Enligt 123 § 1 mom. i grundlagen har universiteten självstyrelse enligt vad som närmare bestäms genom lag. Enligt grundlagsutskottets ställningstaganden måste det således genom lag bestämmas om bl.a. universitetens uppgifter, förvaltningsorgan och deras sammansättning och inbördes relationer, överklagande av förvaltningsorganens beslut och språkförhållandena på universiteten (se GrUU 11/2009 rd, s. 2 och de utlåtanden som nämns där). Självstyrelsens innehåll och dimensioner läggs också fast i grundlagens 16 § 3 mom., som säger att vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet är tryggad. 
Enligt förslaget ska universiteten ges möjlighet att ordna den undervisning i språk och kommunikation som hör till deras utbildningsansvar genom att köpa undervisning direkt från ett annat universitet eller en yrkeshögskola samtidigt som de själva avstår från att tillhandahålla undervisning i en obligatorisk del av examen. Någon skyldighet att göra detta ska dock inte införas. De beslut som detta samarbete kräver ska vid varje universitet fattas av och ansvaret för dem ligga hos det organ som anges i universitetets instruktion och i universitetslagen. Förslaget innebär således inte någon inblandning i universitetets interna beslutsprocess eller överföring av beslutsbefogenheter utanför universitetet. Den högskola som utfärdar examen är i sista hand också ansvarig för undervisningens innehåll och för att utbildningsmålen nås. 
Utskottet anser att målen med lagförslaget är godtagbara och att de föreslagna bestämmelserna om utökad handlingsfrihet inte är problematiska med avseende på de nämnda konstitutionella aspekterna.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Grundlagsutskottet anför
att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Helsingfors 25.5.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 4.10.2016 12:42