Utlåtande
JsUU
19
2017 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att följande uttalanden fortfarande behövs och bör finnas kvar: 
Effekterna av viltskadelagen (RP 90/2008 rd – RSv 198/2008 rd) 
Landsbygden och ett välmående Finland, statsrådets redogörelse (SRR 5/2009 rd — RSk 7/2010 rd) 
Jaktvårdsavgifterna (RP 237/2010 rd — RSv 275/2010 rd) 
Köttbesiktningen på små slakterier (RP 293/2010 rd — RSv 333/2010 rd) 
Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (RP 129/2012 rd — RSv 151/2012 rd), uttalande 2 
Godkända arealer för jordbruksskiften (RP 156/2012 rd — RSv 7/2013 rd) 
Ändring av skogslagen (RP 75/2013 rd — RSv 175/2013 rd) 
Skatten på försäkringspremier för skördeskadeförsäkringar (RP 143/2013 rd — RSv 196/2013 rd) 
Genomförandet av den skogspolitiska redogörelsen (SRR 1/2014 rd — RSk 13/2014 rd) 
Ett register som omfattar alla de stöd av mindre betydelse som beviljats (RP 138/2014 rd — RSv 219/2014 rd) 
Uttalanden om genomförandet av den reviderade jordbrukspolitiken (RP 140/2014 rd — RSv 229/2014 rd) 
Miljöersättningar inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (RP 177/2014 rd — RSv 230/2014 rd) 
Bedömning av ändringsbehoven i lagen om samfälligheter (RP 192/2014 rd — RSv 353/2014 rd) 
Utmönstring av onödig byråkrati kring stöd för landsbygdsutveckling (RP 195/2014 rd — RSv 200/2014 rd) 
Strukturella reformer inom regionförvaltningen och miljöhälsovården (RP 235/2014 rd — RSv 344/2014 rd) 
Lagstiftningen om omorganisering av Forststyrelsen (RP 132/2015 rd — RSv 25/2016 rd), uttalande 2. 
Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 
Upphandlingsförfarandet för investeringar vid gårdsbruksenheter (RP 294/2010 rd — RSv 367/2010 rd) 
Uppföljning av effekterna av att landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned (RP 121/2013 rd — RSv 186/2013 rd) 
Redogörelsen om livsmedelssäkerheten 2013—2017 (SRR 5/2013 rd — RSk 5/2014 rd) 
Omorganiseringen av fiskeriförvaltningen (RP 353/2014 rd — RSv301/2014 rd) 
Lagstiftningen om omorganisering av Forststyrelsen (RP 132/2015 rd — RSv 25/2016 rd), uttalande 1. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 13.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Reijo
Hongisto
saf
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
ersättare
Eero
Suutari
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 21.3.2019 15:39