Utlåtande
KoUU
12
2017 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överdirektör, avdelningschef
Juhapekka
Ristola
kommunikationsministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2016 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 
Uttalanden som kan strykas
Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga:  
Kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier (SRR 4/2012 rdRSk 32/2012 rd, uttalande 4) 
Ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon (RP 17/2013 rdRSv 126/2013 rd, uttalande 3) 
Ändring av lagen om farledsavgift (RP 146/2014 rdRSv 138/2014 rd
Informationssamhällsbalken (RP 125/2015 rdRSv 43/2015 rd, uttalandena 1 och 2) 
Uttalanden som ska stå kvar
Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i regeringens årsberättelse:  
Ett system med körkortspåföljder utifrån poäng (RP 212/2010 rdRSv 269/2010 rd). Kommunikationsutskottet menar att ett system med körkortspåföljder utifrån poäng fortfarande behövs och är aktuellt och framhåller att detta uttalande av riksdagen måste beaktas vid beredningen av den andra fasen av lagen om transportservice och helhetsöversynen av vägtrafiklagen. 
Genomgripande reform av lagstiftningen om farledsavgift(RP 65/2011 rdRSv 53/2011 rd
Trafikpolitiska redogörelsen (SRR 2/2012 rdRSk 17/2012 rd, uttalandena 2, 3, 5 och 6) 
Informationssamhällsbalken (RP 221/2013 rdRSv 106/2014 rd, uttalandena 3, 4, 5 och 6) 
Nya förflyttningshjälpmedel (RP 24/2015 rdRSv 110/2015 rd
Inledande elektronisk identifiering (RP 74/2016 rdRSv 103/2016 rd
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 8.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 15.2.2019 10:54