Utlåtande
KuUU
13
2017 rd
Kulturutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Kulturutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2016 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 
Uttalanden som kan strykas
Kulturutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga:  
 
Ersättning för utlåning i upphovsrättslagen (RP 126/2006 rdRSv 226/2006 rd
Lagstiftningen om bildprogram, uppföljning av genomförandet och konsekvenserna av lagreformen (RP 190/2010 rdRSv 348/2010 rd
Kompensationen för apoteksavgiften (RP 76/2015 rdRSv 92/2015 rd
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 28.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuomo
Puumala
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Li
Andersson
vänst
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikaela
Nylander
sv
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Pilvi
Torsti
sd
ersättare
Petri
Honkonen
cent
ersättare
Eeva-Maria
Maijala
cent
ersättare
Lea
Mäkipää
na
ersättare
Veera
Ruoho
rruo.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
Senast publicerat 25.3.2019 08:48