Utlåtande
LaUU
8
2017 rd
Lagutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
kanslichef
Asko
Välimaa
justitieministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
kommunikationsministeriet
social- och hälsovårdsministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Lagutskottet har behandlat berättelsen utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag från utskottet. Merparten av uttalandena gäller justitieministeriets förvaltningsområde. En del av uttalandena gäller också kommunikationsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 
Uttalanden som kan strykas
Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella: 
Ändring av äktenskapslagen Ö 10/2013 rdRSk 41/2014 rd 
Riksdagen förutsatte 2014 i samband med behandlingen av medborgarinitiativet med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) att regeringen utan dröjsmål börjar bereda en proposition om de ändringar i andra lagar som en könsneutral äktenskapslag kräver och lämnar propositionen till riksdagen senast den 31 december 2015. 
Den 15 oktober 2015 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen (RP 65/2015 rd) med det innehåll som förutsattes i uttalandet. Propositionen innehöll de ändringar i lagstiftningen som en könsneutral äktenskapslag kräver i annan lagstiftning än lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Förslagen till ändringar i lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde lämnades till riksdagen den 3 november 2016 (RP 232/2016 rd). De lagändringar som godkändes utifrån propositionerna trädde i kraft samtidigt med den ändrade äktenskapslagen den 1 mars 2017. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas.  
Domstolslagen RP 224/2014 rdRSv 328/2014 rd 
I samband med behandlingen av regeringens propositionmed förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den (RP 224/2014 rd) förutsatte riksdagen att regeringen bereder de bestämmelser som behövs för att skyldigheten att redogöra för sina bindningar ska utsträckas till nämndemän vid domstolarna. 
De bestämmelser som förutsattes i uttalandet har beaktats i domstolslagen (673/2016) och i lagen om registret över domares bindningar och bisysslor (565/2015, ändrad genom lag 686/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017. På informationssystemnivå har detta beaktats i registret över domares bindningar och bisysslor, som togs i bruk den 1 januari 2017. En anmälan till registret ska göras inom ett år från ikraftträdandet av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor. Det har ordnats utbildning om detta för domstolarna. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas. 
Straffpraxis i fråga om rattfylleri Ö 5/2014 rdRSk 56/2014 rd 
År 2015 förkastade riksdagen medborgarinitiativet om strängare straff för rattfylleri (MI 3/2014 rd). I samband med behandlingen godkände riksdagen sex uttalanden. 
Riksdagen förutsatte för det första att regeringen vidtar skyndsamma åtgärder för att öka användningen av alkolås (uttalande 1). 
Lagstiftningen om alkolås har reviderats för att göra det attraktivare att använda alkolås (RP 68/2016 rd). Syftet med den nya lagstiftning om alkolås som trädde i kraft den 30 december 2016 är bland annat att öka antalet alkolås och att sänka priset på alkolåsprogrammen. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas. 
Riksdagen förutsatte också att regeringen bereder ett nytt övergripande principbeslut om förbättring av vägtrafiksäkerheten (uttalande 6). 
Den 15 december 2016 fattade statsrådet ett principbeslut om en förbättring av vägtrafiksäkerheten (Trafiksäkerheten från information).Den långsiktiga visionen för principbeslutet är att ingen ska behöva dö eller skada sig allvarligt i trafiken. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas. 
De övriga uttalanden (2—5) som riksdagen godkände i samband med behandlingen av medborgarinitiativet bör stå kvar 
Uttalanden som ska stå kvar
De övriga uttalanden som riksdagen godkänt på förslag från lagutskottet är fortfarande behövliga och bör alltså stå kvar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Lagutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 24.5.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kari
Tolvanen
saml
vice ordförande
Eva
Biaudet
sv
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Emma
Kari
gröna
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Antero
Laukkanen
kd
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Ville
Tavio
saf
ersättare
Susanna
Koski
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikko
Monto.
Senast publicerat 12.3.2019 16:21