Utlåtande
Miljöutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Ärende
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
miljöministeriet
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
social- och hälsovårdsministeriet
överingenjör
Katja
Outinen
miljöministeriet
lagstiftningsråd
Sari
Rapinoja
miljöministeriet
miljöråd
Maarit
Haakana
miljöministeriet
överinspektör
Tiina
Kotonen-Pekkanen
miljöministeriet
utredningsman
Erkki
Virtanen
professor
Kari
Reijula
Helsingfors universitet
professor
Tuula
Putus
Åbo universitet
lokalservicechef
Jussi
Niemi
​Finlands Kommunförbund
sakkunnig
Tarja
Hartikainen
​Finlands Kommunförbund
generalsekreterare
Tuija
Brax
Finlands Hjärtförbund rf
sektorchef
Juhani
Pirinen
FCG Finnish Consulting Group Ab
direktör
Anu
Kärkkäinen
Byggnadsindustrin RT rf
direktör
Jukka
Pekkanen
Byggnadsindustrin RT rf
funktionär
Kari
Lamberg
Byggnadsförbundet rf
funktionär
Jarmo
Järvinen
Byggnadsförbundet rf
expert på hälsoriktigt byggande
Hannele
Rämö
Asumisterveysliitto AsTE ry.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Miljöutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2016 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet.  
Uttalanden som ska stå kvar
Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i regeringens årsberättelse: 
Oljeskyddsfonden, finansiering (RP 167/2009 rd — RSv 231/2009 rd) 
Översyn av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd), uttalande 3 
Revideringen av avfallslagen, verkställande och uppföljning (RP 199/2010 rd — RSv 360/2010 rd, 3 uttalanden 
Ändring av innehållet i energicertifikat för byggnader (RSk 18/2014 rd — MI 1/2014 rd), uttalande 1. Miljöutskottet anser att energiformsfaktorernas genomslag bör granskas ur ett energieffektivitets- och klimatperspektiv i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. 
Verkställandet av klimatlagen (RP 82/2014 rd — RSv 310/2014 rd) 
Kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (RP 76/2016 rd — RSv 81/2016 rd) 
Mobilnätens hörbarhet inomhus (RP 220/2016 rd — RSv 189/2016 rd) 
Förnyande av bostadsbidrag, uppföljning av konsekvenserna, RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd 
Uttalanden som kan strykas
Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga: 
Översyn av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd), uttalande 1 
Förordningen om avlopp i glesbygden och hantering av avloppsvatten i glesbygden (RP 179/2010 rd — RSv 288/2010 rd), uttalande 2 och 4 
Ändring av innehållet i energicertifikat för byggnader (RSk 18/2014 rd — MI 1/2014 rd), uttalande 2.  
Bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd (RP 336/2014 rd — RSv 309/2014 rd, uttalande 2. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 21.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tiina
Elovaara
na
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Martti
Mölsä
na
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos
Senast publicerat 30.6.2017 13:48