Utlåtande
ShUU
6
2017 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
strategidirektör
Liisa
Heinämäki
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Sanna
Pekkarinen
social- och hälsovårdsministeriet
dataförvaltningsråd
Maritta
Korhonen
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Susanna
Grimm-Vikman
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Liisa
Siika-aho
social- och hälsovårdsministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Social- och hälsovårdsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av utskottet (sammanlagt 29 st.). Berättelsen ger anledning till följande kommentarer. 
Uttalanden som kan strykas
Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalande har varit tillräckliga eller att uttalandet i övrigt inte längre är aktuellt. Därmed kan det strykas i berättelsen. 
Sysselsättningsbonus,RP 115/2012 rd
Uttalanden som ska stå kvar
De övriga uttalandena som godkänts på förslag av social- och hälsovårdsutskottet behövs fortfarande och bör stå kvar i berättelsen. 
Med anledning av det uttalande som riksdagen godkände när barnskyddslagen (RP 252/2006 rd) stiftades har utskottet bett social- och hälsovårdsministeriet utreda om den nuvarande beslutsmekanismen i ärenden som gäller omhändertagande av barn fungerar eller om det har kommit fram brister som kräver en ny bedömning. Dessutom har utskottet bett ministeriet lämna en utredning om det i samband med vård- och landskapsreformen är meningen att ändra beslutsmekanismerna i något annat hänseende än att de barnskyddsärenden som kommunerna i dag beslutar om i fortsättningen ska ingå i landskapens beslutsmakt.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottet anför
att revisionsutskottet bör beakta det som sägs ovan
Helsingfors 14.9.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Anne
Louhelainen
blåa
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 9.5.2019 15:06