Utlåtande
UtUU
7
2017 rd
Utrikesutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
statssekreterare
Peter
Stenlund
utrikesministeriet
ekonomiplaneringschef
Katja
Bordi
utrikesministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Allmänt
Årsberättelseförfarandet är ett förfarande enligt 46 § i grundlagen som finns till för att riksdagen ska få information om regeringens verksamhet, hur statsfinanserna har skötts, hur budgeten har följts och regeringens åtgärder med anledning av riksdagsbeslut. 
Utrikesutskottet vill poängtera vikten av ett aktivt samspel mellan riksdagen och regeringen för utrikes- och säkerhetspolitiken och den parlamentariska kontrollen. I samspelet är det ett viktigt element att information ges vid rätt tidpunkt. 
I avsnittet om utrikes- och säkerhetspolitiken lyfter regeringen fram frågor om att stärka EU:s yttre åtgärder och säkerheten, Storbritanniens beslut att utträda ur EU, riktlinjerna i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse och samarbetet kring Arktis. Utskottet har behandlat dessa teman regelbundet 2016 med USP-utredningar och i sakkunnigutfrågningar. Årsberättelsen innehåller inget avsnitt om de yttre förbindelserna i ekonomiska frågor. 
Utvecklingen inom utrikesministeriets ansvarsområde
Utrikesutskottet har regelbundet lyft fram Finlands nätverk av beskickningar och hur det utvecklas. Vi har ett relativt heltäckande nätverk av beskickningar men bemanningen är knapp.Ungefär hälften av beskickningarna (43/85) har högst två utstationerade diplomater. Regeringen har uppgett att inga beskickningar kommer att stängas under regeringsperioden. Det är rätt linje, menar utskottet, som dock framhåller att det i det rådande läget med minimibesättning är mycket svårt att anpassa sig till oförutsedda situationer eller tillgodose behovet av nya beskickningar. Utskottet vill uttrycka sin oro för följderna när utrikesministeriets omkostnadsanslag minskar. 
Redan tidigare har utskottet lyft fram Team Finland och ansett det viktigt att tjänsten effektiviseras, eftersominsatserna för att främja export och investeringar blir allt viktigare för ett land som Finland, som är öppet och beroende av utrikeshandeln. Enligt uppgifter till utskottet kommer Team Finland att ersättas med organisationen Business Finland, som stöder sig på Tekes och Finpro. Utskottet har för avsikt att följa hur den nya organisationen inrättas. 
Villkoren för Finlands utvecklingspolitik ändrades avsevärt under året när anslagen till och årsverkena för utvecklingssamarbete skars ner. Enligt uppgifter till utskottet ska anslagen stå för 0,39 procent av bni de närmaste åren. Det betyder att Finland hela tiden kommer längre och längre bort från det bindande målet, som är 0,7 procent av bni. 
Uttalanden
Utskottet konstaterar följande om uttalandena i berättelsen: 
Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2009 (SRR 1/2009 rd – RSk 17/2009 rd) 
Riksdagen godkände den 17 juni 2009 följande ställningstagande:  
5. Riksdagen förutsätter insatser av statsrådet för att höja den nationella beredskapen för civil krishantering så mycket att Finlands deltagande i civil krishantering permanent når upp till minst den miniminivå som anges i den nationella strategin för civil krishantering. 
Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit åtgärder med anledning av uttalandet och att uttalandet inte längre är aktuellt.  
Infanteriminor (RP 15/2011 rd – RSv 47/2011 rd) 
1. Riksdagen förutsatte den 25 november att statsrådet genomför programmen för att kompensera infanteriminornas prestanda trots trycket på att skära i försvarsutgifterna. 
2. Riksdagen förutsatte att en årlig rapport om programmet för att kompensera infanteriminorna lämnas till utrikesutskottet och försvarsutskottet. 
4. Riksdagen förutsatte att statsrådet bland annat via EU arbetar för att Ottawakonventionen ska få större räckvidd och bli effektivare. 
Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet och att uttalandet inte längre är aktuellt. 
Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012 (SRR 6/2012 rd – RSk 6/2013 rd) 
Riksdagen godkände den 8 maj 2013 följande ställningstaganden i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 
1. Riksdagen förutsätter att redogörelsen läggs upp som en övergripande säkerhetsstrategi som på ett balanserat sätt styr utvecklingen av alla förvaltningsområden med anknytning till säkerhet och deras resurser, vilket inbegriper cybersäkerheten, försörjningsberedskapen och energisäkerheten. 
2. Riksdagen förutsätter att det säkerhets- och försvarspolitiska redogörelseförfarandet utvecklas så att riktlinjerna får ökat genomförande och större genomslag över regeringsperioderna och att statsrådet i samarbete med riksdagen vidtar åtgärder för att utveckla förfarandet. 
3. Riksdagen förutsätter att en bred parlamentarisk uppföljningsgrupp med ett klart uppdrag tillsätts för att stödja redogörelsearbetet redan från starten. 
Utskottet noterar att statsrådet vidtagit åtgärder med anledning av uttalandet. Ställningstagandena 1 och 2 behövs fortfarande också om statsrådet bestämmer sig för att i fortsättningen lämna fler än en redogörelse om säkerheten till riksdagen. Ställningstagande 3 behövs inte längre eftersom riksdagen godkände ett liknande uttalande vid behandlingen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen 2016.  
Verkställande av ändringen av lagen om konsulära tjänster (RP 102/2014 rd – RSv 129/2014 rd) 
Riksdagen godkände den 4 november 2014 följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att utrikesministeriet på grund av osäkerhetsfaktorerna i konsekvensbedömningen följer upp och utvärderar hur lagen om konsulära tjänster verkställs och tillgången till tjänster utvecklas samt i förekommande fall vidtar åtgärder för att säkerställa servicen. En utredning om hur lagstiftningen fungerar och vilka konsekvenser den har ska lämnas till utrikesutskottet ett år efter det att förordningen har trätt i kraft. 
Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet och att uttalandet inte längre är aktuellt. 
Statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik (SRR 1/2016 rd – RSk 9/2016 rd) 
Riksdagen godkände den 27 april 2016 följande ställningstaganden i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 
1. Riksdagen förutsätter att statsrådet varje valperiod utarbetar en redogörelse om Finlands utvecklingspolitik för politisk styrning på strategisk nivå av utvecklingssamarbetet och för att säkerställa en konsekvent utvecklingspolitik. 
2. När statsrådet genomför det utvecklingspolitiska programmet ska det beakta de iakttagelser som framförs i detta betänkande och avge rapport om dem i samband med 2018 års utredning om redogörelsens utfall och resultaten av utvecklingssamarbetet. 
Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit åtgärder med anledning av uttalandet, men att uttalandet fortfarande är aktuellt. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016 (SRR 4/2016 rd – RSk 11/2016 rd) 
Riksdagen godkände den 27 maj 2016 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 
Riksdagen förutsätter att utrikesministeriet och försvarsministeriet tillsammans utarbetar en utredning om vilka fördelar Finland hittills haft av att delta i stridsgrupper. Utredningen bör läggas fram efter beredskapsperioden i stridsgruppen som leds av Storbritannien. Utredningen bör också gå in på Finlands måluppställning i relation till konceptet med stridsgrupper och utvecklingen av kapaciteten till snabba insatser tillsammans med olika internationella aktörer. 
Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet och att uttalandet inte längre är aktuellt. 
Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (SRR 6/2016 rd – RSk 29/2016 rd) 
Riksdagen godkände den 21 december 2016 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 
Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk uppföljning som omfattar alla riksdagspartier ordnas också vid beredningen av framtida redogörelser om säkerhet. 
Utskottet konstaterar att uttalandet fortfarande är aktuellt. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Utrikesutskottet anför
att revisionsutskottet bör beakta det som sägs ovan
Helsingfors 24.5.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Matti
Vanhanen
cent
vice ordförande
Pertti
Salolainen
saml
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Tiina
Elovaara
saf
medlem
Seppo
Kääriäinen
cent
medlem
Tom
Packalén
saf
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Alexander
Stubb
saml
medlem
Lenita
Toivakka
saml
medlem
Erkki
Tuomioja
sd
medlem
Jutta
Urpilainen
sd
medlem
Stefan
Wallin
sv
ersättare
Ilkka
Kanerva
saml
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Olli-Pekka
Jalonen.
Senast publicerat 13.3.2019 10:51