Betänkande
EkUB
2
2016 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen (RP 3/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Irmeli
Vuori
finansministeriet
specialsakkunnig
Mikael
Koillinen
justitieministeriet
marknadsövervakare
Marko
Hovi
Finansinspektionen
överinspektör
Johanna
Järvinen
dataombudsmannens byrå
chefsjurist
Jari
Virta
Finansbranschens Centralförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands Bank
Finlands näringsliv rf
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Aktiespararnas Centralförbund rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen ändras. Syftet med propositionen är att genomföra direktivet om ändring av fondföretagsdirektivet när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner.  
I lagen om placeringsfonder ska det finnas bestämmelser om kraven på ersättningspolicy i ett fondbolag, om principerna för fastställande av ersättningar samt om fondbolagets skyldighet att informera om ersättningspolicyn. Det föreslås också att kraven på ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd och bestämmelserna om andra sammanslutningar som får vara förvaringsinstitut ändras. I lagen föreskrivs också noggrannare än hittills förvaringsinstitutets uppgifter, villkoren för utläggande av uppgifter på entreprenad, organiseringen av förvaringsinstitutets verksamhet samt det ansvar som förvaringsinstitutet har för förlusten av förvarade finansiella instrument och för annan förlust som förorsakas fondbolaget och fondandelsägarna.  
Bestämmelserna om administrativa påföljder i lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen ändras så att de motsvarar direktivets bestämmelser. Jämfört med nuläget innebär ändringarna att antalet bestämmelser i lagen om placeringsfonder för vilka det påförs en administrativ påföljdsavgift enligt lagen om Finansinspektionen utökas och att det tillämpas ett högre maximibelopp för påföljdsavgiften för överträdelser. Påföljdsavgiftens maximibelopp höjs avsevärt jämfört med nuläget. Den påföljdsavgift som påförs en juridisk person får uppgå till antingen högst tio procent av den juridiska personens årsomsättning eller, om den juridiska personen ingår i en koncern, av omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens yttersta moderbolag, eller högst fem miljoner euro, och den påföljdsavgift som påförs en fysisk person får uppgå till högst fem miljoner euro. I stället för påföljdsavgifterna ovan kan det påföras en påföljdsavgift som får vara högst dubbelt så stor som den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen. 
Ändringarna gäller dessutom fondbolagets skyldighet att ha ett system genom vilket det kan ta emot rapporter om misstänkta överträdelser. Dessutom föreslås det i lagarna vissa ändringar till följd av nationella behov. 
Lagarna avses träda i kraft den 18 mars 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslagen med ändringar. 
Utgångspunkter
Propositionen skärper fond- och investeringsbolagens ersättningspolicy och preciserar förvaringsinstitutens uppgifter och ålägganden. Dessutom förenhetligas påföljder och andra administrativa åtgärder enligt den reglering som delvis redan gäller inom finanssektorn. 
Ekonomiutskottet ställer sig positivt till förslaget och anser att det helt korrekt sätter i kraft direktivet om ändring av fondföretagsdirektivet när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner. Direktivet ger endast ringa nationell rörelsefrihet vilken enligt utskottets uppfattning har nyttiggjorts på ett ändamålsenligt sätt. Motsvarande reglering gäller redan i fråga om kreditinstitut. 
Finanskrisen uppdagade på den globala marknaden brister i regleringen både av förvaringsinstituten och fondbolagen. På marknaden kunde det iakttas situationer där de ersättningar och incitament som allmänt används i finansiella institut bidrog till en oskälig risktagning och på så sätt förvärrade krisens konsekvenser. Förslaget ska korrigera dessa brister och samtidigt förenhetliga regleringen av finansmarknaden. Förslaget är också ägnat att förbättra investerarskyddet och öka transparensen på marknaden.  
Utskottet tar i det följande upp enskilda faktorer som har aktualiserats i samband med behandlingen av ärendet. Dessutom föreslår utskottet ändringar som beskrivs närmare i detaljmotiven i bland annat regleringen av påföljdsavgiften och övergångsbestämmelserna i lagförslag 1. 
Påföljder
Justitieministeriet har fäst uppmärksamhet vid propositionen till de delar som påföljdsavgiften utsträcker sig till också andra gärningar än de som förutsätts i direktivet. Ministeriet hänvisar till den utredning som just nu bereds där det bland annat bedöms om det finns brister i sättet att lagstifta om administrativa påföljder av straffkaraktär och att bestämma påföljderna. Justitieministeriet har ansett att innan utredningen blir klar bör man förhålla sig restriktivt till att lagstifta om påföljder på flera miljoner euro särskilt i fråga om fysiska personer. Ministeriets synpunkter gäller försummelser eller brott mot bestämmelser enligt 144 b § i lagförslag 1, till den del regleringen är baserad på nationell prövning.  
Ekonomiutskottet konstaterar att till den del förslaget innehåller nationell prövning stämmer den överens med redan gällande reglering som tillämpas på kreditinstitut (40 § 4 mom. i lagen om Finansinspektionen). För att påföljdsavgift ska kunna påföras en fysisk person som hör till ledningen måste personen på ett betydande sätt ha bidragit till gärningen eller försummelsen. Detta villkor begränsar regleringens räckvidd betydligt. Men om man på grundval av den utredning som är aktuell hos justitieministeriet ändå går in för nya nationella riktlinjer anser utskottet det motiverat att eventuella behövliga ändringar enhetligt sätts i kraft i regleringen för hela finansbranschen. 
Dataskydd
Fondföretagsdirektivet förutsätter (artikel 99 d) att medlemsstaterna inrättar effektiva och tillförlitliga mekanismer för att uppmuntra rapportering om eventuella brott mot direktivet. De bolag och sammanslutningar som omfattas av regleringen ska ha tillgång till relevanta rutiner för sina anställda. Bestämmelser om det system som direktivet kräver jämte hantering av information som omfattas av personuppgiftslagen ingår i 150 § i lagförslag 1. 
Dataombudsmannen har fäst uppmärksamhet vid den föreslagna regleringen särskilt till de delar den begränsar den registrerades rätt att ta del av sina uppgifter i registret och å andra sidan tillförsäkrar rapportören identitetsskydd. Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget till dessa delar preciseras enligt vad som beskrivs närmare i detaljmotiven. Utskottets förslag till ändringar bottnar i behovet att tydligare än i förslaget trygga rapportörens identitetsskydd och samtidigt föreskriva mer detaljerat om villkoren för att begränsa en enskild persons rätt till insyn utöver grunderna i personuppgiftslagen. Utskottet understryker att det inte är meningen att i större omfattning än ovan avvika från bestämmelserna om skyddet för en registrerad person enligt 26—28 § i personuppgiftslagen. 
Dessutom har dataombudsmannen fäst uppmärksamhet vid offentliggörande av administrativ påföljd och övrig administrativ åtgärd. Enligt propositionen (43 § i lagförslag 2) ska Finansinspektionen offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter som påförts av marknadsdomstolen. Enligt huvudregeln ska offentliggörandet ske utan dröjsmål efter det att den person som påförts påföljden informerats om beslutet. Beslutet och identiteten hos den som berörs kan således bli offentliggjorda på webben innan beslutet har vunnit laga kraft. Dataombudsmannen konstaterar att uppgifterna bör offentliggöras så att de inte kan indexeras av en sökmotor. 
Ekonomiutskottet konstaterar att den föreslagna regleringen i fråga om att offentliggöra uppgifter baserar sig på fondföretagsdirektivet (artikel 99 b), och dessutom har man eftersträvat överensstämmelse med motsvarande bestämmelser som redan gäller inom finanssektorn. Syftet med regleringen är att snabbt kunna förhindra spridningen av skador förorsakade av eventuellt missbruk. Trots att utskottet till dessa delar anser att bestämmelsen är motiverad, utesluter den inte behovet av fortsatt utredning av dataskyddsfrågor som hänför sig till sökningar. Behovet understryks av att det kan publiceras uppgifter som ännu inte har vunnit laga kraft. Därför uppmanar utskottet statsrådet till utredning av metoder för att undvika eller åtminstone försvåra sökindexering.  
Kontroll av riktigheten för fondandelars värde
I samband med utskottsbehandlingen har det föreslagits att 38 § i lagen om placeringsfonder, som föreskriver om granskning av att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt, ska upphävas. Som motivering har det anförts att kommissionen den 17 december 2015 antog en delegerad förordning kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut; C (2015) 9160, vars artikel 5 innehåller reglering som är överlappande och delvis i konflikt med den nationella bestämmelsen. 
Ekonomiutskottet konstaterar att enligt fondföretagsdirektivet (artikel 85) hör regler om bestämningen av placeringsfonders värde och således också 38 §, som föreslås bli upphävd, till området för den nationella regleringen. Det kan således tolkas så att kommissionens förordning särskilt gäller skapandet av sådana adekvata processer som stöder en värdebestämning som har utförts enligt den nationella regleringen. Därför anser utskottet att det inte är motiverat att upphäva den föreslagna bestämmelsen. Däremot anser utskottet det motiverat med en fortsatt utredning av huruvida den gällande regleringen, som ålägger revisorerna att minst sex gånger per år granska att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt, är ändamålsenlig med avseende på att nå målen med regleringen. I samband med den fortsatta utvecklingen av regleringen kunde man exempelvis undersöka om granskningen i normala förhållanden kunde utföras kvartalsvis och oftare när marknadsförhållandena kräver det. 
DETALJMOTIVERING
1. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
22 kap. 144 b §.
I paragrafen uppräknas de bestämmelser för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift. 
För att säkerställa enhetligheten i regleringen av finanssektorn har utskottet ändrat 1 mom. 3 punkten i paragrafen så att den motsvarar bestämmelserna om påföljdsavgift i kreditinstitutslagen (20 kap. 1 §) och lagen om investeringstjänster (15 kap. 2 punkten). 
Utskottet har preciserat regleringen i 2 mom. 2 och 4 punkten. Ändringen gör det tydligare att påföljdsavgift endast kan påföras i situationer där beviljande av verksamhetstillstånd på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter är en följd av lämnande av felaktiga eller vilseledande uppgifter som ligger inom ansvarsområdet för den som ansöker om verksamhetstillstånd. 
Dessutom preciserar utskottet detaljmotiven i propositionen. I avvikelse från vad som konstateras i motiven (s. 49) baserar sig paragrafens 2 mom. 9 punkt inte på nationell prövning utan motsvarar led m i artikel 99a i fondföretagsdirektivet. 
22 kap. 150 §.
I paragrafen föreskrivs om ett fondbolags skyldighet att ta i bruk förfaranden för rapportering av överträdelser och om kraven på anmälningsförfaranden. Ekonomiutskottet föreslår att paragrafens 1 och 3 mom. preciseras så att bestämmelserna bättre täcker in kraven i personuppgiftslagen.  
I 1 mom. föreskrivs om bolagsspecifika system för rapportering. För att det ska fungera är det väsentligt att rapportörens identitet kan skyddas. Därför föreslår ekonomiutskottet att paragrafens 1 mom. ändras så att rapporteringsförfarandet ska innehålla anvisningar som skyddar rapportörens identitetsskydd om det inte för utredande av brott eller annars till följd av myndigheternas rätt till information bestäms något annat i lag. 
I 3 mom. begränsas den registrerades rätt till insyn i sina egna uppgifter. Ekonomiutskottet föreslår att momentet preciseras så att där uttryckligen föreskrivs om grunderna för begränsning av insynen. Utöver begränsningsgrunderna i personuppgiftslagen (27 §) kan den registrerade fråntas rätten till insyn i uppgifter som avses i 150 § 1 och 2 mom. om lämnandet av uppgifterna kan hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
Dataombudsmannen har fäst uppmärksamhet vid att de nuvarande resurserna för dataombudsmannens byrå inte räcker till för att ta emot nya uppgifter. Därför föreslår utskottet att regleringen i paragrafens 3 mom. om den registrerades rätt att be dataombudsmannen kontrollera att uppgifterna är lagenliga ersätts med en informativ hänvisning till personuppgiftslagen. I 28 § i personuppgiftslagen föreskrivs om den registrerades rätt till insyn och möjlighet att föra saken till dataombudsmannen för behandling. I 39 § i personuppgiftslagen föreskrivs om datasekretessmyndigheternas rätt att få information och utöva tillsyn. 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen.
Enligt 4 mom. i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen föreslås att placeringsfonders fondprospekt senast den 30 juni 2016 ska överensstämma med kraven i lag. Med hänvisning till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (European Securities and Markets Authority; ESMA) tolkningar (1.2.2016) anser utskottet det motiverat att ändra fondprospektets övergångstid i analogi med faktabladets övergångstid. I och med ändringen ska både fondprospektet och faktabladet överensstämma med kraven enligt lag senast i samband med den årliga uppdatering av faktabladet som följer efter lagens ikraftträdande. 
I lagförslaget föreslås att övergångstiden för de nya ersättningsbestämmelserna ska gå ut i slutet av augusti innevarande år. Utskottet konstaterar att ersättningssystemen planeras med tanke på varje räkenskapsperiod och att ersättningen för innevarande år redan är fastställd. För att övergångsbestämmelsen inte ska ge upphov till en betydande extra administrativ börda föreslår utskottet att ersättningssystemet ändras i analogi med den nya regleringen senaste den 31 december 2016. 
2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
41 §. Påförande av påföljdsavgift.
I 2 mom. föreskrivs det om omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Bestämmelsen gäller påföljdsavgifter som påförs med stöd av alla lagar för finanssektorn, såsom värdepappersmarknadslagen. Exempelvis på värdepappersmarknaden går det inte nödvändigtvis att definiera en skada som orsakats ”andra personer” såsom det förutsätts i lagförslaget. Därför föreslår utskottet att bestämmelsen ändras så att den bättre beaktar de behov som följer av det omfattande tillämpningsområdet. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 3/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om ändring av lagen om placeringsfonder 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 9 § 2 mom. och 9 c §, av dem 9 c § sådan den lyder i lag 224/2004, 
ändras 4 b §, 5 b § 1 mom., 5 e § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 8 b § 2 mom. och 2 mom. 1 punkten, 9 a § 1 och 2 mom., 9 b, 9 d och 11 §, 26 b § 4 mom., 5 kap., 83 § 1 och 3 mom., 92 § 2 mom., 93 § 2 mom. 1 punkten, 93 a § 1 mom., rubriken för 18 kap., 137 §, rubriken för 22 kap., 144 b §, 145 § 1 mom. och 147 §,  
av dem 4 b § sådan den lyder i lag 928/2007, 5 b § 1 mom., 5 e § 1 mom., 9 a § 1 och 2 mom., rubriken för 22 kap. och 144 b § sådana de lyder i lag 163/2014, 5 e § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 765/2012, 8 b § 2 mom. 1 punkten, 93 § 2 mom. 1 punkten och 93 a § 1 mom. sådana de lyder i 1490/2011, 9 b §, 26 b § 4 mom. och 92 § 2 mom. sådana de lyder i lag 224/2004, 9 d § sådan den lyder i lagarna 765/2012 0ch 163/2014, 11 § sådan den lyder i lag 626/2014 samt 145 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 224/2004 och 163/2014, samt 
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 224/2004, 351/2007, 1490/2011, 765/2012, 163/2014 och 626/2014, nya 5 a- och 5 b-punkter, till 2 a §, sådant det lyder i lag 1490/2011, ett nytt 6 mom., till lagen nya mellanrubriker före 5 och 9 §, till 10 §, sådan den lyder i lag 224/2004, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 10 b §, till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom lag 224/2004, till lagen ett nytt 4 b kap., till lagen en ny 41 § 2 mom. 1 punkt, i stället för den 41 § 2 mom. 1 punkt som upphävts genom lag 224/2004, till 96 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 224/2004, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 123 b §, till lagen en ny 150 §, i stället för den 150 § som upphävts genom lag 889/2008 och före paragrafen en ny mellanrubrik samt till lagen ett nytt 22 a kap. som följer: 
2 § 
I denna lag avses med 
5 a) ledning ett fondbolags och ett förvaringsinstituts styrelse, förvaltningsråd och verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, 
5 b) verkställande ledning ett fondbolags och förvaringsinstituts verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder fondbolagets eller förvaringsinstitutets verksamhet, 
2 a § 
Med EU:s tillsynsförordning avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
4 b § 
Med utläggande på entreprenad avses i denna lag ett sådant arrangemang i samband med ett fondbolags eller förvaringsinstituts verksamhet utifrån vilket någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller sådana funktioner eller tjänster för fondbolaget eller förvaringsinstitutet som dessa annars skulle sköta själva. 
Beviljande av verksamhetstillstånd för fondbolag 
5 § 
5 b § 
Verksamhetstillstånd för fondbolag ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt den utredning som lämnats kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 5 f § och bolagets ledning kraven enligt 5 e § samt om det med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, en tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som föreskrivs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån utredningen kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i ett tredjeland som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett fondbolag under bildning innan det registreras. 
5 e § 
Fondbolag ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till fondbolagets ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Den som hör till ledningen för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för sådan kapitalförvaltning som avses i 5 § 2 mom. ska dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Av de styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna krävs inte kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet.  
Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ett fondbolags ledning, eller 
8 b § 
Med relevanta personer avses i denna lag 
1) personer som hör till ett fondbolags ledning samt anställda och andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fondverksamhet, 
Beviljande av verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut samt tillförlitligheten hos betydande ägare 
9 § 
9 a § 
Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt den utredning som lämnats in kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 9 e § och bolagets ledning kraven enligt 9 d § och att bolaget uppfyller kraven på kapital enligt 10 § och på institutets verksamhet enligt 10 b § och 31 g §. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland. Ett verksamhetstillstånd kan också beviljas ett bolag under bildning innan bolaget registreras. 
Ansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. I övrigt tillämpas på ändringssökande lagen om Finansinspektionen. 
9 b § 
Finansinspektionen ska anmäla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd för registrering. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats ett förvaringsinstitut under bildning ska registreras samtidigt som företaget registreras. 
9 d § 
Förvaringsinstitut ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till förvaringsinstitutets ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsen som helhet samt verkställande direktören och de som hör till den verkställande ledningen ska ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet och om betydande risker i samband med den som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.  
Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ledningen för ett förvaringsinstitut, eller 
2) genom annan tidigare verksamhet än den som avses i 1 punkten har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom.  
Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en helhetsbedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter. 
Förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ändringar som gäller ledningen. 
10 § 
På förvaringsinstitut tillämpas sådana krav på kapitalets tillräcklighet som motsvarar minst de krav som beräknas utifrån en metod vald enligt artikel 315 eller 317 i EU:s tillsynsförordning. Förvaringsinstitut ska kontinuerligt ha en kapitalbas som uppgår till minst det belopp som anges i 1 mom.  
10 b § 
En betydande bindning mellan ett förvaringsinstitut och någon annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.  
Förändringar som efter det att ett verksamhetstillstånd beviljats sker i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen. 
11 § 
Trots bestämmelserna i 9 § kan Finlands Bank eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) vara verksamt som förvaringsinstitut. 
Som förvaringsinstitut kan dessutom vara verksamt ett sådant utländskt EES-kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen som 
1) har en filial i Finland, 
2) uppfyller de krav på kapitalet som anges i 10 §, 
3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet enligt fondföretagsdirektivet. 
12 § 
Endast ett förvaringsinstitut enligt 9 § eller en sammanslutning enligt 11 § kan vara förvaringsinstitut för en placeringsfond. 
Ett bolag får inte samtidigt vara fondbolag och förvaringsinstitut.  
26 b § 
Till den del det är fråga om uppgifter som hör till förvaltningen av en placeringsfond och om förvaringsinstitutets uppgifter enligt 31 a §, får fondbolaget eller dess ombud och förvaringsinstitutet för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar inte ha gemensam personal. 
4 b kap. 
Ersättningar 
Krav på ersättningssystem  
30 d §  
Ett fondbolag ska ha ett ersättningssystem som omfattar bolagets ersättningspolicy samt ersättningspraxis och som uppfyller de krav som ställs i denna lag med beaktande av fondbolagets storlek och interna organisation samt affärsverksamhetens art, omfattning och komplexitet. 
Ersättningssystemet ska vara förenligt med och främja en god och effektiv riskhantering inom fondbolaget. Ersättningssystemet får inte uppmuntra till sådan risktagning som strider mot stadgarna eller riskprofilen för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller mot fondbolagets skyldighet att handla i placeringsfondens intresse. Ersättningssystemet ska vara förenligt med affärsstrategin, målen för investeringsverksamheten, värderingarna och intressena för fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar samt för investerarna. I ersättningssystemet ska det dessutom ingå åtgärder för att undvika intressekonflikter. 
30 e § 
Ett fondbolags ersättningssystem ska tillämpas på sådana personalgrupper inom fondbolaget som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för fondbolaget eller för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Till dessa hör 
1) den verkställande ledningen, 
2) de som verkar i uppgifter som kräver risktagning, 
3) de som sköter interna tillsynsfunktioner, 
4) anställda för vilka den totala ersättningen inte väsentligt avviker från den totala ersättningen för dem som hör till en persongrupp som avses i 1 och 2 punkten. 
Ersättningssystemet ska omfatta alla ersättningar som fondbolaget betalar. Till ersättningarna hör de fasta och rörliga delarna av löner, arvoden och diskretionära pensionsförmåner samt resultatbaserade arvoden och ersättningar som betalas ur placeringsfonden samt överföringar av fondandelar. 
Godkännande av ersättningssystem och ersättningskommitté 
30 f §  
Styrelsen för ett fondbolag ska godkänna fondbolagets ersättningssystem och de allmänna principer som ingår i det. Styrelsen ska övervaka att de allmänna principerna följs och minst en gång per år se över principerna. De styrelsemedlemmar som deltar i dessa uppgifter ska ha sakkunskap om riskhantering samt om ersättningar och de får inte höra till fondbolagets verkställande ledning.  
Det ska minst en gång per år göras en oberoende intern granskning av att fondbolagets ersättningssystem och de principer som ingår i det iakttas.  
30 g § 
Fondbolag som är betydande på grund av sin storlek eller storleken på den placeringsfond som fondbolaget förvaltar, sin administrativa struktur samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, ska ha en ersättningskommitté som utses av fondbolagets styrelse. Ersättningskommitténs uppgift är att bedöma ersättningspolicyn samt ersättningspraxisen samt de incitament som skapats för att hantera risker samt att bistå fondbolagets styrelse i beredningen av sådana beslut som gäller ersättningssystemet och som får konsekvenser för riskerna och riskhanteringen i fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. I ersättningskommitténs uppgifter ingår en översyn av ersättningar till sådana personer som i ansvarig ställning sköter uppgifter som gäller riskhantering och intern kontroll.  
Ersättningskommittén ska bildas så att den på ett kompetent och oberoende sätt kan utföra sina uppgifter. Ersättningskommittén ska i sin verksamhet ta hänsyn till de långsiktiga intressen som gäller för investerare och andra intressentgrupper samt till allmänhetens intresse. 
Ersättningskommitténs ordförande och medlemmar ska vara medlemmar i styrelsen men får inte höra till fondbolagets verkställande ledning. Om sådana personalrepresentanter som avses i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990) är styrelsemedlemmar, ska minst en av dem utses till medlem i ersättningskommittén. 
Principer för bestämmande av ersättningar 
30 h §  
Fondbolag ska iaktta följande principer vid bestämmande av ersättningar: 
1) ersättningar till personer som utövar kontrollfunktioner i fondbolaget ska bestämmas utifrån hur de mål har uppnåtts, som anknyter till personens uppgifter oberoende av resultatet för den affärsenhet som denne kontrollerar, 
2) om ersättningen är resultatbaserad ska dess totalbelopp baseras på en helhetsbedömning av det resultat som uppnåtts av personen i fråga och den berörda affärsenheten eller den berörda placeringsfonden och av riskerna för de sistnämnda samt av fondbolagets resultat, med beaktande av finansiella och icke-finansiella kriterier, 
3) resultatbedömningen ska göras i ett flerårigt perspektiv som är lämpligt i förhållande till den innehavsperiod för fondandelarna som rekommenderas andelsägarna i den placeringsfond som förvaltas av fondbolaget för att säkerställa att bedömningen baseras på placeringsfondens långsiktiga resultat och dess investeringsrisker och att utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas över samma tidsperiod, 
4) garanterade rörliga delar av ersättningen kan betalas endast i samband med nyanställning och vara begränsade till det första anställningsåret, 
5) fasta och rörliga delar av ersättningen ska vara avvägda så att de fasta delarna står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att säkra en flexibel policy för rörliga delar av ersättningen och möjligheten att inte betala ut någon rörlig del av ersättningen,  
6) betalningar vid förtida avslutande av ett avtal grundar sig på resultatet under en längre tidsperiod, och betalningsgrunderna får inte leda till att misslyckade prestationer premieras, 
7) vid beräkning av ersättningens rörliga delar ska de risker som är kända vid bedömningstidpunkten beaktas. 
Betalning av ersättningens rörliga delar 
30 i §  
I placeringsfondens stadgar ska nämnas att en betydande andel av ersättningens rörliga delar, dock alltid minst 50 procent, ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Den ovannämnda andelen av ersättningens rörliga delar får inte betalas kontant. Om placeringsfondens tillgångar utgör mindre än 50 procent av de totala tillgångarna i de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget ska minimibeloppet om 50 procent av ersättningens rörliga delar inte tillämpas.  
30 j §  
Betalningen av en betydande del, dock minst 40 procent, av ersättningens rörliga del ska skjutas upp till en tidsperiod vars längd ska bestämmas med beaktande av den innehavsperiod för fondandelar som placeringsfondens fondandelsägare blivit rekommenderade samt av arten av placeringsfondens risker. Tidsperioden ska omfatta minst tre år. Om ersättningens rörliga del är särskilt stor ska betalning av minst 60 procent av ersättningens rörliga del skjutas upp så att utbetalningen sker senare. 
Ersättningens rörliga del, inbegripet den del vars betalning skjutits upp, kan betalas endast om betalningen är hållbar med beaktande av fondbolagets finansiella helhetssituation och motiverad med beaktande av affärsenhetens och placeringsfondens resultat samt resultatet för personen i fråga.  
Det totala beloppet av ersättningens rörliga del ska minskas betydligt om fondbolagets eller placeringsfondens finansiella resultat försvagas eller visar förlust, med beaktande av både nuvarande ersättning och minskningar av de ersättningar som intjänats tidigare. 
Pensionsförmåner och fondbolagets förfaranden 
30 k §  
Diskretionära pensionsförmåner som ett fondbolag betalar ska överensstämma med bolagets och de förvaltade placeringsfondernas affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.  
Om arbetstagarens anställningsförhållande vid fondbolaget upphör före pensioneringen, ska fondbolaget skjuta upp betalningen av de diskretionära pensionsförmånerna och innehålla dem hos bolaget under en tid av fem år i form av sådana finansiella instrument som avses i 30 i §. När arbetstagaren går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna fem år efter pensioneringen betalas till arbetstagaren i form av sådana finansiella instrument som avses ovan.  
30 l §  
Fondbolag får inte betala ut ersättningens rörliga delar på ett sådant sätt att konsekvenserna av förfarandet kan jämställas med konsekvenserna av ett förfarande som står i strid med denna lag. 
Fondbolag ska kräva att personer som hör till en personalgrupp som avses i 30 e § 1 mom. förbinder sig att inte använda finansiella instrument eller försäkring för att skydda sig mot sådana personliga risker som följer av ersättningssystemet. 
5 kap. 
Förvaringsinstituts uppgifter, förutsättning för utläggande av uppgifter på entreprenad samt verksamhet 
Förvaringsinstituts uppgifter 
31 § 
En placeringsfonds tillgångar ska förvaras hos ett enda förvaringsinstitut. 
Placeringsfondens tillgångar ska hållas åtskilda från förvaringsinstitutets egendom samt från övriga kunders och placeringsfonders tillgångar och förvaras på ett säkert sätt. Placeringsfondens tillgångar får inte utmätas för förvaringsinstitutets skuld. 
Förvaringsinstitutet ska sköta sina uppgifter omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt i placeringsfondens och dess fondandelsägares intresse. 
31 a § 
Ett förvaringsinstitut ska 
1) se till att denna lag och placeringsfondens stadgar iakttas vid emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden, 
2) se till att värdet av fondandelar i placeringsfonden beräknas i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i enlighet med placeringsfondens stadgar, 
3) sköta uppdrag som fondbolaget ger, om dessa inte strider mot denna lag eller någon annan lag om fondbolagens verksamhet eller mot placeringsfondens stadgar, 
4) se till att betalningar för transaktioner som berör placeringsfondens tillgångar erläggs till placeringsfonden inom gängse frist, 
5) se till att placeringsfondens intäkter används i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i enlighet med placeringsfondens stadgar, 
Förvaringsinstitutet ska se till att placeringsfondens kassaflöden övervakas korrekt och att betalningar från investerare eller för investerares räkning i samband med teckning av fondandelar har mottagits, och att placeringsfondens likvida medel har bokförts på likvidkonton, som 
1) öppnats i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, eller i förvaringsinstitutets namn för placeringsfondens räkning, 
2) öppnats i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett sådant kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot insättningar och som avses i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, och 
3) förs i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 3 § 2—4 mom. i lagen om investeringstjänster och de bestämmelser som avses i 5 § i den lagen.  
Om likvidkonton enligt 2 mom. öppnas i placeringsfondens förvaringsinstituts namn får likvida medel hos en sammanslutning enligt 2 mom. 2 punkten och förvaringsinstitutets egna likvida medel inte bokföras på sådana konton. 
31 b §  
Finansiella instrument som ingår i placeringsfondens tillgångar ska anförtros förvaringsinstitutet för förvaring, varvid förvaringsinstitutet ska förvara i depå 
1) alla finansiella instrument som kan registreras på de konton för finansiella instrument som öppnats hos förvaringsinstitutet, och  
2) alla finansiella instrument som kan levereras fysiskt till förvaringsinstitutet.  
Förvaringsinstitutet ska i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 2 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster och de bestämmelser som avses i 5 § i den lagen registrera de finansiella instrumenten enligt 1 mom. 1 punkten på konton för finansiella instrument i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att de i enlighet med denna lag hör till placeringsfonden.  
Förvaringsinstitutet ska förvara placeringsfondens andra tillgångar än de som avses i 1 mom. så att det på basis av uppgifter från fondbolaget eller externa bevis kan konstateras att tillgångarna hör till placeringsfonden. Förvaringsinstitutet ska kontinuerligt uppdatera uppgifterna om tillgångarna.  
Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge fondbolaget en förteckning över de tillgångar i placeringsfonden som avses i denna paragraf. 
31 c § 
Förvaringsinstitutet får inte för egen räkning eller för en tredje parts räkning återanvända sådana tillgångar enligt 31 b § 1 mom. som institutet har i depåförvar. Förbudet mot återanvändning gäller alla transaktioner av tillgångar i depåförvaring. 
De tillgångar som förvaringsinstitutet har i depåförvar får återanvändas för placeringsfondens räkning, om 
1) förvaringsinstitutet följer de anvisningar som ges av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden, 
2) återanvändningen ligger i placeringsfondens och dess andelsägares intresse, och  
3) transaktionen omfattas av en tillräcklig och likvid säkerhet som mottagits av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden i samband med en ett arrangemang för överförande av äganderätten.  
Marknadsvärdet för den säkerhet som avses i 2 mom. ska uppgå till minst marknadsvärdet för de återanvända tillgångarna förhöjt med en premie. 
Förutsättningarna för utläggande på entreprenad 
31 d § 
Förvaringsinstitut får inte lägga ut tillsynsuppgifter enligt 31 a § på entreprenad till en tredje part. 
Förvaringsinstitut får lägga ut förvaringen av finansiella instrument och andra tillgångar på entreprenad till en tredje part, endast om  
1) det finns en objektiv grund för utläggande på entreprenad, 
2) utläggande på entreprenad inte sker i avsikt att kringgå kraven i denna lag, 
3) förvaringsinstitutet med omsorg väljer en tredje part till vilken det avser att lägga ut en funktion,  
4) förvaringsinstitutet övervakar den tredje part till vilken förvaringen lagts ut och utvärderar regelbundet den tredje partens verksamhet.  
Vad som föreskrivs i 31 c § tillämpas också på den tredje part som avses i 2 mom.  
Den tredje part till vilken förvaringsinstitutet på entreprenad har lagt ut förvaringen av de finansiella instrument och andra tillgångar som avses i 2 mom. kan vidaredelegera under de förutsättningar som anges i 2 och 3 mom. i denna paragraf och i 31 e §. 
31 e §  
En tredje part till vilken ett förvaringsinstitut lägger ut depåförvaringen av tillgångar enligt 31 b § ska uppfylla följande krav: 
1) den tredje parten har strukturer och sakkunskap som är tillräckliga och rätt dimensionerade med beaktande av arten av och komplexiteten hos de tillgångar som innehas av placeringsfonden och som anförtrotts den tredje parten, 
2) när det gäller finansiella instrument enligt 31 b § 1 mom.
a) den tredje parten omfattas av reglering och tillsyn över stabiliteten i verksamheten och det har angetts ett minimikapitalkrav för den tredje parten,
b) den tredje parten omfattas av en regelbunden extern granskning för att säkerställa att den har de finansiella instrumenten i sin besittning,
 
3) den tredje parten håller de tillgångar som tillhör förvaringsinstitutets kunder åtskilda från sina egna tillgångar och från förvaringsinstitutets tillgångar, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att tillgångarna tillhör ett visst förvaringsinstituts kunder, 
4) den tredje parten vidtar nödvändiga åtgärder för att, om denna tredje part blir insolvent, säkerställa att en placeringsfonds tillgångar som förvaras av denna tredje part, inte ska vara tillgängliga för utdelning till den tredje partens fordringsägare eller ska kunna realiseras till förmån för dem,  
5) den tredje parten iakttar skyldigheterna och förbuden enligt 31 § 1 mom., 31 b § 1—3 mom., 31 c § och 33 § 1 mom. 
31 f §  
Ett förvaringsinstitut får lägga ut förvaring av finansiella instrument på entreprenad också hos en sådan lokal sammanslutning i ett tredjeland som inte uppfyller kraven enligt 31 e § 2 punkten underpunkt a, om det i detta tredjelands lagstiftning förutsätts att finansiella instrument ska förvaras av en lokal sammanslutning och ingen lokal sammanslutning uppfyller de föreskrivna kraven. Utläggning av förvaringen på entreprenad är tillåten endast i den omfattning som krävs i tredjelandets lagstiftning, och endast så länge det inte finns några lokala sammanslutningar som uppfyller kraven på utläggande på entreprenad. Dessutom krävs att 
1) fondandelsägare innan de investerat informerats om
a) möjligheten att lägga ut förvaringen på entreprenad till följd av begränsningar i lagstiftningen i tredjelandet,
b) omständigheter som motiverar ett utläggande av förvaringen på entreprenad,
c) risker i samband med utläggande av förvaringen på entreprenad, och
 
2) det fondbolag som förvaltar placeringsfonden har bestämt att förvaringsinstitutet ska lägga ut förvaringen av finansiella instrument på entreprenad hos en lokal sammanslutning. 
Den sammanslutning som avses i 1 mom. kan vidaredelegera den förvaring som lagts ut på entreprenad hos sammanslutningen under de förutsättningar som anges i det momentet.  
Organisering av ett förvaringsinstituts verksamhet 
31 g § 
Ett förvaringsinstituts verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. Förvaringsinstitut ska genom ändamålsenliga åtgärder säkerställa hanteringen av de risker som har samband med verksamheten, att den interna kontrollen fungerar samt verksamhetens kontinuitet och regelbundenhet i alla situationer. 
Förvaringsinstitut ska ha ett bokföringssystem för förvaring av finansiella instrument på konton för finansiella instrument, de förvaltningsförfaranden som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, interna tillsynsmekanismer och riskbedömningsförfaranden samt övervaknings- och säkerhetsarrangemang för informationshanteringssystem.  
Förvaringsinstitut ska genomföra sådana organisatoriska och administrativa arrangemang genom vilka alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter kan vidtas. Förvaringsinstitut ska vid intressekonflikter se till att dess kunder behandlas jämlikt. 
Förvaringsinstitut ska se till att uppgifterna om dess tjänster, verksamheter och transaktioner uppdateras på ett sådant sätt att Finansinspektionen på begäran får den information som behövs för utförandet av det uppdrag som föreskrivs i denna lag. 
31 h § 
Förvaringsinstitutet får inte utöva sådan verksamhet där det kan uppkomma intressekonflikter mellan institutet och dess placeringsfond, placeringsfondens fondandelsägare eller det fondbolag som förvaltar placeringsfonden. Trots bestämmelserna i 26 b § 3 mom. får verksamheten utövas, om förvaringsinstitutet håller skötseln av förvaringsuppgifterna funktionellt och hierarkiskt åtskilt från förvaringsinstitutets övriga uppgifter samtidigt som institutet strävar efter att undvika eventuella intressekonflikter och om placeringsfondens fondandelsägare informeras om intressekonflikter som uppkommit. 
32 § 
Om ett förvaringsinstitut beslutar att inte beakta ett uppdrag som ges av fondbolaget eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 31 a § 1 mom., och om bolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande, ska förvaringsinstitutet underrätta Finansinspektionen om saken. 
33 § 
Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska skriftligen avtala om förvaringen av en enskild placeringsfonds tillgångar och om därtill anslutna uppgifter. Avtalet ska innehålla bestämmelser om informationsutbyte mellan parterna och byte av förvaringsinstitut. 
Fondbolaget ska omedelbart för kännedom till Finansinspektionen ge in ett avtal enligt 1 mom. om de placeringsfonder som bolaget förvaltar och om ändringar i avtalet. 
Fondbolaget ska på begäran visa upp det avtal som avses i 1 mom. eller en kopia av avtalet för personer som är eller avser att bli fondandelsägare. 
34 § 
Om ett förvaringsinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till en annan EES–stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska förvaringsinstitutet utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i europabolagsförordningen. 
Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i den paragrafen beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har följt bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.  
34 a § 
Om ett förvaringsinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen eller ett intyg över delningen enligt 17 kap. 25 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan det tillstånd som intyget avser har beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland och inte heller 11 § 2 mom. i denna lag. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av hemort i samband med att ett europabolag bildas. 
Ett övertagande bolag som har registrerats i en annan stat kan efter fusionen eller delningen fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet i Finland under de förutsättningar som anges i 11 § 2 mom. 
34 b §  
Ett förvaringsinstitut ska se till att Finansinspektionen på begäran får all den information som är nödvändig för tillsynen över en placeringsfond och det fondbolag som förvaltar placeringsfonden och som förvaringsinstitutet har fått när det har utfört sina uppgifter. 
Om en placeringsfond förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag ska Finansinspektionen utan dröjsmål dela den information som den har fått med stöd av 1 mom. med den behöriga myndigheten för ett utländskt EES-fondbolag. 
41 § 
Om avsikten är att i placeringsfondens verksamhet tillämpa den i lag tillåtna möjligheten, skall i fondens stadgar också anges 
1) möjligheten att för placeringsfondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten, 
83 § 
Ett fondbolag får för en placeringsfonds räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst en tiondedel av placeringsfondens värde. Till fonden får förvärvas utländsk valuta genom kreditförmedling. 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kreditupptagning och användning av placeringsfondens tillgångar som säkerhet för kredit. 
92 § 
Fondprospektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig information om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet samt om fondens övriga egenskaper, om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden samt om det förvaringsinstitut som placeringsfonden anlitar för att investerare ska kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfonden och särskilt av de risker som är förenade med den. Fondprospektet ska dessutom innehålla 
1) detaljerade, aktuella uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy, vilka omfattar en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och uppgifter om vilka personer som svarar för beviljandet av ersättningar och förmåner samt, om bolaget har en ersättningskommitté, uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning, eller 
2) ett sammandrag av fondbolagets ersättningspolicy och information om att de detaljerade uppgifterna enligt 1 punkten om fondbolagets ersättningspolicy är tillgängliga på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospektet i skriftlig form och kostnadsfritt.  
93 § 
I faktabladet ska det finnas följande information som ska vara begriplig för investeraren utan några andra handlingar: 
1) placeringsfondens och Finansinspektionens identifieringsuppgifter, 
93 a § 
I faktabladet ska det anges var och hur man kan få fondprospekt, årsberättelser och halvårsrapporter och annan ytterligare information om fonden samt på vilka språk handlingarna och informationen är tillgängliga. I faktabladet ska ingå information om att sådana uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy som motsvarar uppgifterna enligt 92 § 2 mom. 1 punkten finns tillgänglig på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospektet i skriftlig form och kostnadsfritt. 
96 § 
I årsberättelsen ska dessutom ingå 
1) en redovisning av det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsperioden, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal, antalet förmånstagare samt de belopp som placeringsfonden betalat ut direkt och de resultatbaserade ersättningar som ingår i dem,  
2) det sammanlagda ersättningsbeloppet, fördelat på de personalgrupper eller andra grupper av arbetstagare som avses i 30 e § 1 mom., 
3) en beskrivning av hur ersättningarna och förmånerna har beräknats, 
4) resultatet av de justeringar som avses i 30 f § och de oegentligheter som har förekommit, 
5) väsentliga ändringar av den antagna ersättningspolicyn. 
18 kap.  
Återkallande av fondbolags verksamhetstillstånd, begränsning av verksamheten, upplösning av fondbolag och placeringsfonder samt behandling av kundklagomål 
123 b §  
Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland ska ha effektiva förfaranden för att korrekt och så snabbt som möjligt kunna behandla klagomål om fondverksamheten från andra än professionella investerare. Ett fondbolag ska i fem år bevara uppgifter om kundklagomål och de åtgärder som vidtagits för att avgöra dem. 
De bolag som avses i 1 mom. ska se till att de kunder som inte är professionella investerare kan hänskjuta enskilda meningsskiljaktigheter om fondverksamheten till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheter. 
De bolag som avses i 1 mom. ska meddela Finansinspektionen namnet på och kontaktuppgifterna för det organ som avses i 2 mom. På begäran av Finansinspektionen ska ovannämnda bolag till inspektionen lämna in organets stadgar och andra utredningar som Finansinspektionen anger och som den behöver för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 2 mom. 
137 § 
Ett förvaringsinstitut svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för förlusten av sådana finansiella instrument som i enlighet med 31 b § 1 och 2 mom. förvaras i depå hos förvaringsinstitutet eller hos en sådan tredje part hos vilken depåförvaringen av finansiella instrument har lagts ut på entreprenad. 
Om det finansiella instrumentet enligt 1 mom. går förlorat, ska förvaringsinstitutet utan dröjsmål återlämna ett finansiellt instrument av samma slag eller ett belopp som motsvarar värdet på det finansiella instrument som gått förlorat till den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlusten, om det kan påvisa att förlusten är följden av en sådan yttre händelse utanför dess skäliga kontroll vars konsekvenser hade varit omöjliga att undvika trots sådana ansträngningar som kan betraktas som skäliga.  
Förvaringsinstitutet svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för annan förlust än den som avses i 1 mom. endast om förlusten förorsakas dem till följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att fullgöra sin skyldighet.  
Ett sådant utläggande av uppgifter på entreprenad eller sådan vidaredelegering som avses i 31 d § 2—4 mom. samt 31 e och 31 f § inverkar inte på förvaringsinstitutets ansvar. Ansvaret kan inte uteslutas eller begränsas genom avtal.  
En fondandelsägare har rätt att kräva ersättning antingen direkt av förvaringsinstitutet eller via fondbolaget. 
22 kap.  
Påföljder och rapportering om överträdelser 
144 b § 
De bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift enligt 41 § i den lagen är i denna lag bestämmelserna i 
1) 7 § 2 mom. om användningen av benämningen "fondbolag" eller "fondaktiebolag" i firman eller annars för att beskriva verksamheten,  
2) 30 § om förbudet för fondbolag att äga aktier i andra fondbolag eller fondandelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, 
3) 30 a § om fondbolags riskkontroll och 30 b om likviditetstäckningskrav, 
4) 42 § 1 mom. om skyldigheten att använda benämningen "placeringsfond", 
5) 42 § 3 mom. om skyldigheten att använda benämningen "specialplaceringsfond", 
6) 45 § 1 och 2 mom. om emission av fondandelar, 47 § 3 mom. om vilka uppgifter som ska tas in i en placeringsfonds stadgar, 49 § om inlösen av fondandelar och 52 § 1 mom. om skyldighet att göra anmälan om att fondbolaget har slutat lösa in fondandelar, 
7) 74 § 1 mom. om rösträtt, 
De bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift enligt 41 a § 3—5 mom. i den lagen är i denna lag bestämmelserna i 
1) 3 § 1 mom. om bedrivande av placeringsfondsverksamhet och förvaringsinstitutsverksamhet, om verksamheten bedrivs utan verksamhetstillstånd, 
2) 5 a § 1 mom. och 5 b § 1 mom. om de uppgifter som lämnats i ett fondbolags ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande, samt 6 § om fondbolags kapital och 10 § om förvaringsinstituts kapitalkrav, 
3) 8 a § om organisering av fondbolags verksamhet, 8 b § om privata transaktioner och 8 c § om bevarande av uppgifter om transaktioner, 
4) 9 § 1mom. och 9 a § 1 mom. om de uppgifter som lämnats i ett förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande, 
5) 16 § 1—4 och 6—8 mom. om skyldigheten att underrätta Finansinspektionen om förvärv av aktier, ökning av ägarandelen och avyttring av eller minskning av förvärvad ägarandel i ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut, 
6) 16 § 5 och 8 mom. om skyldigheten för fondbolag, förvaringsinstitut och deras holdingföretag att utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till deras kännedom samt minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägarna till andelarna och om förändringar i ägarandelarna, 
7) 24 § 1 mom. och 43 § 1 mom. om förbud mot att börja marknadsföra fondandelar och tillföra medel till fonden innan dess stadgar har fastställts, och 18 c § 1 mom. om tillståndsplikt för ett utländskt EES-fondbolag att inrätta en placeringsfond i Finland samt 25 § 2 mom. om att hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från fondbolagets egendom, 
8) 26 § om att fondverksamheten ska bedrivas omsorgsfullt i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen, bemöta fondandelsägarna jämlikt samt om hantering av intressekonflikter  
9) 26 a § 2—7 mom. och 26 b § om fondbolagets uppgifter i bedrivande av affärsverksamhet genom ombud eller i utläggande av för fondbolagets verksamhet viktiga funktioner på entreprenad, 
10) 28 §, 69 § 1 mom., 70, 71, 71 a, 72, 73, 73 a och 74 §, 75 § 1 och 2 mom., 76—80 §, 80 a §, 81, 82 och 86 § om investering av placeringsfondens tillgångar, om överträdelsen eller försummelsen av bestämmelserna upprepas, 
11) 31 a—31 c § om ett förvaringsinstituts uppgifter och 31 d § om utläggande av uppgifterna på entreprenad, 
12) 80 b § om riskkontrollmetoder och förfaranden för värdering av icke-standardiserade derivatinstrument samt om informationsskyldigheten i samband med derivatinstrumenten, 
13) 40, 89, 92, 93, 93 a, 94, 96–98, 98 a—98 c och 137 a § om skyldigheter som gäller marknadsföring och skyldigheten att ge information till investerare, om överträdelsen av bestämmelserna upprepas, 
14) 127 § 1, 4 och 6 mom. om skyldigheten för fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland att anmäla till Finansinspektionen om att de har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat, 
15) 150 § 1 och 5 mom. om ett system för rapportering av överträdelser. 
Sådana bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som anges ovan närmare bestämmelser eller föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 2—4, 8, 10 och 12—15 punkten, bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av fondföretagsdirektivet och bestämmelser i EU:s tillsynsförordning. 
145 § 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) bedriver placeringsfonds- eller förvaringsinstitutsverksamhet utan att ha rätt till detta, 
2) i strid med 7 § 2 mom. använder benämningen fondbolag eller fondaktiebolag i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet, 
3) i strid med 42 § 1 mom. använder benämningen placeringsfond eller 
4) i strid med 42 § 3 mom. använder benämningen specialplaceringsfond  
ska för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag. 
147 § 
Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 133 och 150 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag. 
Rapportering om överträdelser 
150 § 
Fondbolag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt av de EU-rättsakter som avses i 144 b § 3 mom. I förfarandet ska med iakttagande av personuppgiftslagen (523/1999) ingå åtgärder som ska skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet om det inte för utredande av brott eller annars till följd av myndigheternas rätt till information bestäms något annat i lag. 
Fondbolaget ska bevara behövlig information som gäller den rapport som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående justeringen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om justeringen. 
Utöver vad som föreskrivs i personuppgiftslagen har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser har inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnandet av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. Bestämmelser om rättigheterna för den registrerade person som avses i rapporten ingår i personuppgiftslagen
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur rapporter som avses i 1 mom. ska göras och behandlas hos fondbolaget. 
Vad som föreskrivs i 1–4 mom. tillämpas också på förvaringsinstitut. 
22 a kap.  
Tillsynsbefogenheter 
150 a § 
Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med denna lag att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfarandet samt samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska anses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden. 
150 b § 
Finansinspektionen kan förena iakttagande av förbud eller beslut som avses i 150 a § med vite. Vitet döms ut av Finansinspektionen. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Fondbolag som före den 18 mars 2016 till förvaringsinstitut har utsett ett institut som inte uppfyller kraven enligt denna lag ska senast den 17 mars 2018 utse ett förvaringsinstitut som uppfyller dessa krav. 
De ansökningar om fastställelse av stadgar eller om verksamhetstillstånd eller andra tillstånd som är anhängiga när denna lag trädde i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven enligt denna lag. 
Placeringsfonders fondprospekt ska senast den 30 juni 2016 överensstämma med kraven enligt denna lag. Placeringsfondersoch faktablad ska överensstämma med kraven enligt denna lag senast i samband med den årliga uppdatering av fondprospektet eller faktabladet som följer efter lagens ikraftträdande. 
Fondbolags ersättningssystem ska senast den 31 december 2016 överensstämma med bestämmelserna i 4 b kap. 
2. 
Lag 
om ändring av lagen om Finansinspektionen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 24 § 1 mom., rubriken för 28 § och det inledande stycket i 28 § 1 mom., 41 § 2 mom., 43 och 44 a §, 53 § 1 mom. och 73 § 2 och 3 mom. 
av dem rubriken för 28 § och det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 73 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 752/2012, 41 § 2 mom. och 43 § sådana de lyder i lag 611/2014 samt 44 a § sådan den lyder i lagarna 1242/2011, 902/2012 och 611/2014, samt  
fogas till 28 §, sådan den lyder i lag 752/2012, ett nytt 3 mom. och till 41 a §, sådan den lyder i lag 1279/2015, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer: 
24 § 
Granskningsrätt 
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers verksamhetsställen granska handlingar, upptagningar av telefonsamtal och elektronisk kommunikation, andra datatrafikuppgifter samt datasystem som gäller dessas verksamhet och förvaltning, i den utsträckning som behövs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag. Finansinspektionen har rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer avgiftsfritt få behövliga kopior av sådana handlingar och andra upptagningar och datatrafikuppgifter som avses i denna paragraf. 
28 § 
Begränsning av ledningens verksamhet 
Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att i det auktoriserade tillsynsobjektet vara medlem eller ersättare i styrelsen, medlem eller ersättare i förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare samt direkt underställd verkställande direktören, den person som sköter de högsta ledningsuppgifterna inom det auktoriserade tillsynsobjektet eller de facto leder dess verksamhet, om 
Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta ledningsuppgifter i fondbolag enligt lagen om placeringsfonder samt i förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen, om personen upprepade gånger och allvarligt har gjort sig skyldig till överträdelser eller försummelser av de bestämmelser som nämns i 144 b § i lagen om placeringsfonder.  
41 § 
Påförande av påföljdsavgift 
Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen av beloppet ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska vid bedömningen beaktas den vinning som erhållits och den skada som orsakats andra personer genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, åtgärder för att förhindra att överträdelsen upprepas, gärningsmannens tidigare överträdelser och försummelser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden samt förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet. 
41 a §  
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som nämns i 144 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro. 
43 §  
Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut 
Finansinspektionen ska utan dröjsmål offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter samt påföljdsavgifter som påförts av marknadsdomstolen efter det att den person som är föremål för beslutet har informerats om detta. Av offentliggörandet ska framgå huruvida beslutet att påföra eller meddela påföljden har vunnit laga kraft, överträdelsens art och slag samt identiteten hos den person som är ansvarig för överträdelsen. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet helt eller delvis, ska Finansinspektionen offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som påförandet eller meddelandet av påföljden har offentliggjorts. Information om en påföljd ska finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbsidor i fem år.  
Om det är oskäligt att namnet på den fysiska eller juridiska person som ålagts en påföljd offentliggörs, eller om offentliggörandet av påföljden äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller en pågående myndighetsundersökning, kan Finansinspektionen 
1) skjuta upp offentliggörandet av beslutet om påföljd tills det inte längre finns grunder för att låta bli att offentliggöra beslutet,  
2) offentliggöra beslutet om påföljd utan att ange namnet på den som ålagts en påföljd,  
3) låta bli att offentliggöra ett beslut om påföljd, om de åtgärder som anges i 1 och 2 punkten inte är tillräckliga för att säkerställa att stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras, 
4) låta bli att offentliggöra ett beslut som avses i 4 mom., om det inte är skäligt att offentliggöra beslutet på grund av att de åtgärder som är föremål för beslutet är ringa. 
Om Finansinspektionen i enlighet med 2 mom. 2 punkten offentliggör ett beslut om påföljd utan angivande av namnet på den som ålagts en påföljd, kan den samtidigt fatta beslut om att offentliggöra namnet senare efter en skälig tid, om grunderna för att låta bli att offentliggöra namnet upphör under den perioden. 
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om offentliggörande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift tillämpas också på offentliggörande av sådana beslut som avses i 26—29, 33 och 33 a § i denna lag och i 18 j § och 122 § i lagen om placeringsfonder. 
44 a §  
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder och andra beslut 
Finansinspektionen ska till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten sända 
1) information om en offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden offentliggörs samt med information om eventuellt överklagande och dess slutresultat, 
2) information om en icke offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden påförs eller meddelas samt med information om eventuellt överklagande och dess slutresultat, 
3) sammanställda uppgifter för varje år om de påföljder enligt detta kapitel som påförts under året, 
4) information om straffrättsliga påföljder för brott mot de bestämmelser som gäller finansmarknaden samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat. 
Vad som i 1 mom. 1–3 punkten föreskrivs om information om påföljder ska tillämpas också på beslut som avses i 26–29, 33 och 33 a § i denna lag och i 18 j och 122 § i lagen om placeringsfonder. 
53 § 
Vägran att delta i tillsynssamarbete 
Finansinspektionen får vägra samarbeta med en utländsk EES-tillsynsmyndighet endast om 
1) samarbetet skulle äventyra Finlands självbestämmanderätt, säkerhet eller allmänna ordning, 
2) begäran om samarbete gäller en part i en rättegång om det ärende som begäran avser och rättegången redan har inletts i Finland,  
3) det i Finland har getts ett lagakraftvunnet beslut som gäller den person och den gärning som samarbetsbegäran avser, eller 
4) det sannolikt får negativa konsekvenser för Finansinspektionens egen utredning eller tillsyn över verkställigheten om man tillmötesgår begäran. 
73 § 
Överklagande 
Finansinspektionens beslut enligt 38–41 § och 41 a § får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. 
Marknadsdomstolens beslut enligt 2 mom. samt beslut som marknadsdomstolen meddelat med stöd av 40, 41 och 41 a § får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På gärningar och försummelser som skett innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Helsingfors 2.3.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
saf
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Martti
Mölsä
saf
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Joakim
Strand
sv
medlem
Antero
Vartia
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Tuula
Kulovesi.
Senast publicerat 20.10.2016 15:24