Betänkande
FiUB
17
2017 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (RP 130/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Anders
Colliander
finansministeriet
chefsjurist
Matti
Merisalo
Skatteförvaltningen.
Inget yttrande av 
Finanssiala ry.
Propositionen
Regeringen föreslår en ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet. 
Med ändringen genomförs vissa bestämmelser i de ändringsprotokoll om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Europeiska unionen har ingått med Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Schweiz. Genom protokollen ändras vissa avtal om utbyte av upplysningar om skatter mellan Europeiska unionen och dessa stater, vilket innebär att avtalen får bestämmelser om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Bestämmelserna kräver att det finns bestämmelser om Skatteförvaltningen och rapporterande finska finansiella institut. 
Lagarna avses träda i kraft hösten 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker den utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 130/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Matti
Torvinen
blå
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem Pia
Viitanen
sd
medlem Ozan
Yanar
vihr
ersättare
Olavi
Ala-Nissilä
cent
ersättare Timo
Harakka
sd
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 20.11.2017 10:38