Betänkande
FiUB
26
2016 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 246/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Anders
Colliander
finansministeriet.
Inegt yttrande av 
Skatteförvaltningen.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det med Portugal i november 2016 ingångna avtalet och protokollet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. 
Avtalet och protokollet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. De innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundande beskattningsrätt eller måste på annat sätt medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. I avtalet och protokollet finns också bestämmelser bl.a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning. 
Avtalet och protokollet träder i kraft 30 dagar efter den dag då de avtalsslutande staterna har mottagit det senare av de meddelanden som innehåller uppgiften om att de i fråga om ikraftträdandet förutsätta interna procedurer av varje avtalsslutande stat har slutförts. 
I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet och protokollet träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner avtalet och protokollet i regeringens proposition RP 246/2016 rd. 
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 246/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Pauli
Kiuru
saml
ersättare
Mika
Niikko
saf
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti
Senast publicerat 29.5.2018 14:54