Senast publicerat 08-05-2021 12:55

Betänkande FiUB 4/2018 rd RP 25/2018 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (RP 25/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • lagstiftningsråd Suvi Anttila 
  finansministeriet
 • ledande skatteexpert Mika Jokinen 
  Skatteförvaltningen
 • skatteexpert Toni Jääskeläinen 
  Finsk Handel rf
 • expert Juha Laitinen 
  Finlands Revisorer rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Suomen Veroasiantuntijat rf
 • Företagarna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • Finlands Kommunförbund
 • Finanssiala ry
 • Centralhandelskammaren
 • Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen ändras till följd av ett EU-direktiv som gäller mervärdesbeskattningen av vouchrar. Direktivet gör den skattemässiga behandlingen mer enhetlig och undanröjer de nuvarande problemen i samband med gränsöverskridande transaktioner. 

Till lagen fogas definitioner av voucher och de huvudsakliga typerna av voucher. Genom den grundläggande definitionen görs framför allt skillnad mot för det första allmänna betalningsmedel, vars utgivning och skötsel i princip ska vara en skattefri finansiell tjänst, och för det andra mot sådana instrument vars försäljning utgör en separat tjänst. Försäljningen av vouchrar ska inte betraktas som försäljning av varor och tjänster separat från försäljningen av de varor eller tjänster som vouchern avser. De huvudsakliga typerna av voucher är enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar. Vederlaget för försäljning av varor eller tjänster som en enfunktionsvoucher avser ska betraktas som förskottsbetalning för försäljningen av dessa nyttigheter, dvs. skatten betalas vid betalningstidpunkten. Mervärdesskatten på försäljning av nyttigheter som en flerfunktionsvoucher avser ska betalas först vid den tidpunkt då vouchern inlöses. Lagen utökas också med bestämmelser om kedjeförsäljning av vissa typer av enfunktionsvouchrar samt om skattegrunden för försäljning av nyttigheter som vouchrar som sålts för egen räkning avser. 

Propositionen gör den skattemässiga behandlingen av transaktioner som innefattar vouchrar enhetligare och tydligare. Därmed förbättrar den rättssäkerheten och leder till att olika aktörer behandlas neutralt i skattehänseende. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Syftet med propositionen är att i mervärdesskattelagen göra de ändringar som följer av det så kallade voucherdirektivet och som måste sättas i kraft i år. De nya bestämmelserna ska således till-lämpas från och med ingången av 2019. Bestämmelserna gäller definitionen av voucher, tidpunkten för en transaktion, kedjetransaktioner och beskattningsunderlag. Avsikten är att göra den skattemässiga behandlingen av vouchrar tydligare och mer konsekvent inom EU. 

Det finns ett uppenbart behov av ändringarna, eftersom det i momsdirektivet inte finns några specialbestämmelser om transaktioner där vouchrar används. Beskattningspraxis inom EU har därför varit oenhetlig och inkonsekvent. Det har i sin tur lett till osäkerhet i fråga om gränsöverskridande transaktioner och kedjetransaktioner. Inte heller den nationella tillämpningen har varit enhetlig. Dessutom har den ökande användningen av vouchrar, exempelvis lunchkuponger, motionskuponger och förbetalda kort, och det mångsidiga utbudet av nya betaltjänster fördunklat skillnaderna mellan vouchrar och traditionella betalningssystem. Till följd av skillnaderna i skattemässig behandling är det likväl viktigt att fastställa gränserna mellan de olika betalningsformerna. 

Också de sakkunniga som utskottet hört menar att direktivändringarna behövs. Samtidigt har det påpekats att direktivet är resultatet av en kompromiss och fortfarande lämnar rum för tolkningar. Det konstateras också i propositionen. Kommissionen har dock lovat att utifrån medlemsstaternas anmärkningar lämna en utvärderingsrapport före utgången av 2022. Trots önskemål från aktörsfältet kan man inte vänta sig några klargörande anvisningar från kommissionen före det. 

Regeringen har strävat efter att åtgärda bristerna i direktivet genom en mycket detaljerad proposition, i vilken regeringen också tagit ställning i vissa tolkningsfrågor. Motiveringen ger också svar på enskilda frågor som lyfts fram under sakkunnigutfrågningen. Det gäller exempelvis detaljhandelns bonussedlar, som begreppsmässigt är vouchrar men som i praktiken faller utanför de nya bestämmelsernas tillämpningsområde, eftersom sedlarna inte säljs. 

Trots att propositionen är ingående ser utskottet det som viktigt att Skatteförvaltningen så snabbt som möjligt ger anvisningar för hur bestämmelserna ska tillämpas. Anvisningarna bör liksom ställningstagandena vara tydliga och praktiskt inriktade. Likaså finns det anledning att följa den internationella utvecklingen, vilket ministeriet har för avsikt att göra. 

Propositionen har bedömts ha en närmast vägledande och klargörande betydelse för beskattningspraxis. Det betyder att även om de nya bestämmelserna leder till att gällande praxis förändras, uppskattas effekten för skatteintäkterna bli relativt liten. Intäkterna ökar till den del transaktioner gällande vouchrar som tidigare varit skattefria i stället blir skattepliktiga. Samtidigt får dock en skattskyldig köpare avdragsrätt, vilket eliminerar den dolda skatt som ingår i priset på tjänsten och minskar skatteintäkterna. 

Utskottet konstaterar avslutningsvis att också ikraftträdandebestämmelsen är knuten till direktivet. Ikraftträdandet kan därför inte knytas till den tid då vouchern används, vilket föreslogs under sakkunnigutfrågningen. Ett sådant förfarande skulle dessutom vara problematiskt bland annat med tanke på bestämmelserna om tidpunkten för när skatt ska betalas på den nyttighet som en enfunktionsvoucher avser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 25/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.4.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem Aila Paloniemi cent (delvis) 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.