Betänkande
FsUB
1
2015 rd
Försvarsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter (RP 48/2015 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
justitieombudsmannasekreterare
Iisa
Suhonen
Riksdagens justitieombudsmans kansli
regeringsråd
Anne
Koskela
social- och hälsovårdsministeriet
äldre regeringssekreterare
Minnamaria
Nurminen
försvarsministeriet
assessor, VH JL
Tuija
Sundberg
Huvudstaben
överläkare, medicinalbrigadgeneral
Simo
Siitonen
Huvudstaben
referendarieråd
Arja
Myllynpää
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
regionförvaltningsöverläkare
Hannele
Havanka
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
ordförande
Paavo
Kiljunen
Finlands Fredsbevararföbund rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen förslås det att lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter ändras så att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt regionförvaltningsverket får till uppgift att styra och övervaka hälsovårdstjänsterna inom försvarsmakten. Tillsynsbefogenheten ska dock inte gälla försvarsmaktens hälsovård under försvarstillstånd eller sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen och inte heller militär krishantering utomlands. 
Propositionen syftar till att göra styrningen och tillsynen av hälsotjänsterna enhetligare, tillgodose befolkningens grundläggande rättigheter och realisera likställdheten.  
Det är tänkt att tyngdpunkten i tillsynen över hälsovårdstjänsterna inom försvarsmakten ska ligga på regionförvaltningsnivån. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska enligt förslaget styra regionförvaltningsverkens verksamhet när det gäller tillsynen över försvarsmaktens hälsovård och genomförandet, samordningen och förenhetligandet av den styrning som sammanhänger med tillsynen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket ska enligt förslaget handlägga och avgöra ärenden som gäller organisationstillsynen inom försvarsmaktens hälsovård inom ramen för sina lagstadgade befogenheter.  
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Motivering
Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 
Enligt utredning till utskottet fungerar hälsovården inom försvarsmaktens hälsovård väl och antalet klagomål per år är endast några få.  
Hälsovården inom försvarsmakten står för närvarande utanför den tillsyn som utövas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken. Den allmänna planeringen och styrningen av samt tillsynen över hälsovården inom försvarsmakten sköts av huvudstaben. Försvarsutskottet ser det som angeläget att den hälso- och sjukvård som produceras av försvarsmakten i fortsättningen övervakas enligt principer motsvarande de som gäller till exempel den kommunala hälso- och sjukvården. 
Som nationell tillsynsmyndighet övervakar Valvira bland annat yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården när de arbetar inom det området. Det primära syftet med tillsynen är att upprätthålla och främja patientsäkerheten och säkerställa hälsotjänsternas kvalitet. Enligt lagförslaget ska det huvudsakliga ansvaret för styrningen och tillsynen av försvarsmaktens hälsovårdstjänster bäras av ett regionförvaltningsverk. 
Enligt utredning till utskottet har regionförvaltningsverken kommit överens om att organisationstillsynen för hälsovården inom försvarsmakten koncentreras till Regionförvaltningsverket i Norra Finland i Uleåborg. Det är enligt försvarsutskottets mening motiverat att koncentrera tillsynen till ett regionförvaltningsverk. Tillsynen över hälsovården inom försvarsmakten kräver specialiserad expertis som säkerställs bäst genom att koncentrera uppgifterna till ett enda regionförvaltningsverk.  
Hälsovårdstillsynens karaktär
Utskottet vill understryka att hälsovårdsmyndigheten alltid har det primära ansvaret för att följa och övervaka sin egen verksamhet. Huvudstaben bör fortsatt säkerställa att hälso- och sjukvården inom försvarsmakten är ordnad på behörigt sätt. Valviras och regionförvaltningsverkets tillsyn har karaktären av laglighetsövervakning, och dess primära syfte är att trygga att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen. Genom tillsynen och styrningen i samband med den tryggas och främjas kvalitet och patientsäkerhet i fråga om försvarets hälsovård. Utskottet vill påpeka att den föreslagna organisationstillsynen också främjar rättssäkerheten för den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården som är anställd inom försvarsmakten. 
Lagen föreslås bli kompletterad med bestämmelser om tillgängliga metoder för tillsynsmyndigheterna, som exempelvis styrnings- och utvärderingsbesök samt inspektionsbesök. Tillsynsmyndigheten kan utifrån sina observationer meddela ett föreläggande om att brister ska avhjälpas eller avbryta verksamheten eller förbjuda användningen av en apparat, vid behov vid vite. Vid lindrigare brister får tillsynsmyndigheten delge den övervakade sin uppfattning om det förfarande som lagen kräver, göra den övervakade uppmärksam på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt, uppmana den övervakade att avhjälpa bristen eller ge en anmärkning. Enligt utredning till utskottet motsvarar tillsynsbestämmelserna de tillsynsbestämmelser och den tillsynspraxis som gäller inom den kommunala hälso- och sjukvården. Utskottet har ingenting att invända mot den föreslagna regleringen. 
Hälsovården vid militära krishanteringsinsatser
Enligt 17 § i lagen om militär krishantering har den som hör till krishanteringspersonalen rätt till hälsovård enligt lagen om hälsovården inom försvarsmakten. Den nya reglering som föreslås i propositionen gäller inte militära krishanteringsuppdrag. I fråga om dem är det fortsättningsvis huvudstaben som ansvarar för tillsynen över hälsovården. 
När tjänstgöringen i en militär krishanteringsinsats upphör, övergår försvarsmaktens hälsovårdsansvar för den anställda till den egna hemkommunen. När det gäller olycksfall i militärtjänst som inträffat eller militärtjänstsjukdomar som ådragits under krishanteringstjänstgöring, vilka är kända i hemförlovningsskedet eller fastställs senare, ansvarar Statskontoret för åtgärdskostnaderna efter det att tjänstgöringen har upphört. 
Enligt de sakkunniga som utskottet har hört är hälsovården för de finländska krishanteringstrupperna under utbildning, övning och tjänst exemplariskt ordnad. Vård efter krishanteringstjänst i fråga om olycksfall i militärtjänst eller militärtjänstsjukdomar har delvis upplevts som ett problem. Problemen har i synnerhet gällt påvisandet av sambandet mellan ett olycksfall eller en sjukdom och krishanteringstjänsten.  
I propositionen konstateras att försvarsmakten vid behov stöder Statskontoret när det gäller allvarliga olycksfall och militärtjänstsjukdomar i samband med militär krishantering genom att erbjuda Statskontoret militärmedicinskt konsultationsstöd. Utskottet vill understryka att de som deltar i krishanteringsinsatser i alla lägen ska kunna lita på att en skada eller sjukdom som har samband med krishanteringstjänst blir behandlad. Försvarsmakten bör fästa särskild uppmärksamhet vid att den militärmedicinska konsultation som försvarsmakten erbjuder Statskontoret är heltäckande och ges i rätt tid.  
UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Revisionsutskottets förslag till beslut:
godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 48/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.11.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Mika
Kari
sd
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Antti
Kaikkonen
cent
medlem
Seppo
Kääriäinen
cent
medlem
Markus
Mustajärvi
vänst
medlem
Lea
Mäkipää
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jaana
Pelkonen
saml
medlem
Mika
Raatikainen
saf
medlem
Mikko
Savola
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Heikki
Savola.
Senast publicerat 17.8.2016 15:20