Betänkande
KoUB
23
2017 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen (RP 179/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Eija
Maunu
kommunikationsministeriet
polisinspektör
Jari
Pajunen
inrikesministeriet
avdelningschef
Kimmo
Pylväs
Trafiksäkerhetsverket
överinspektör
Juhani
Ruutu
Polisstyrelsen
verkställande direktör
Jussi
Holopainen
Interrent Oy
trafiksäkerhetsdirektör
Kalle
Parkkari
Trafikförsäkringscentralen
ordförande
Sakari
Kaikkonen
Ammattipätevyyskouluttajat ry
verkställande direktör
Anna-Liisa
Tarvainen
Trafikskyddet
verksamhetsledare
Sampsa
Lindberg
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry
jurist
Sami
Hämäläinen
Turism- och Restaurangförbundet rf
ordförande
Jarmo
Jokilampi
Finlands Bilskoleförbund rf
expert
Ari
Herrala
Finlands Transport och Logistik SKAL rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
First Rent A Car Finland Oy Hertz International Franchisee
Helkama Rent Oy
LokalTapiola-gruppen Ab
OP Gruppen.
Inget yttrande av 
undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att godkännandet av utländska körkort för körning i Fastlandsfinland utvidgas. Ändringen gäller andra körkort än sådana som utfärdats i Europeiska unionens medlemsstater och de stater som anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt de stater som tillträtt de konventioner om vägtrafik som ingåtts i Genève och Wien. En förutsättning för godkännande av ett körkort är att det utfärdats i en stat som Finland erkänt. Av körkortet ska framgå uppgifterna om körkortets innehavare och körrätten skrivna med latinska bokstäver eller utöver körkortet uppvisas en officiell översättning av det till finska eller svenska. Körkortet godkänns inte om körkortets innehavare varit stadigvarande bosatt i Finland vid tidpunkten för beviljande av körkortet. 
Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet välkomnar att Finland genom propositionen utvidgar godkännandet av utländska körkort också till körkort som utfärdats i länder som inte hör till de konventioner om vägtrafik som ingåtts i Genève och Wien. 
Propositionen är av betydelse särskilt för turismen och för verksamhetsbetingelserna för turisttjänster i norra Finland. Den gör det exempelvis enklare att delta i snöskotersafaris och gör det lättare att nå mindre turistmål. Förslaget underlättar också ställningen för dem som flyttar till Finland från de i propositionen avsedda länderna. 
Utskottet noterar att antalet utländska förare som kommer från delvis annorlunda trafikkulturer och förhållanden i någon mån kan öka trafiksäkerhetsriskerna också genom det att mängden trafikprestationer ökar. Körkortsinnehavarna kan möta utmaningar exempelvis vid halt väglag och mörkerkörning eller till följd av de kalla förhållandena. Enligt uppgift har detta dock inte ansetts utgöra något större riskmoment. Utskottet ser heller inga grunder för att trafiksäkerheten till följd av förare från de nya länder som avses i propositionen skulle äventyras i högre grad än till följd av förare från länder som hör till de konventioner om vägtrafik som ingåtts i Genève och Wien. Utskottet understryker dock att det för utländska förare bör göras upp tydliga skriftliga anvisningar, eller exempelvis tillräckligt åskådliggörande videomaterial, och att det även i övrigt bör ges information och rådgivning om trafikreglerna och särdragen hos trafiken i Finland. Bland annat ska biluthyrningsfirmor och leverantörerna av turisttjänster försöka säkerställa att utländska förare har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att köra i den finländska trafiken och i de förhållanden som råder i Finland. 
Utskottet föreslår vissa ändringar som delvis begränsar, delvis lindrar regleringen och harmoniserar den med lagstiftningen i Sverige och Norge. 
DETALJMOTIVERING
61 §. Annat utländskt körkort.
Utskottet ser det inte som ändamålsenligt att man med de i propositionen avsedda utländska körkorten skulle få köra tunga fordonskombinationer. Utskottet föreslår därför att de tillåtna körkortskategorierna begränsas så att man med körkort från de i propositionen avsedda länderna i Finland får framföra personbil, snöskoter, traktor och släpvagn vars totalmassa tillsammans med dragbilen är högst 3,5 ton eller, om totalmassan överskrider 3,5 ton, vars totalmassa är högst 750 kg. Utskottet har preciserat 1 mom. så att det i bestämmelsen räknas upp de körkortskategorier i vilka ingår de fordon som får framföras med stöd av bestämmelsen. 
Om körkortsuppgifterna inte är skrivna med latinska bokstäver krävs det enligt propositionen en officiell översättning av körkortet till finska eller svenska. En sådan officiell översättning som avses i propositionen kan göras av personer som klarat ett behörigt översättningsprov. I praktiken är det frågan om en översättare som motsvarar en auktoriserad översättare. En sådan översatt handling förses normalt med översättarens namnteckning och en stämpel. 
Utskottet menar att det särskilt med tanke på turisternas behov är alltför osmidigt och i praktiken besvärligt att regelmässigt kräva officiella översättningar. Enligt inkommen utredning har exempelvis biluthyrningsföretag egna översättningsprogram vars användning inte lett till några praktiska problem. Utskottet har ändrat ordalydelsen i 1 mom. 2 punkten så att tillförlitliga översättningar också av andra än auktoriserade translatorer kan godkännas. Översättningens tillförlitlighet bedöms på basis av översättarens tillförlitlighet. Med stöd av bestämmelsen kan man godkänna exempelvis en översättning gjord av en översättare av saktext och myndighetstext som inte är auktoriserad men som i övrigt kan anses tillförlitlig. Den tillförlitliga översättning som avses i bestämmelsen kan också vara exempelvis en översättning gjord av ett översättningsprogram som en biluthyrningsfirma själv använder. Utskottet menar att ändringen behövs bland annat därför att det inte nödvändigtvis är särskilt lätt att i Finland hitta auktoriserade översättare till alla språk i de länder som avses i propositionen. Utskottet föreslår dessutom i syfte att harmonisera den nordiska regleringen att översättningen utöver på finska eller svenska kan göras på norska, danska, engelska, tyska eller franska. 
Vidare har utskottet gjort vissa lagtekniska ändringar i paragrafen. 
Utskottet framhåller att kommunikationsministeriet noggrant måste följa och bedöma regleringens konsekvenser under den kommande turistsäsongen. Vid behov kan regleringen ses över till exempel på våren 2018 i samband med behandlingen av en större ändring av körkortslagen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 179/2017 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av 61 § i körkortslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 61 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012 och 70/2015, som följer: 
61 § 
Annat utländskt körkort 
Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella körkort som motsvarar kategori A1, A2, A eller B och som beviljats i en stat som Finland erkänt godkänns för körning i Finland om 
1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades, 
2) det nationella körkortets modell och körrätten motsvarar det som föreskrivs om körkort i 59 eller 60 § eller om uppgifterna i körkortet är skrivna med latinska bokstäver och det av körkortet framgår vilka olika fordon det ger rätt att framföra eller om det utöver det nationella körkortet uppvisas en översättning av körkortet och dess uppgifter om körrätten på finska, svenska, norska, danska, engelska, tyska eller franska och översättningen har gjorts av en auktoriserad translator eller översättningen annars kan anses tillförlitlig, 
3) körrätten framgår av den klassificering som använts i körkortet, 
3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren, 
4) innehavaren uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för körkortskategorin, 
5) körkortet är i kraft i den stat där det har beviljats. 
Körkortet godkänns för körning i Finland utom på Åland i ett år från inresan eller, om innehavaren är införd i befolkningsregistret, från det att innehavaren infördes i befolkningsregistret. En förutsättning för godkännande är att körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att giltigheten skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som föreskrivs i 20 och 21 §. 
Trafiksäkerhetsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar ett utländskt körkort och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul eller vid en internationell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det uppdraget, samt till en sådan persons familjemedlem. 
På ett i 3 mom. avsett körkort som utfärdas utifrån ett utländskt körkort ska det antecknas vilken stat som har beviljat det körkort utifrån vilket det är utfärdat. Vad som föreskrivs i denna paragraf om giltighet för och godkännande av andra utländska körkort gäller inte giltighet för och godkännande av körkort på Åland. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 7.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Betänkande
KoUB
23
2017 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen (RP 179/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Eija
Maunu
kommunikationsministeriet
polisinspektör
Jari
Pajunen
inrikesministeriet
avdelningschef
Kimmo
Pylväs
Trafiksäkerhetsverket
överinspektör
Juhani
Ruutu
Polisstyrelsen
verkställande direktör
Jussi
Holopainen
Interrent Oy
trafiksäkerhetsdirektör
Kalle
Parkkari
Trafikförsäkringscentralen
ordförande
Sakari
Kaikkonen
Ammattipätevyyskouluttajat ry
verkställande direktör
Anna-Liisa
Tarvainen
Trafikskyddet
verksamhetsledare
Sampsa
Lindberg
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry
jurist
Sami
Hämäläinen
Turism- och Restaurangförbundet rf
ordförande
Jarmo
Jokilampi
Finlands Bilskoleförbund rf
expert
Ari
Herrala
Finlands Transport och Logistik SKAL rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
First Rent A Car Finland Oy Hertz International Franchisee
Helkama Rent Oy
LokalTapiola-gruppen Ab
OP Gruppen.
Inget yttrande av 
undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att godkännandet av utländska körkort för körning i Fastlandsfinland utvidgas. Ändringen gäller andra körkort än sådana som utfärdats i Europeiska unionens medlemsstater och de stater som anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt de stater som tillträtt de konventioner om vägtrafik som ingåtts i Genève och Wien. En förutsättning för godkännande av ett körkort är att det utfärdats i en stat som Finland erkänt. Av körkortet ska framgå uppgifterna om körkortets innehavare och körrätten skrivna med latinska bokstäver eller utöver körkortet uppvisas en officiell översättning av det till finska eller svenska. Körkortet godkänns inte om körkortets innehavare varit stadigvarande bosatt i Finland vid tidpunkten för beviljande av körkortet. 
Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet välkomnar att Finland genom propositionen utvidgar godkännandet av utländska körkort också till körkort som utfärdats i länder som inte hör till de konventioner om vägtrafik som ingåtts i Genève och Wien. 
Propositionen är av betydelse särskilt för turismen och för verksamhetsbetingelserna för turisttjänster i norra Finland. Den gör det exempelvis enklare att delta i snöskotersafaris och gör det lättare att nå mindre turistmål. Förslaget underlättar också ställningen för dem som flyttar till Finland från de i propositionen avsedda länderna. 
Utskottet noterar att antalet utländska förare som kommer från delvis annorlunda trafikkulturer och förhållanden i någon mån kan öka trafiksäkerhetsriskerna också genom det att mängden trafikprestationer ökar. Körkortsinnehavarna kan möta utmaningar exempelvis vid halt väglag och mörkerkörning eller till följd av de kalla förhållandena. Enligt uppgift har detta dock inte ansetts utgöra något större riskmoment. Utskottet ser heller inga grunder för att trafiksäkerheten till följd av förare från de nya länder som avses i propositionen skulle äventyras i högre grad än till följd av förare från länder som hör till de konventioner om vägtrafik som ingåtts i Genève och Wien. Utskottet understryker dock att det för utländska förare bör göras upp tydliga skriftliga anvisningar, eller exempelvis tillräckligt åskådliggörande videomaterial, och att det även i övrigt bör ges information och rådgivning om trafikreglerna och särdragen hos trafiken i Finland. Bland annat ska biluthyrningsfirmor och leverantörerna av turisttjänster försöka säkerställa att utländska förare har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att köra i den finländska trafiken och i de förhållanden som råder i Finland. 
Utskottet föreslår vissa ändringar som delvis begränsar, delvis lindrar regleringen och harmoniserar den med lagstiftningen i Sverige och Norge. 
DETALJMOTIVERING
61 §. Annat utländskt körkort.
Utskottet ser det inte som ändamålsenligt att man med de i propositionen avsedda utländska körkorten skulle få köra tunga fordonskombinationer. Utskottet föreslår därför att de tillåtna körkortskategorierna begränsas så att man med körkort från de i propositionen avsedda länderna i Finland får framföra personbil, snöskoter, traktor och släpvagn vars totalmassa tillsammans med dragbilen är högst 3,5 ton eller, om totalmassan överskrider 3,5 ton, vars totalmassa är högst 750 kg. Utskottet har preciserat 1 mom. så att det i bestämmelsen räknas upp de körkortskategorier i vilka ingår de fordon som får framföras med stöd av bestämmelsen. 
Om körkortsuppgifterna inte är skrivna med latinska bokstäver krävs det enligt propositionen en officiell översättning av körkortet till finska eller svenska. En sådan officiell översättning som avses i propositionen kan göras av personer som klarat ett behörigt översättningsprov. I praktiken är det frågan om en översättare som motsvarar en auktoriserad översättare. En sådan översatt handling förses normalt med översättarens namnteckning och en stämpel. 
Utskottet menar att det särskilt med tanke på turisternas behov är alltför osmidigt och i praktiken besvärligt att regelmässigt kräva officiella översättningar. Enligt inkommen utredning har exempelvis biluthyrningsföretag egna översättningsprogram vars användning inte lett till några praktiska problem. Utskottet har ändrat ordalydelsen i 1 mom. 2 punkten så att tillförlitliga översättningar också av andra än auktoriserade translatorer kan godkännas. Översättningens tillförlitlighet bedöms på basis av översättarens tillförlitlighet. Med stöd av bestämmelsen kan man godkänna exempelvis en översättning gjord av en översättare av saktext och myndighetstext som inte är auktoriserad men som i övrigt kan anses tillförlitlig. Den tillförlitliga översättning som avses i bestämmelsen kan också vara exempelvis en översättning gjord av ett översättningsprogram som en biluthyrningsfirma själv använder. Utskottet menar att ändringen behövs bland annat därför att det inte nödvändigtvis är särskilt lätt att i Finland hitta auktoriserade översättare till alla språk i de länder som avses i propositionen. Utskottet föreslår dessutom i syfte att harmonisera den nordiska regleringen att översättningen utöver på finska eller svenska kan göras på norska, danska, engelska, tyska eller franska. 
Vidare har utskottet gjort vissa lagtekniska ändringar i paragrafen. 
Utskottet framhåller att kommunikationsministeriet noggrant måste följa och bedöma regleringens konsekvenser under den kommande turistsäsongen. Vid behov kan regleringen ses över till exempel på våren 2018 i samband med behandlingen av en större ändring av körkortslagen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 179/2017 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av 61 § i körkortslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 61 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012 och 70/2015, som följer: 
61 § 
Annat utländskt körkort 
Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella körkort som motsvarar kategori A1, A2, A eller B och som beviljats i en stat som Finland erkänt godkänns för körning i Finland om 
1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades, 
2) det nationella körkortets modell och körrätten motsvarar det som föreskrivs om körkort i 59 eller 60 § eller om uppgifterna i körkortet är skrivna med latinska bokstäver och det av körkortet framgår vilka olika fordon det ger rätt att framföra eller om det utöver det nationella körkortet uppvisas en översättning av körkortet och dess uppgifter om körrätten på finska, svenska, norska, danska, engelska, tyska eller franska och översättningen har gjorts av en auktoriserad translator eller översättningen annars kan anses tillförlitlig, 
3) körrätten framgår av den klassificering som använts i körkortet, 
3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren, 
4) innehavaren uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för körkortskategorin, 
5) körkortet är i kraft i den stat där det har beviljats. 
Körkortet godkänns för körning i Finland utom på Åland i ett år från inresan eller, om innehavaren är införd i befolkningsregistret, från det att innehavaren infördes i befolkningsregistret. En förutsättning för godkännande är att körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att giltigheten skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som föreskrivs i 20 och 21 §. 
Trafiksäkerhetsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar ett utländskt körkort och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul eller vid en internationell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det uppdraget, samt till en sådan persons familjemedlem. 
På ett i 3 mom. avsett körkort som utfärdas utifrån ett utländskt körkort ska det antecknas vilken stat som har beviljat det körkort utifrån vilket det är utfärdat. Vad som föreskrivs i denna paragraf om giltighet för och godkännande av andra utländska körkort gäller inte giltighet för och godkännande av körkort på Åland. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 7.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 4.10.2019 12:54