Betänkande
MiUB
7
2017 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd (RP 53/2017 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Sanna
Pekkarinen
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Virpi
Hiltunen
undervisnings- och kulturministeriet
planeringsspecialist
Mikko
Horko
Folkpensionsanstalten.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Ålands landskapsregering.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om allmänt bostadsbidrag, lagen om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag samt lagen om ändring av lagen om studiestöd ändras. Lagen om allmänt bostadsbidrag ändras så att bostadsbidrag inte beviljas åländska studerande som studerar i Fastlandsfinland men är berättigad till bostadstillägg enligt Ålands landskapslag om studiestöd. Ändringen i lagen om ändring av lagen om studiestöd innebär att studerande från Fastlandsfinland som studerar på Åland får studiestödets bostadstillägg. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och lämplig och tillstyrker lagförslagen, men med synpunkterna nedan. 
Propositionen avser att säkerställa att studerande från Fastlandsfinland som studerar på Åland får bidrag till boendekostnader på så likvärdiga villkor som möjligt. Ändringen innebär att de från och med den 1 augusti 2017 har rätt att få ett bostadstillägg för studerande som är lika stort som för studerande som är bosatta utomlands och bor i hyresbostad. För att de studerande ska behandlas lika och bestämmelserna genomföras överskådligt är det motiverat att studiestöd och bostadsbidrag för studerande på fastlandet har samma uppbyggnad på Åland och i Fastlandsfinland. På grundval av självstyrelselagen för Åland ingår bostadsbidrag samt försörjningsstöd till studerande i landskapets lagstiftningsbehörighet. Följaktligen kan det bara lagstadgas om bostadstillägg till studiestöd, och det har utskottet ingenting att invända mot. 
Vidare förhindrar propositionen att bostadstillägg och bostadsbidrag ges ut överlappande. Personer som studerar på fastlandet och har rätt till bostadstillägg enligt Ålands landskapslag har därför inte rätt att få bostadsbidrag. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1–3 i proposition RP 53/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tiina
Elovaara
saf
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Martti
Mölsä
saf
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 9.6.2017 14:48