Dagordning
DO
175
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.3.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer) 
3
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Medborgarinitiativ
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden) 
6
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
7
Nästa plenum
Senast publicerat 12.3.2019 08:53