Dagordning
DO
180
2018 rd
Plenum
Måndag 18.3.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 15.3.2019 beslutat remittera åtgärdsmotion AM 84/2018 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden samt förslag till motiveringen) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden)) 
5
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Medborgarinitiativ
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
7
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
15
Nästa plenum
Senast publicerat 18.3.2019 08:59