Plenarprotokollets huvudsida
PR
18
2015 rd
Plenum
Onsdag 10.6.2015 kl. 14.08—15.15
Plenum började kl. 14.08. Plenum avslutades kl. 15.15. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.08—15.15) 
Namnupprop
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014 (B 14/2015 rd). 
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Utskotten har valt ordföranden och vice ordföranden. 
Stefan Wallins begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 6 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster och av 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 1/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är torsdag 11.6.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.15. 
Senast publicerat 18.8.2015 17:33