Plenarprotokollets huvudsida
PR
39
2015 rd
Plenum
Torsdag 24.9.2015 kl. 16.00—18.48
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.48. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—18.48) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-12534
Bilaga 1
Namnupprop verkställdes. 
Sari Essayahs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kanslikommissionen
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om förslagen för att förbättra konkurrenskraften (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om fördelningen av bördan i samband med flyktingsituationen (Carl Haglund sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nedskärningarna i studiestödet (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Hanna
Sarkkinen
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
Lagmotion
Outi
Mäkelä
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Tilläggsbudgetmotionerna remitterade till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 25.9.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 25.9.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 18.48. 
Senast publicerat 23.11.2015 14:02