Plenarprotokollets huvudsida
PR
90
2018 rd
Plenum
Onsdag 26.9.2018 kl. 14.02—17.20
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 17.20. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.02—16.00) och talman Paula Risikko (16.00—17.20). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-208004
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 198/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 67/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.9.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.20. 
Senast publicerat 26.9.2018 19:03