Senast publicerat 05-06-2021 15:51

Punkt i protokollet PR 101/2018 rd Plenum Tisdag 16.10.2018 kl. 14.01—21.31

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag

Regeringens propositionRP 112/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 112/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.