Punkt i protokollet
PR
107
2016 rd
Plenum
Onsdag 26.10.2016 kl. 14.03—19.34
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 110/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 26.10.2016 20:32