Punkt i protokollet
PR
109
2017 rd
Plenum
Tisdag 24.10.2017 kl. 13.59—19.29
11
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 128/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25.10.2017 13:42