Punkt i protokollet
PR
109
2017 rd
Plenum
Tisdag 24.10.2017 kl. 13.59—19.29
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 10/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
19.10
Kari
Tolvanen
kok
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Nyt tällä kertaa meillä on käsittelyssä hallituksen esitys tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, ja otan tästä muutamia asioita nyt esiin tässä.  
Elikkä tässä on nyt kysymys kahden uuden tutkintavankeuden vaihtoehtona olevan pakkokeinon, tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin, lisäämisestä pakkokeinolakiin. Esityksen mukaan tuomioistuin voisi määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, jos matkustuskielto olisi riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Tehostettu matkustuskielto voitaisiin määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Sen jälkeen, kun vastaaja olisi tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät ja tuomittu rangaistus olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Nämä kaksi uutta pakkokeinoa saivat lakivaliokunnassa yksimielisen kannatuksen, koska pidettiin tärkeänä, että tutkintavankeuden vaihtoehtona on myös tämmöisiä muita keinoja.  
Sen lisäksi tähän hallituksen esitykseen sisältyy eräs erittäin merkittävä muutos tutkintavangin säilyttämiseen poliisin tiloissa. Tätä säilytysaikaa lyhennettäisiin nykyisestä pääsääntöisestä enimmäisajasta eli neljästä viikosta seitsemään päivään. Tutkintavankia ei saisi pitää poliisin säilytystilassa seitsemää vuorokautta pidempää aikaa, ellei siihen olisi poikkeuksellisen painavaa, tutkintavangin turvallisuuteen tai erillään pitämiseen liittyvää syytä. Tässä on taustana se, että Suomea on toistuvasti käyty tarkastamassa ja Suomi on myös saanut moitteita ja huomautuksia. Esimerkiksi Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimiva komitea CPT ja samoin YK:n kidutuksen vastainen komitea ovat patistaneet Suomea muuttamaan käytäntöään ja lainsäädäntöään ensi tilassa. Myös eduskunnan oikeusasiamies on tehdessään tarkastuksia useisiin poliisivankiloihin kiinnittänyt huomiota poliisivankiloiden huonoon kuntoon ja soveltumattomuuteen vapautensa menettäneiden pidempiaikaiseen säilytykseen.  
Tässä asiassa kuultiin hyvin paljon eri asiantuntijoita, ja päällimmäisenä viestinä oli se, että tämä saattaa vaikeuttaa rikoksen esitutkintaa, etenkin alueella, missä etäisyydet ovat pitkät. Ja tässä yksimielisessä mietinnössään valiokunta on tehnyt erilaisia muutosehdotuksia, mutta tärkein ja merkittävin tähän tutkintavangin säilytykseen liittyvä muutosehdotus on se, että tässä 3. lakiehdotuksessa, jossa tätä käsitellään, 2 luvun 1 §:n 3 momenttia täsmennetään siten, että poikkeuksellisen painava rikoksen esitutkintaan liittyvä syy lisätään perusteeksi, joka mahdollistaa tutkintavangin säilyttämisen poliisin tiloissa yli seitsemän vuorokautta. Tämä koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa rikoksen esitutkinta olisi niin keskeneräinen, että tutkintavangin siirtäminen kaukana sijaitsevaan vankilaan vaarantaisi koko esitutkinnan. Säännöksen soveltamisen kannalta merkityksellisiä voivat olla myös esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta ja ihmiskauppaa koskevat tilanteet. Säännös voisi soveltua tilanteisiin, joissa on kyse laajasta rikoskokonaisuudesta, jossa on useita epäiltyjä ja paljon yhteydenpitorajoituksia. Asian arviointi olisi tietysti tuomioistuimen harkinnassa.  
Arvoisa puhemies! Lakivaliokunnassa katsottiin erittäin tärkeäksi saada tällainen muutos tähän hallituksen esitykseen, ja tältä osalta ja kaikilta muiltakin osin tämä hallituksen esitys on täysin yksimielinen. Voi sanoa, että tämän hallituksen esityksen olisi pitänyt tulla jo vuosikymmeniä sitten ja nämä puutteet hoitaa jo silloin, jotta olisimme saaneet esimerkiksi sellaisen mallin, joka on Ruotsissa, elikkä tutkintavankila on rikosseuraamusviraston alaisuudessa, samassa paikassa missä poliisivankila.  
Mutta nyt tämä lakivaliokunnan mietintö on täysin yksimielinen, ja uskon, että tästä ei tarvitse sen enempää dramatiikkaa eli äänestyksiä tai pöydällepanoja esittää. — Kiitoksia. 
19.15
Ville
Tavio
ps
Arvoisa rouva puhemies! Tuohon edustaja Tolvasen puheeseen on helppo yhtyä, ja olimme tosiaan yksimielisiä. Tutkintavankeudessa säilyttämisen merkittävä aikapienennys poliisivankilan tiloissa on sinänsä tosiaan tutkinnallisista syistä meille aika huono juttu. Edustaja Tolvanen on varmaan poliisitaustaisena edustajana aika samaa mieltä, että tämä on huono juttu, mutta asia on juuri niin kuin tuossa puheessa kuvattiin: tilanne on kuitenkin se, että tämä olisi pitänyt jo aikoja sitten tehdä ja poliisivankiloiden huonot kunnot ja säilytystilat eivät ole oikein soveltuviakaan pidempiaikaiseen vankeuteen, säilytykseen. Eli hyvä, että puolueet tässä yksimielisesti tunnustavat tuon vankien oikeuden päästä inhimillisiin tiloihin niin pian kuin suinkin mahdollista ja niin nopeasti kuin tutkinta sitten joustaa. Me luotamme suomalaiseen poliisiin, että se suorittaa tutkintoja ripeästi ja että prosessit saadaan siellä esitutkinnassa sellaiselle mallille, että tämä on sopusoinnussa nyt ihmisoikeuksien kanssa ja vangit pääsevät sitten ajoissa vankiloiden kunnollisiin tiloihin. 
19.17
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tämä oli tosiaan varsin selkeä ja yksimielinen mietintö, ja uskoimme saavamme tähän kaikki ne asiat, joita oli tärkeä mainita. 
Nostan nyt vielä täältä yhden asian, joka on kyllä mainittu mutta joka ansaitsee kyllä selkeän huomion, ja se on tämä, että eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt erityistä huomiota vankiloiden kuntoon. Tämä vankiloiden huono kunto nousee meillä nyt kaikenlaisissa käsittelyissä lakivaliokunnassa esiin, ja olisi korkea aika, että oikeusministeriössä tehtäisiin vankiloiden korjausohjelma, uudistusohjelma, joka olisi eduskuntakausien yli menevä toimenpide, jossa näkisimme selkeästi 10—15 vuoden aikana, miten meidän vankilamme saadaan korjattua, ja siinä sitten pysyttäisiin. Tämän asian halusin tässä aivan erityisesti nostaa esille. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 252/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 7 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 12-01-2018 13:42