Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—7 i proposition RP 120/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 28.11.2018 17:33