Punkt i protokollet
PR
125
2018 rd
Plenum
Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02—20.52
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—18 i proposition RP 127/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 4.12.2018 21:48