Punkt i protokollet
PR
132
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i första plenum 12.12.2016. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. 
Touko Aalto har understödd av Satu Hassi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Kari Uotila har understödd av Paavo Arhinmäki framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3. 
Stefan Wallin har understödd av Mikaela Nylander framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 4. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 135/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 21, 62, 76 och 77/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. Förslagen ställs vart för sig mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 61 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 48 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 48 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 4 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 48 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 5 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 48 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 56 nej; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 48 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 22 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 142 ja, 22 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Maria Tolppanens /sd anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Stefan Wallins förslag "nej".
Omröstningsresultat: 155 ja, 9 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16.12.2016 19:10