Punkt i protokollet
PR
138
2016 rd
Plenum
Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-102323
Bilaga 3A
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-102324
Bilaga 3B
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.12.2016. 
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Mats Nylund har understödd av Anna-Maja Henriksson framställt förslag till uttalande 1 och 2 som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Dessutom har Anna-Maja Henriksson understödd av Stefan Wallin framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget om misstroende har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3B) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 65 nej; 25 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 224/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Till följande ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Förslagen till uttalanden ställs vart för sig mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Mats Nylunds förslag till uttalande 1 "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 65 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mats Nylunds förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 65 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget om misstroende. 
Förtroende för statsrådet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 65 nej; 24 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 23.12.2016 09:34