Punkt i protokollet
PR
154
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 5.2.2019. 
Under debatten har Jani Mäkelä understödd av Olli Immonen föreslagit att lagförslagen förkastas. Dessutom har Lauri Ihalainen understödd av Hanna Sarkkinen framställt förslag till uttalande 1—3 i enlighet med reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 156 ja, 12 nej; 31 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 199/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 93 ja, 75 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 60 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 59 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 6.2.2019 16:51