Punkt i protokollet PR 67/2018 rd Plenum Fredag 15.6.2018 kl. 13.02—13.35

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 41/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 2/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.6.2018. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. Jag ber ledamöterna framställa förslagen. 

Lagförslag 1 

2 § 

Talman Paula Risikko
:

Pilvi Torsti har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Pilvi Torstis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 70 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

11 § 

Talman Paula Risikko
:

Pilvi Torsti har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Pilvi Torstis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 70 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

40 § 

Talman Paula Risikko
:

Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 75 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

6 a § 

Talman Paula Risikko
:

Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 166 ja, 17 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 41/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Senast publicerat 18-06-2018 13:18