Punkt i protokollet
PR
68
2017 rd
Plenum
Tisdag 13.6.2017 kl. 13.59—15.35
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 9/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
15.17
Satu
Hassi
vihr
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä uudistus on kohtalaisen teknisluontoinen, sen taustalla on vesilain kokonaisuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunnan esittämä lausuma, jonka eduskunta hyväksyi, että pitää valmistella vesilain omaisuudensuojaa rajoittavat säännökset aiempaa paremmin sopusointuun perustuslain kanssa. Tämä on ollut valmistelun lähtökohtana, eli siis lunastusta ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säädökset. 
Sen lisäksi tässä kevennetään käytäntöjä sen verran, että luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajoitetaan siten, että johdon, olipa se sähköjohto, vesijohto, viemärijohto tai muu johto, sijoittaminen valtaväylän alitse ei kaikissa tapauksissa enää edellytä lupaa, vaan luvanvaraisuus määräytyisi sen mukaan, mitkä hankkeen vaikutukset ovat. 
Mietintö on pitkä, hyvin tekninen, ja sen käsittely sujui ympäristövaliokunnassa yksimielisesti. 
15.18
Antti
Kurvinen
kesk
Arvoisa herra puhemies! Tämä on niitä hallituksen esityksiä ja valiokuntamietintöjä, jotka eivät herätä mitään someraivoa eivätkä hirveästi varmaan yleisönosastoille kimpoile. 
Aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi, tämä on hyvin teknisluontoinen, mutta siitä huolimatta erittäin tärkeä lainsäädäntö, koska tässä on kysymys ihan meidän perustuslakimme turvaaman omaisuudensuojan perusasioista ja siitä, miten siihen omaisuudensuojaan voidaan tietyissä vesitaloushankkeissa ja vesilain mukaisissa hankkeissa puuttua. Voisi kuvata, kun itsekin aika monta päivää tätä perustuslakivaliokunnassa käsittelin, että tämä on sellainen lakiesitys ja lakihanke, jolla omalta osaltaan saatetaan viimeisiä kohtia meidän lainsäädännössämme ja oikeusjärjestyksessämme vuonna 2000 voimaan tulleen ja voimassa olevan Suomen perustuslain mukaiseksi. Tämä lainsäädäntö, millä tavalla on näitä käyttöoikeuteen puuttumisia ja rajoituksia voitu aikaisemmin vesiasioissa tehdä, on ollut hyvin vanhaa, se on perustunut sinne toisen maailmansodan jälkeiseen, sotien jälkeiseen maailmaan ja siihen ajatteluun eikä ole ollut kaikella tavalla sopusoinnussa meidän nykyisen perusoikeusjärjestelmämme kanssa. On erittäin hyvä, että tämä on modernisoitu. 
Arvoisa puhemies! En voi olla tässä yhteydessä toteamatta sitä, että kun Suomessa käydään erittäin paljon keskustelua meidän lainvalmistelumme tasosta ja siitä, ovatko ne hallituksen esitykset, joita tänne taloon tulee, valmisteltu sillä tavalla, että ne ovat perustuslain kanssa riittävästi sopusoinnussa, niin tämä oli sellainen poikkeuksellinen hallituksen esitys, että perustuslakivaliokunnassa jopa asiantuntijat kiittelivät, että onpa ollut hyvää lainvalmistelua ja otettu huomioon nämä meidän perustuslakimme ja meidän valtiosääntömme vaatimukset erittäin hyvin. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 262/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25.10.2017 13:08