Punkt i protokollet
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03—21.14
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 
Debatt
20.11
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Esitutkintalain kohdalla on kyse oikeusministeriön neuvottelukunnan jättämästä oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta 2013—2025, siihen liittyvien asioiden kehittämisestä ja eteenpäinviemisestä. 
Tässä esityksessä pannaan kansallisesti täytäntöön direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tosin meillä on aika lailla nämä asiat jo voimassa, koska meillä on 2014 tullut voimaan esitutkinta- ja pakkokeinolaki. 
Tämän direktiivin, mistä on kysymys tässä, 9 artiklan 1 kohdassa asetetaan erityisiä vaatimuksia avustajan käytöstä luopumiselle, jotta luopumista voidaan pitää pätevänä. Olennaista tässä on se, että luopuja ymmärtää luopumisen merkityksen ja että sen pitää olla vapaaehtoista. Kokonaisuudessaan tässä on ohjelman mukaankin kyse avustamisen laadusta. 
On hyvä, että tähän lakiin otettaisiin säännökset alle 18-vuotiaiden vapaudenmenetyksestä ilmoittamisesta hänen huoltajilleen ja sosiaaliviranomaiselle. 
Tämä esitys on tarpeellinen ja järkevä, ja siinä on myös ehdotus oikeusapulain muuttamisesta. Siinä oikeusapulakiin lisättäisiin säännös avustajan palkkion korvaamatta jättämisestä, jos avustamisessa on avustajan toiminnan vuoksi ilmennyt vakavia avustamisen laiminlyöntejä. 
20.13
Antti
Häkkänen
kok
Arvoisa puhemies! Tämä on tarpeellinen esitys, jonka hallitus on tuonut, ja tämä liittyy itse asiassa isoon kokonaisuuteen, jossa esitutkintasääntelyä ja muuta on jo pitkän aikaa remontoitu Suomessa. Hallituksen tulee tähän panostaa tulevina vuosina entistä enemmän, kun luottamus näihin viranomaistoimenpiteisiin on saattanut viime vuosina pikkusen horjua kansalaistasolla. Sen takia on tärkeätä, että sääntelyllä pystytään luomaan ennakoitava ympäristö sinänsä viranomaistoimijalle mutta myös niin, että kansalaiset ymmärtävät sitä lainsäädäntöä ja tätä perustaa. Tämän kansalaisluottamuksen vaaliminen näissä toimenpiteissä on äärimmäisen tärkeätä, ja viime aikoina kaikki ei ole ehkä mennyt ihan nappiin. 
20.14
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Tähän on vaan pakko lisätä se, että tällä hetkellä olemme joutuneet karsimaan hyvin monesta asiasta varoja ja esitutkinta on ala ja kokonaisuus, joka on ollut viime aikoina todella kovilla. Siihen, että me pystymme hoitamaan sen asianmukaisesti ja laadukkaasti, tämä tuo todella paljon haasteita. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 20.1.2017 13:48